UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU PREDSJEDNIKA OPŠTINE PLJEVLJA: Đačić nezakonito poskupio vodu

Uprav­ni sud Cr­ne Go­re po­ni­štio je od­lu­ku pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća, ko­jom je ci­je­na vo­de po­ve­ća­na od pr­vog mar­ta 2016. go­di­ne. Na­i­me, Uprav­ni sud je, po­stu­pa­ju­ći po tu­žbi vi­še fi­zič­kih li­ca, čla­no­va SNP-a, do­nio od­lu­ku ko­jom se po­ni­šta­va od­lu­ka pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, jer on ni­je ovla­šće­no li­ce ko­je tre­ba da da­je sa­gla­snost na po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de. 


Od­lu­kom o utvr­đi­va­nju ci­je­ne vo­de i od­vo­đe­nja ot­pad­nih vo­da od 16. fe­bru­a­ra 2016. go­di­ne, u tač­ki tri dis­po­zi­ti­va, na­ve­de­no je da od­lu­ka stu­pa na sna­gu po do­bi­je­noj sa­gla­sno­sti od pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plje­vlja, a da će se pri­mje­nji­va­ti od 1. mar­ta 2016. go­di­ne. Ova­kav dis­po­zi­tiv su­pro­tan je po­me­nu­tim Sta­tu­ta DOO „Vo­do­vod“ i sta­tu­ta Op­šti­ne Plje­vlja, na­vo­di se u obra­zlo­že­nju sud­ske od­lu­ke, uz na­po­me­nu da je neo­p­hod­no do­ni­je­ti dru­gu od­lu­ku, ko­ja će bi­ti u sa­gla­sno­sti sa sta­tu­tom Op­šti­ne Plje­vlja. 


SNP je pro­šle go­di­ne kri­ti­ko­vao od­lu­ku o po­sku­plje­nju vo­de, is­ti­ču­ći da sa­gla­snost na po­skup­še­nje vo­de ne da­je pred­sjed­nik op­šti­ne Mir­ko Đa­čić već od­lu­ku na od­lu­ku bor­da di­rek­to­ra „Vo­do­vo­da“ sa­gla­snost da­je lo­kal­ni par­la­ment. Ta­kve kri­ti­ke iz lo­kal­ne upra­ve su ig­no­ri­sa­li, od­biv­ši da od­lu­ku o po­sku­plje­nju pro­sli­je­de lo­kal­nom par­la­men­tu, pa je od­lu­ka stu­pi­la na sna­gu 1. mar­ta pro­šle go­di­ne.
Od­lu­kom je vo­da za fi­zič­ka li­ca po­sku­pi­la za 33 pro­cen­ta, pa je ci­je­na ku­bi­ka vo­de, bez PDV-a, po­ra­sla sa 45 na 60 cen­ti. Za prav­na li­ca vo­da je po­sku­pi­la za 17 pro­ce­na­ta, od­no­sno sa 1,63 na 1,92 eura.
Na­kon 1. mar­ta 2016. go­di­ne, usli­je­di­la je tu­žba SNP-a Uprav­nom su­du, ali je Uprav­ni sud od­ba­cio tvr­de­ći da se po­me­nu­ta pa­r­ti­ja ne mo­že tre­ti­ra­ti kao ko­ri­snik uslu­ga. Usli­je­di­la je žal­ba Vr­hov­nom su­du, a Vr­hov­ni sud je vra­tio na po­nov­no od­lu­či­va­nje Uprav­nom su­du. Da bi se iz­bje­glo od­ba­ci­va­nje, no­si­o­ci tu­žbe u no­vom slu­ča­ju bi­li su čla­no­vi i ak­ti­vi­sti SNP-a, u svoj­stvu fi­zič­kih li­ca, pa je Uprav­ni sud do­nio pre­su­du o po­ni­šte­nju od­lu­ke o po­sku­plje­nju vo­de. Na po­me­nu­tu pre­su­du ni­je se mo­gu­će ža­li­ti, jer je ko­nač­na.

Iz plje­valj­skog SNP-a ju­če je sa­op­šte­no da sad tre­ba vi­dje­ti na ko­ji će na­čin „Vo­do­vod“ vra­ti­ti gra­đa­ni­ma pa­re za ne­za­ko­ni­to na­pla­će­nu vo­du.
Osta­je da se vi­di ho­će li bi­ti po­treb­no pod­no­si­ti no­ve tu­žbe ili će „Vo­do­vod“ na­ći rje­še­nje da ne­za­ko­ni­to na­pla­će­ni no­vac vra­ti gra­đa­ni­ma, sa­op­šte­no je iz SNP-a.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor