Nečija neodgovornost na djelu: Dokumentacija sa oznakom Monstata rasuta po šumi

Iz Monstata isključuju mogućnost da su rasuti papairi bili u njihovom posjedu, te da imaju sve dokaze da su sa dokumantacijom koja ne mora da se čuva postupili zakonitoGomila stare dokumentacije, kancelarijskog materijala, na kojima je naznačen memorandum Zavoda za statistiku Monstat rasuta je na divljoj deponiji u šumi na Ćemovskom polju.

Potpuno neočekivano po šumi „lete“ stare platne liste, razni obrazci sa mejlovima, pibovima, faksimilima načelnika, potpisima rukovodilaca, tu su upustva, zamolnice… Svo kancelarijsko poslovanje našlo se između borova svjedočeći o duploj neodgovornosti. Ovako se ne postupa sa arhivom niti sa šumom.

Načelnica Arhivskog odsjeka za zaštitu arhivske građe van arhiva, pri Državnom arhivu Crne Gore, Ljiljana Parača objašnjava kako se postupa sa papirima kojima ističu rokovi obaveznog čuvanja.

–Obaveza je stvaralaca i držalaca javne registraturske građe, a u tu kategoriju spada i Monstat, da vrši redovno izlučivanje i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala kojem su protekli rokovi čuvanja uz odborenje Državnog arhiva. To je propisano članom 27 Zakona o arhivskoj djelatnosti. Postupak uništavanja bezvrijednog registraturskog materijala držalac, u tom slučaju to je Monstat, treba da sprovede na način da obezbijedi potpunu zaštitu podataka sadržanih u građi koja se uništava. Oni su kao držaoci dužni da obavijeste Državni arhiv o datumu i načinu na koji je uništen, to jeste spaljen ili dat na reciklažu, bezvrijedni registratorski materijal – kaže Parača.

Parača kaće da su sa Monstatom imali poslednje izlučivanje prije godinu dana.

– Oni su nama tada poslali obavještenje da su 25. 12. 2021. godine izvršili uništenje bezvrijednog registratorskog materijala Uprave za statistiku i poslali su nam potvrdu od preduzeća Sveti Nikola o recikliranju bezvijednog materijala – navodi Parača.

Sa druge strane, iz Uprave za statistiku Monstat, na čijem je čelu Miroslav Pejović, isključuju mogućnost da su obrasci pronađeni na deponiji na Ćemovskom polju, a potpisani su i pečatirani od strane izvještajnih jedinica, obrasci koji su bili u posjedu Uprave za statistiku.

– Uprava za statistiku sprovodi statistička istraživanja predviđena godišnjim planom zvanične statistike. Za statistička istraživanja za koja se podaci dobijaju korišćenjem papirnih upitnika/obrasca Uprava za statistiku, sprovodi postupak javne nabavke za štampanje potrebne količine obrazaca. Obrasci se zatim, uz propratne akte dostavljaju izvještajnim jednicima, što su u slučaju istraživanja o prosječnim zaradama RAD-1, preduzeća ili u ime preduzeća agencije, koje za njih vrše računovodstvene usluge. Najčešće je slučaj da računovodstvena agencija vrši usluge za više preduzeća. Upitnici/obrasci se dostavljaju preduzećima početkom godine za cijelu godinu i to količinama, kako je predviđeno uputstvom, po dva primjerka upitnika po mjesecu za jedno preduzeće. Od dva primjerka upitnika, koji su pečatirani i potpisani od strane ovlašćenog lica izvještajne jedinice, jedan primjerak ostaje izvještajnoj jedinici, a drugi se dostavlja Upravi za statistiku – navode iz Uprave za statistiku.

Uprava za inspekcijske poslove će provjeriti navode

Da li su upoznati sa situacijom da su na Ćemovskom polju rasuta dokumenta sa oznakama Monstata, te da li će pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti pitali smo Upravu za inspekcijske poslove. Iz Uprave nam je saopšteno da će nakon provjere navoda poslati odgovore.

Oni navode da upitnik koji ostaje izvještajnoj jedinici predstavlja internu dokumentaciju tog preduzeća i sa njim postupa u skladu sa svojim internim procedurama kojima su definisana pravila o čuvanju poslovne dokumentacije, na šta statistika nema uticaj.

– Upitnici dostavljeni Upravi za statistiku se, nakon unosa i obrade podataka, a shodno proceduri za izlučivanje, pakuju i izlučuju i na kraju uništavaju. Nakon što su predmetni statističari spakovali materijal sa vidnom oznakom naziva i godine istraživanja kao i roka čuvanja dokumenata, komisija za izlučivanje Uprave za statistiku vrši popisivanje spakovanog materijala– navode iz Monstata.Oni navode da se na osnovu pregleda materijala sastavlja tabelarna lista koja sadrži redni broj, arhivsku oznaku, naziv-vrstu materijala, godinu nastanka, broj iz liste kategorija registraturske građe Uprave za statistiku i rok čuvanja.

– O izvršenim aktivnostima obavještava se Državni arhiv Crne Gore koji dolaskom u Upravu za statistiku, vrši direktan i neposredan uvid u sadržaj liste i odgovarajući materijal. O ovoj radnji se sačinjava zapisnik o kontroli arhivske građe i registraturskog materijala koji je u konkretnom predmetu sačinjen 22. 10. 2013. godine i zaveden po brojem 10-3110 u Zavodu za statistiku i brojem 150 Državnog arhiva Crne Gore. Nakon dobijanja saglasnosti od Državnog arhiva za uništenje, Zavod za statistiku je angažovao preduzeće Deponija da izvrši uništenje ovog materijala. O uništenom materijalu dostavlja se dokaz, a za konkretan predmet to je Vagarski list broj 67332/13 od 11.11. 2013. godine, dostavljen od strane preduzeća Deponija – kažu iz Monstata.

Nakon što Zavod za statistiku primi ovaj dokaz, kako navode, obavještavaju Državni arhiv da je izvršeno uništenje registraturskog materijala što je u konkretnom slučaju, kako kažu, urađeno 14.11. 2013. godine.

– Sprovedenim aktivnostima Uprava za statistiku je pri izlučivanju i uništenju materijala u potpunosti primjenila zakonske i podzakonske propise koji se odnose na ovu oblast i to Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Liste kategorija registraturske građe i načinu odabiranja i predaje arhivske građe državnom arhivu. Na osnovu svega pomenutog, isključuje se mogućnost da su obrasci koji se pronađeni na deponiji na Ćemovskom polju, a potpisani su i pečatirani od strane izvještajnih jednica, obrasci koji su bili u posjedu Uprave za statistiku – poručuju iz Monstata.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor