Search
Close this search box.

Usvojena Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica

Vlada Crne Gore je na 62. sjednici usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica i donijela Odluka o davanju koncesije za korišćenje prirodnog bogatstva, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije.

Takođe, Vlada je prihvatila i Nacrt ugovora o koncesiji, a Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da sprovede postupak pregovora sa „Elektroprivredom Crne Gore“, u cilju usaglašavanja konačnog teksta ugovora i da ga u roku od 60 dana dostavi Vladi na razmatranje i prihvatanje.

Koncesionim aktom je, kako objašnjavaju, predviđeno da se koncesija za izgradnju HE Komarnica dodijeli bez objavljivanja javnog oglasa, direktno privrednom društvu „Elektroprivreda Crne Gore“, kao akcionarskom društvu u kojem Država Crna Gora ima više od polovine akcija, koje je 26.10.2020. podnijelo Ministarstvu ekonomije Ponudu za koncesiju.

Kako je u međuvremenu došlo do prestrukturanja državne uprave, objasnili su da nije bilo moguće pokrenuti razmatranje dostavljene ponude u primjerenom roku, pa je Elektroprivreda dostavila Ministarstvu kapitalnih investicija ažiriranu ponudu za izgradnju HE Komarnica. Na osnovu sprovedenog postupka Tenderska komisija je konstatovala da je Ponuđač “Elektroprivreda Crne Gore”, kako tvrde, dostavio svu potrebnu dokumentaciju i da je podoban za učešće u daljem postupku davanja koncesije, kao i da ispunjava sve uslove propisane Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor