Radmila nezakonito smijenjena, ali neće biti vraćena

Osnov­ni sud u Nik­ši­ću usvo­jio je tu­žbe­ni za­htjev Rad­mi­le Voj­vo­dić i do­nio pre­su­du ko­jom se po­ni­šta­va odluka Uprav­nog od­bo­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re o smje­ni Voj­vo­di­će­ve s mje­sta rek­to­ra te in­sti­tu­ci­je.

Voj­vo­di­će­va je raz­ri­je­še­na u ok­to­bru, na ini­ci­ja­ti­vu čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra UCG, ko­ji za­stu­pa­ju in­te­re­se Vla­de, zbog vi­še­mje­seč­nog su­ko­ba u ve­zi sa sje­di­štem Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le, ko­ju je na­mje­ra­va­la da pre­se­li iz Be­ra­na u Pod­go­ri­cu. U obra­zlo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da je sud utvr­đu­ju­ći spor­nu či­nje­ni­cu me­đu stran­ka­ma da li je bi­lo neo­p­hod­no iz­ja­šnje­nje Se­na­ta UCG, mi­šlje­nja da je uprav­ni od­bor mo­gao da raz­mo­tri ini­ci­ja­ti­vu i do­ne­se od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra bez pret­hod­nog iz­ja­šnje­nja Se­na­ta, ali sa­mo u slu­ča­ju ne­za­ka­zi­va­nja sjed­ni­ce Se­na­ta u ra­zum­nom ro­ku, što u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bio slu­čaj.

Do­la­zi se do za­ključ­ka da se o ini­ci­ja­ti­vi za ra­zr­je­še­nje rek­to­ra mo­ra­ju iz­ja­sni­ti i Se­nat i UO UCG, što u kon­kret­nom ni­je uči­nje­no. U kraj­njem, ni­je­su bi­le is­pu­nje­ne pro­ce­sno-for­mal­ne pret­po­stav­ke za od­lu­či­va­nje o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra UCG, ov­dje tu­ži­telj­ke, od stra­ne UO UCG – is­ti­če se u od­lu­ci.
U pre­su­di Osnov­nog su­da na­vo­di se na­vo­de da je Voj­vo­di­će­va od­lu­ke u ve­zi s Vi­so­kom me­di­cin­skom ško­lom u Be­ra­na­ma, oba­vlja­la u skla­du sa pro­pi­sa­nim Sta­tu­tom UCG.
Iz Rek­to­ra­ta je sa­op­šte­no da je pu­no­moć­ni­ku UCG da­na 11. ju­la uru­če­na pre­su­da Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću po tu­žbi biv­šeg rek­to­ra Rad­mi­le Voj­vo­dić.
Tu­žbom je tra­že­no da se po­ni­šti od­lu­ka uprav­nog od­bo­ra o raz­rje­še­nju prof. Rad­mi­le Voj­vo­dić sa funk­ci­je rek­to­ra kao i da se Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re oba­ve­že da us­po­sta­vi sta­nje ko­je je bi­lo pri­je do­no­še­nja ove od­lu­ke uprav­nog od­bo­ra. Ra­di ja­sno­će, dru­gim di­je­lom tu­žbe­nog za­htje­va je su­štin­ski tra­že­no da Rad­mi­la Voj­vo­dić bu­de po­no­vo rek­tor. Sud je pri­hva­tio za­htjev u di­je­lu u ko­jem je tra­žen po­ni­štaj od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju. Me­đu­tim, sud je ne­dvo­smi­sle­no od­bio kao neo­sno­van za­htjev ko­jim je tra­že­no da Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re us­po­sta­vi sta­nje ka­kvo je bi­lo pri­je do­no­še­nja od­lu­ke Uprav­nog od­bo­ra, u su­šti­ni za­htjev da prof. Rad­mi­la Voj­vo­dić po­no­vo bu­de rek­tor – is­ti­ču iz Rek­to­ra­ta.
Iz Rek­to­ra­ta na­vo­de da i ovog pu­ta za­u­zi­ma­ju prin­ci­pi­je­lan stav da ne ko­men­ta­ri­šu od­lu­ke dr­žav­nih or­ga­na, ta­ko da ne­će ko­men­ta­ri­sa­ti ni ovu od­lu­ku.
S ob­zi­rom na to da smo uvje­re­ni da je od­lu­ka o raz­rje­še­nju Rad­mi­le Voj­vo­dić za­ko­ni­ta i oprav­da­na, Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re će iz­ja­vi­ti žal­bu u za­kon­skom ro­ku – na­ja­vlju­ju iz Rek­to­ra­ta.

Biv­ša rek­tor­ka i Vla­da ni­je­su se sa­gla­si­li u ve­zi sa sje­di­štem Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le iz Be­ra­na. Voj­vo­di­će­va je sma­tra­la da VMŠ tre­ba pre­se­li­ti u Pod­go­ri­cu ra­di bo­ljih uslo­va za prak­su u Kli­nič­kom cen­tru, dok su iz Vla­de ocje­nji­va­li da je neo­p­ho­dan rav­no­mje­ran raz­voj svih cr­no­gor­skih re­gi­ja.
Na­kon še­sto­mje­seč­nog su­ko­ba iz­me­đu Voj­vo­di­će­ve i Vla­de, za­tim i nje­nog ra­zr­je­še­nja, smi­je­nje­ni su i nje­ni naj­bli­ži sa­rad­ni­ci, pro­rek­to­ri i čla­no­vi uprav­nog od­bo­ra, ko­ji su za­go­va­ra­li ide­ju o pre­mje­št­a­nju Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le iz Be­ra­na u Pod­go­ri­cu, ka­ko bi se una­pri­je­di­la prak­tič­na na­sta­va stu­den­ti­ma.
Na­kon to­ga je iz moral­nih raz­lo­ga ostav­ku pod­nio i mi­ni­star kul­tu­re Jan­ko Lju­mo­vić, ko­jeg Se­nat, ka­ko je ka­zao, zbog to­ga pro­šle sed­mi­ce ni­je iza­brao u zva­nje re­dov­nog pro­fe­so­ra.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor