Odbornici jednoglasno usvojili Izvještaj o radu predsjednika Opštine Rožaje

Na jučerašnjoj sjednici parlamenta usvojen je završni račun budžeta Opštine Rožaje za 2021. godinu, za koji je glasala većina odbornika.

Foto: miruhbosne.com/
Foto: miruhbosne.com/

Sekretar Sekretarijata za finansije Ismet Hadžić kazao je da je budžet ostvaren u iznosu od 7.282.830 eura, za 4,94 procenta više u odnosu na planirani prihod.

-Prihodi iz Egalizacionog fonda iznosili su 3.800.000 eura, a ostvareno je 3.840.000 eura. Transferi iz budžeta države bili su planirani na 200.000 eura, a ostvareno je 100.000 eura, dok su prihodi od EU iznosili 272.846 eura. Izdaci su bili planirani na 6.940.000 eura i ostvareni su za 6,49 manje od ukupno planiranog budžeta, dok je za tekući budžet planirano 5.444.711 eura, a ostvareno je 78,48 procenata. Na investicije iz kapitalnog budžeta je potrošeno 1.450.225 eura, što je 15,6 porocenata od ukupnih izdataka – rekao je Hadžić.

Hadžić je istakao da ukupan dug Opštine bez budžetskih jedinica iznosi 9.536.161 euro.

Odbornica Socijaldemokrata Alisa Ećo je kazala da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje na završni račun Opštine, iako u izvještajnoj godini za devet mjeseci nije uplaćen ni jedan euro za poreze i doprinose zaposlenih, što je omogućavala prihodna strana budžeta.

Opozicioni odbornici su zamjerili što nije bilo transfera prema NVO sektoru, prema studentima i humanitarnim organizcijama, i ukazali na slaba ulaganja u razvoj poljoprivrede.

Ruždija Kalač (DPS) je kazao da su sopstveni prihodi na izuzetno niskom nivou što, računajući visoke prihode iz Egalizacionog fonda, svjedoči da je Rožaje izuzetno nerazvijena sredina.

I Alen Kalač (SD) je zabrinut što sredstva iz Egalizacionog fonda čak sa 55 procenata čine opštinski budžet. Smatra da Opština na takav način teško može da funkcioniše.

Esad Plunac (SD) je podsjetio da su predstavnici BS-a najavljivali bum u privrednom razvoju, ali da se od njihovog stupanja na vlast ništa nije promijenilo.

-Budžet ste uvećali, ali ste triput uvećali i broj zaposlenih. Danas imamo 180.000 eura na mjesečnom nivou koje država izdvaja za socijalna davanja za našu opštinu. Od kada ste vi došli na vlast imamo 2.500 korisnika socijalnog davanja. Naš sport je u propadanju bez dna. Vi ste uspostavili dobru emociju s građanima, jer su oni naučili da žive u bijedi – kazao je Plunac.

Predsjednik opštine Rahman Husović je istakao da je budžet transparentan i odgovoran, te da redovno isplaćuju sve obaveze:

“-Bio sam odgovoran prema svim institucijama i građanima. Svima koji su se obratili pomogli smo. U narednom periodu ćemo voditi više brige o isplatama poreza i doprinosa. Nikad nisam ništa radio politički i nikad nisam rekao da nešto radi Bošnjačka stranka. I pored krize koja se najavljuje, u narednom periodu ćemo raditi još aktivnije – rekao je Husović.

– Protekla godina je bila ispunjena brojnim društveno-finansijskim izazovima. Upravo zato je bilo neophodno dodatno unaprijediti rad lokalne samouprave. Težili smo tome da lokalna uprava bude pouzdan partner i servis našim građanima, državnim organima, međunarodnim organizacijama, civilnom sektoru, kao i drugim institucijama, te da se kroz što efikasnije vršenje poslova zadovolje zajedničke potrebe lokalnog stanovništva. Taj cilj ostvarivali smo u skladu sa našim mogućnostima i potrebama građana.

Posebnu pažnju i odgovornost usmjerili smo na sanaciju i modernizaciju putne mreže i izgradnju druge infrastrukture. Uspjeli smo da asfaltiramo oko 12 km gradskih i seoskih saobraćajnica, a paralelno su tekli i radovi na sanaciji makadamskih puteva.

Želim posebno da istaknem da su mještani Gornje Lovnice, Donje Lovnice, Klanca, Ćosovice i drugih okolnih mjesta, nakon inicijativa koje su trajele više od 10 godina, dobili asfaltni prilaz do svojih domova. Vrijednost ovog projekta dostigla je 420 hiljada eura.

U izvještajnom periodu Direkcija za investicije, izgadnju i saobraćaj je realizovala investicione aktivnosti u ukupnom iznosu od 1. 076 000 eura umjesto planiranih 550 000.

Napominjem da smo zaposlenima u lokalnoj samoupravi, u izvještajnom periodu redovno isplaćivali zarade i radićemo i dalje na ispunjenju svih preostalih obaveza prema zaposlenima jer nam je to jedan od prioriteta.

Redovno smo izvršavali finansijske obaveze i prema sportskim, humanitarnim i drugim organizacijama, udruženju penzinera, vjerskim zajednicama, političkim partijama te kulturnim djelatnicima na osnovu njihovih zahtjeva.

U protekloj godini aktivno smo komunicirali sa nadležnim državnim organima radi ustupanja zemljišta Gornjeg Ibra Opštini Rožaje.

Izradom Detaljnog urbanističkog plana CENTAR II, stvorile su se zakonske i planske pretpostavke da se ovaj prostor valorizuje u skladu sa potrebama građana i strateškim opredjeljenjima lokalne zajednice.

Shodno tome, donijeta je Odluka Vlade Crne Gore o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa tj. privođenja namjeni.

Danas poručujem da će Opština Rožaje prilikom privođenja novoj namjeni tog prostora strogo poštovati plansku dokumentaciju i zakonske procedure, jer to zemljište predstavlja ogroman resurs i izvanrednu šansu za dalji razvoj opštine i otvaranje novih radnih mjesta.

Želim ovom prilikom da obavijestim građane da je shodno Detaljnom urbanističkom planu, na pomenutom lokalitetu predviđena izgradnja stambeno-poslovnih kompleksa, objekata treće osnovne škole i vrtića, službe hitne pomoći, kao i uslužnih objekata, sportskih terena i parkovskih površina.

Opština Rožaje je, u skladu sa Strateškim planom razvoja, stvarala pretpostavke za ostvarenje značajnih kapitalnih investicija u cilju povećanja ukupnog društveno – ekonomskog razvoja zajednice.

Radi unapređenja poslovnog ambijenta u opštini Rožaje, nastavljene su aktivnosti na uspostavljanju Biznis zone „Zeleni“. I pored administrativnih barijera, završena je dokumentacija neophodna za uspostavljanje Zone. Dobijena je saglasnost nadležnog Ministarstva u vezi sukcesivne sječe šume na toj lokaciji. Urađen je Elaborat parcelacije zemljišta i obezbijeđena su pisma namjere potencijalnih investitora zainteresovanih za „Biznis zonu“. U završnoj fazi je usvajanje DUP-a koji obuhvata lokaciju i na osnovu kojeg će moći da se izvrši infrastrukturno uređenje Biznis zone.

Opština Rožaje je potpisala Protokol o saradnji na realizaciji projekta Rekonstrukcija starog mosta i pješačkih staza sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju – TIKA. Vrijednost ovog projekta je 340 000 eura. Njegovom realizacijom ključno će se oplemeniti izgled gradskog jezgra.

Radovi na kapitalnim projektima koji se sprovode na teritoriji opštine Rožaje, a koje finansira Vlada, tekli su uglavnom u skladu sa planiranom dinamikom.

Ukupna vrijednost ostvarenih investicija u 2021. godini je oko dva i po miliona eura. S obzirom na ograničena finansijska sredstva i brojne socio-ekonomske izazove sa kojima se svakodnevno suočavamo mogu slobodno reći da smo u 2021. godini ostvarili pozitivan pomak kako na polju unapređenja efikasnosti rada lokalne samouprave tako i u domenu ostvarenja važnih investicija.

Koristim priliku da se u svoje ime i u ime Opštine, zahvalim svim odbornicima na donijetim odlukama, saradnicima i zaposlenima u lokalnoj samoupravi i prijateljima naše opštine, kako u Crnoj Gori, tako i u dijaspori, na podršci koju su nam u kontinuitetu pružali i da istovremeno izrazim nadanje da ćemo i u budućem periodu nastaviti zajednički da radimo na razvoju ove sredine.

Poštovani građani, napominjem da sam tokom minule godine imao sastanke sa premijerom države, resornim ministrima, ambasadorima, čelnicima brojnih državnih, stranih i lokalnih institucija, predsjednicima opština Crne Gore i regiona.

Bio sam u stalnoj komunikaciji sa građanima i Predsjednicima mjesnih zajednica kako bismo lakše sagledali opšte interese i ciljeve.

Naš rad je bio transparentan. Poručujem da ćemo nastaviti da radimo odgovorno uz spremnost da budemo javno ocijenjeni.

Dragi građani, Opština je otvorena za saradnju. Predstoji nam period u kojem ćemo se zalagati za dalji razvoj i sprovođenje projekata od opšteg interesa – kazao je predsjednik Husović. “

Odbornici su usvojili jednoglasno izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija.

U nastavku sjednice razmatrani su izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem još nekoliko javnih ustanova i preduzeća, a raspravljalo se i o drugim temama važnim za lokalnu zajednicu.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor