UO Sportskog-ribolovnog društva,,Si­nja­vac”: Odbranićemo rijeku Lim

Sa van­red­nog sa­stan­ka Uprav­nog od­bo­ra Sport­sko-ri­bo­lov­nog klu­ba ,,Si­nja­vac” iz Bi­je­log Po­lja, odr­ža­nog pri­je dvi­je ve­če­ri po­vo­dom sve oči­gled­ni­jeg za­ga­đi­va­nja ri­je­ke Lim od stra­ne me­snih pre­ra­đi­va­ča i vla­sni­ka far­mi ko­ko­ša­ka u in­du­strij­skoj zo­ni Ne­da­ku­se, po­ru­če­no je da će pred­u­ze­ti ra­di­kal­ni­je mje­re da se ta ne­kad ri­bom bo­ga­ta ri­je­ka za­šti­ti. Jed­no­du­šna ocje­na bi­la je da je sta­nje kraj­nje alar­mant­no i za­bri­nja­va­ju­će i da je po­sled­nji mo­me­nat da se pre­du­zmu kon­kret­ne mje­re na za­šti­ti ri­bljeg fon­da. Čla­no­vi UO „Si­nja­va­ca”na­gla­si­li su da će po­moć u rje­ša­va­nju pro­ble­ma sa za­ga­đi­va­njem Li­ma za­tra­ži­ti i od pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća i mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća.

    Cijev koja je nakon ispuštanja krvi, postavljena ispod kompanije,, Mesopromet – Franca“

Sjed­ni­ci su pri­su­stvo­va­li pred­sjed­nik i čla­no­vi UO klu­ba Go­ran Ko­rać, Aljo Ećo, Ran­ko Du­lo­vić, Ad­mir Haj­da­ro­vić i Mi­lo­van Mer­do­vić i pred­sjed­nik SRK ,,Si­nja­vac’’ Ismet Sof­tić.
Ko­rać je in­for­mi­sao čla­no­ve klu­ba da je 24. av­gu­sta do­šlo do ka­ta­stro­fal­nog za­ga­đe­nja Li­ma od stra­ne pro­iz­vod­nih po­go­na u in­du­strij­skoj zo­ni i niz­vod­no.
– Sta­nje ni­kad ni­je bi­lo go­re i pri­je­ti opa­snost da pot­pu­no iz­gu­bi­mo ri­bu u Li­mu. A bi­li smo na­da­le­ko po­zna­ti po bo­gat­stvu ri­bljeg fon­da i mje­sti­ma za ri­bo­lov, po­seb­no za nas sport­ske ri­bo­lov­ce. Za­to ape­lu­je­mo na nad­le­žne da od­mah pre­du­zmu mje­re da se ovaj po­mor ko­nač­no za­u­sta­vi – is­ta­kao je Ko­rać.

Za­tra­že­no je da se SRK,,Si­nja­vac” u pi­sa­noj for­mi oba­vi­je­sti o re­zul­ta­ti­ma ana­li­ze vo­de iz ri­je­ke Lim ko­ju je ura­dio In­sti­tut za zdra­vlje Cr­ne Go­re.

Iz me­di­ja smo je­di­no sa­zna­li da je vo­da za­ga­đe­na, da je to utvr­đe­no na tri mje­sta i da vo­da iz Li­ma ni­je ni za ko­ju vr­stu upo­tre­be – ka­za­li su čla­no­vi UO SRD „Si­nja­vac”.
Ka­ko su do­da­li, po­red me­sar­skih rad­nji i far­mi ko­ko­ša­ka, ve­li­ki pro­blem su i i me­ha­ni­čar­ske rad­nje, pe­ri­o­ni­ce auto­mo­bi­la i auto-ser­vi­si ko­ji vr­še za­mje­nu ulja.
Na­ža­lost, sve ot­pad­ne vo­de idu di­rekt­no u Lim – kon­sta­to­va­no je na sjed­ni­ci UO SRK „Si­nja­vac”.

Pred­sjed­nik tog klu­ba Ismet Sof­tić ka­že da su ovim po­vo­dom ne­dav­no odr­ža­li sa­sta­nak sa gra­do­na­čel­ni­kom Alek­san­drom Žu­ri­ćem, ko­jem su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci za­ga­đi­va­ča.
Tom pri­li­kom nam je obe­ća­na po­moć u rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma. Isti­na, ne­ko­li­ko da­na smo ima­li po­mak, ka­da ni­šta ni­je is­pu­šta­no u Lim, ili je to ra­đe­no u naj­ma­njim mo­gu­ćim ko­li­či­na­ma, i ri­ba se do­ne­kle po­vra­ti­la. Me­đu­tim, pri­je ne­ko­li­ko da­na po­no­vo se de­sio – ne­mam bla­žih ri­je­či – pra­vi ge­no­cid. Lim kr­vav i cr­ven, a u nje­mu sve i sva­šta. Od kr­vi, pre­ko ko­sti­ju i le­še­va pi­li­ća, do dje­lo­va ko­ko­ša­ka, pe­ru­ški i slič­no. Ri­ba se opet po­vu­kla– ka­zao je Sof­tić.
Ran­ko Du­lo­vić ka­že da će ini­ci­ra­ti još je­dan sli­čan sa­sta­nak u Op­šti­ni ka­ko bi još jed­nom po­ku­ša­li da ri­je­še pro­blem.


Ras­po­lo­že­ni smo za sa­rad­nju i za to da na­đe­mo za­jed­nič­ko rje­še­nje i tra­ži­će­mo po­moć od pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća i mi­ni­stra Si­mo­vi­ća. Od­ne­ka­da ri­bom naj­bo­ga­ti­je ri­je­ke u re­gi­o­nu do­šli smo do sko­ro mr­tvog Li­ma. Pi­ta­mo sa­mo ko­me je to u in­te­re­su. Uko­li­ko taj no­vi sa­sta­nak ne uro­di plo­dom, do­go­vo­ri­li smo se da pre­du­zme­mo ra­di­kal­ne mje­re i da se ob­ra­ču­na­mo sa svi­ma ko­ji za­ga­đu­ju Lim. Sve će­mo sli­kom i ri­ječ­ju pro­zi­va­ti i pre­da­va­ti pri­ja­ve. Ra­di­će­mo str­plji­vo, ko­rak po ko­rak, ali će­mo Lim od­bra­ni­ti – po­ru­ču­je Du­lo­vić, ko­ji sma­tra da je rje­še­nje da Op­šti­na iz­gra­di od­la­ga­li­šte ot­pad­nih vo­da za me­sa­re i far­me­re i da se ta­mo sve od­no­si po­seb­nim ci­ster­na­ma.

Čla­no­vi UO ,,Si­nja­vac” ka­žu da im je glav­ni in­spek­tor za vo­de Dra­gan Še­ku­la­rac obe­ćao da će pr­vih da­na sep­tem­bra za­jed­no s nji­ma obi­ći sve po­ten­ci­jal­ne za­ga­đi­va­če.
Dao im je rok da ot­klo­ne sve ne­do­stat­ke, ta­ko da oče­ku­je­mo da sa­da pre­du­zme kon­kre­te mje­re da za­u­sta­vi ovaj ge­no­cid – ka­zao je Aljo Ećo.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor