Zaposleni u Radio-televiziji Pljevlja, kojima se duguje pet zarada, ocjenjuju da je za tešku situaciju najodgovornija lokalna uprava

Zaposleni u Radio-televiziji Pljevlja, kojima se duguje pet zarada, ocjenjuju da je za tešku situaciju najodgovornija lokalna uprava. Kako se navodi u saopštenju, neophodno je da se obezbijedi 300 hiljada eura godišnje kako bi ova medijska kuća normalno funkcionisala, kao i da se sada obezbijedi isti iznos da „bi se našli na nuli”.


Nama je potrebno 300.000 eura da se vratimo na nulu. Osim toga, uz ovakvu programsku šemu i broj zaposlenih, televizija ne može da funkcioniše godišnje bez 300.000 eura, ocijenili su zaposleni.Za­po­sle­ni­ma Op­šti­na du­gu­je pet za­ra­da, a po­sled­nji put su pla­tu za maj pri­mi­li u av­gu­stu. Za raz­li­ku od njih, osta­lim lo­kal­nim slu­žba­ma za­ra­de se is­pla­ću­ju na vri­je­me.
Osim s is­pla­tom za­ra­da, ka­sni se i sa upla­tom po­re­za i do­pri­no­sa, pa je, pre­ma ri­je­či­ma za­po­sle­nih, RTV Plje­vlja po tom osno­vu du­žna 210.000 eura.

Ta­ko­đe, zbog du­go­va­nja pre­ma Ra­dio-di­fu­znom cen­tru pro­gram ove te­le­vi­zi­je ne vi­di se na di­je­lu se­o­skog kao ni grad­skog pod­ruč­ja Plje­va­lja, na­vo­di se u sa­op­šte­nju i po­ja­šnja­va da se za­po­sle­ni na­da­ju da će se, usljed iz­mje­na Za­ko­na o elek­tron­skim me­di­ji­ma, od 2018. go­di­ne fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja u RTV Plje­vlja po­pra­vi­ti, ali da i da­lje osta­je pro­blem du­go­va­nja za te­ku­ću go­di­nu.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor