Search
Close this search box.

Rožaje: Ulice okovane snijegom i ledom

Sni­jeg ko­ji je pro­te­klih da­na pa­dao u Rožajama pred­sta­vljao je ra­dost za ma­li­ša­ne i tu­ri­stič­ke po­sle­ni­ke, ko­ji su već bi­li raz­o­čar­ani činjenicom da skijalište na Turjaku neće raditi. Sa dru­ge stra­ne, sni­jeg je stvo­rio i od­re­đe­ne pro­ble­me gra­đa­ni­ma Rožaja i to naj­vi­še na put­noj in­fra­struk­tu­ri jer uli­ce ni­su ade­kvat­no oči­šće­ne.
Zbog ne­pro­hod­no­sti pri­grad­skih pu­te­va svi prst upi­ru u Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, u či­joj je nad­le­žno­sti
odr­ža­va­nje lo­kal­nih put­nih pra­va­ca. Iz Komunalnog preduzeća apeluju na nesavjesne vozače da neproposno parkirane automobile sklone kako bi funkcionalnije mogli mnoge putne pravce da očiste od snijega.
Izvor: Rožaje Vijesti
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor