I dalje neuređeno zapošljavanje lica sa invaliditetom

Terenskom kontrolom Državne revizorske institucije (DRI) u Zavodu za zapošljavanje (ZZZ), nakon što je u martu utvrdila da nijesu realizovali ni trećinu preporuka iz negativne revizije iz 2020. godine, utvrđeno je da je od 45 preporuka realizovano 27.

vizija-racunovodstvo.rs
vizija-racunovodstvo.rs

Na mjestu direktora te godine bio je Suljo Mustafić (BS), kojeg je lani zamijenio Goran Folić (Demokrate).

Rukovodilac kolegijuma senator Nikola N. Kovačević i predsjednik Senata dr Milan Dabović su utvrdili da su četiri preporuke djelimično realizovane, tri u procesu, devet nije, dok se za jednu nije mogao utvrditi status. I ovaj izvještaj biće dostavljen Odboru za ekonomiju.

ZZZ još nema upotrebnu dozvolu za poslovni prostor u Andrijevici, izvođači projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom i dalje ne obezbjeđuju potvrde o radnopravnom statusu angažovanih, niti obračunavaju naknade osoblju na osnovu stvarnih troškova rada. Nije regulisan rok u kom poslodavac mora dostaviti dokumentaciju za pravdanje troškova prilagođavanja uslova rada licima sa invaliditetom, niti su prezentovani pravilnici o dostavljanju dokaza o iskustvu lica angažovanih u projektima, o pružanju specifičnih usluga i o kriterijumima za izbor članova komisije za praćenje projekata. Iako su iz ZZZ naveli da će kontinuirano sarađivati sa područnim jedinicima na kontroli dokaza koje podnose izvođači profesionalne rehabilitacije, revizori na osnovu dokumentacije takav zaključak nijesu donijeli. Tokom dodatne kontrole revizorima nije prezentovana objedinjena evidencija lica sa invaliditetom zaposlenih nakon završenih projekata, kao ni dokaz kako se kontroliše da li su ostali kod poslodavaca.

“27 preporuka realizovano od ukupno 45, koje je DRI dala nakon negativne revizije Zavoda za zapošljavanje 2020. godine“

U fazi realizacije su preporuke za usklađivanje internih procedura sa propisima, obezbjeđivanje potpune dokumentacije za isplatu subvencija i naknada izvođačima na programima, kao i na izradu aplikacije za evidenciju ugovora i isplata po osnovu profesionalne rehabilitacije. Djelimično su realizovane preporuke oko usklađivanja internih procedura za gotovinske isplate licima na projektima, zaključivanja ugovora o dopunskom radu, te upisa prava svojine na poslovnim objektima. Revizori se nijesu mogli uvjeriti u status realizacije preporuke o korišćenju sredstava za podršku samozapošljavanju. ZZZ je popisao umjetničke slike i ostalu imovinu, ima evidenciju dugova i isplata sa odgovarajućih budžetskih pozicija, izmijenio je pravilnik o budžetskim isplatama subvencija i kriterijuma za ostvarivanje tog prava, kontroliše realizaciju projekata, uredio je prekovremeni rad, ugovore o djelu i povremene i privremene poslove, te dostavlja IOPPD obrazac u zakonskom roku.

Izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor