Mreža za mlade prečicom do para

Državna revizorska institucija (DRI) je kontrolišući rezultate i rad Uprave za sport i mlade za 2021. godinu, kada su na čelu bili Vasilije Lalošević, pa Marko Begović, dala pozitivno mišljenje na finansije, dok je na zakonitost poslovanja dala uslovno.Kolegijum senatora dr Branislava Radulovića i Nikole N. Kovačevića stekao je, kako je saopšteno, razumno uvjerenje da su prihodi i rashodi prikazani objektivno, ali i utvrdio kršenje zakona o državnoj imovini, nevladinim organizacijama i unutrašnjim kontrolama, te opštim kolektivnim ugovorom.

Kako je izmjenom strukture državne uprave, od maja prošle godine Uprava prestala da postoji, DRI je ove preporuke uputila Ministarstvu sporta i mladih kao pravnom sljedbeniku. Dat im je rok da do početka marta dostave plan aktivnosti, a do kraja jula realizuju preporuke.

Jedna od preporuka odnosi se i na Vladu, imajući u vidu da je produžavanjem v.d. mandata Begoviću, na prijedlog tadašnje ministarke Vesne Bratić, prekršila Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Tako je Begović prvobitno za vršioca dužnosti direktora Uprave imenovan u septembru 2021. na šest mjeseci, a onda na još šest mjeseci u martu prošle godine.

Revizori su utvrdili da je projekat NVO Mreža za mlade u vezi sa razmjenom i mobilnošću mladih, vrijedan 100 hiljada eura, finansiran iz budžeta Uprave, iako zakon propisuje da o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija odlučuje komisija formirana na osnovu javnog konkursa. Riječ je o nevladinoj organizaciji registrovanoj početkom novembra 2021, kojoj je novac za projekat isplaćen krajem decembra iste godine za realizaciju u idućoj.

DRI je naložila Ministarstvu da donese nova rješenja o zaradama, imajući u vidu da je kod pet od sedam zaposlenih obuhvaćenih uzorkom, prilikom obračuna plata došlo do uvećanja po osnovu minulog rada u procentu većem od predviđenog opštim kolektivnim ugovorom.

Propustili su da u skladu sa Zakonom o unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Ministarstvo finansija izvijeste o eventualnim sumnjama na nepravilnosti i prevare, dok je prilikom popisa pojedina imovina pogrešno razvrstana. Direktor je stalno koristio službeno vozilo bez pisanog ovlašćenja, zbog čega su revizori ukazali na potrebu dosljedne primjene internih procedura. Skrenuta im je pažnja i u vezi evidencije vozila, imajući u vidu da su u osnovnim sredstvima bila evidentirana samo dva od pet vozila.

Uprava je u 2021. godini potrošila šest miliona eura, od čega najviše na transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5,6 miliona eura.

Na plate i ostala primanja sa porezima otišlo je 270 hiljada eura, na službena putovanja 12 hiljada, reprezentaciju 900 eura, konsultantske usluge 17 hiljada. Na osnovu ugovora o djelu isplaćeno je 22,7 hiljada, dok su članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama koštala 73 hiljade.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor