U Šavniku gotovo četiri decenije propadaju dva objekta

U neposrednoj blizini Obrazovnog centra u Šavniku već decenijama propadaju dva objekta koji su svojevremeno trebali da budu namijenjeni za smještaj učenika i potrebe srednje škole, uz sve druge neophodne sadržaje. Međutim, zgrade su trenutno u ruiniranom stanju i služe uglavnom za odlaganje otpada, ali i vune koju, očigledno, niko ne kupuje. Prema riječima Dragomira Nikitovića koji živi u blizini, projekat je svojevremeno bio dobro zamišljen, ali se od dalje gradnje odustalo baš u trenutku kada su zgrade bile skoro završene.


Upravo ti objekti su najbolji pokazatelj kako se radi u Šavniku. Veliki je novac utrošen, obećavali su da će tu biti Dom učenika, a u drugoj zgradi srednja poljoprivredna škola, a danas su te zgrade pretvorene u razvaline, kazao je Nikitović.
Nekoliko stotina kvadrata u oba objekta do prije desetak godina pojedinima je služilo za smještaj stoke. Mještani ne znaju s koje adrese je došla odluka o zabrani smještaja stoke, kao što im nije poznato ni ko raspolaže objektima.
Niko to godinama ne obilazi, a u jednom objektu se odlaže vuna. Skinuto je sve što se moglo ponijeti, prozori, vrata, dio crijepa. Može u Šavniku sve što negdje drugo ne bi moglo, ogorčen je on.
U prizemlju jednog objekta, u dvjema prostorijama živi jedna porodica koju naša ekipa u trenutku obilaska „nesuđenog“ Doma učenika nije zatekla u stanu. Nikitović je ispričao da su graditelji svojevremeno obećavali da će tu biti i trgovinska radnja, mjesto za okupljanje mladih. Bilo je, kazao je on, prostora i za stanove, ali se od gradnje odustalo devedesetih godina.
Nas nekoliko porodica živimo u starom objektu nekadašnje šavničke bolnice. Pošto smo ostajali bez posla, jedva smo uspjeli da prostorije koliko-toliko prilagodimo za život. Predlagali smo ranije Opštini da nam se u tim, nazovi novim objektima dodijele stanovi, ali nam nije dozvoljeno, istakao je Nikitović.
Pod okriljem šavničkog Obrazovnog centra su i osnovna i srednja škola, u jednom dijelu je vrtić i nekoliko prostorija koje služe za smještaj đaka koji dolaze iz okolnih sela.Obje­kat je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva pro­svje­te i za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji Vla­de Ja­pa­na, dje­li­mič­no re­no­vi­ran. Me­đu­tim, i da­nas mu je pri­je­ko po­treb­na po­prav­ka, po­seb­no krov­ne kon­struk­ci­je i fa­sa­de, ugrad­nja gri­ja­nja, ali i sa­la za fi­zič­ko vas­pi­ta­nje. Na­sta­va iz tog pred­me­ta od­vi­ja se u jed­noj od uči­ni­o­ca. Pred­sjed­nik op­šti­ne Šav­nik Mi­jo­mir Vu­ja­čić is­ti­če da lo­kal­na upra­va ima na­mje­ru da, ka­ko je re­kao, ri­je­ši pi­ta­nje ru­i­ne u na­se­lju, ali ne za po­tre­be ško­le, ni­ti lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.
Ne­dav­no sam raz­go­va­rao s jed­nim bi­zni­sme­nom ko­ji je iz­ra­zio in­te­re­so­va­nje da ku­pi te objek­te i da ih pre­tvo­ri u stam­be­ne zgra­de. On je smi­slio do­bar kon­cept, da pra­vi sta­no­ve ne za po­tre­be lo­kal­nog sta­nov­ni­štva već za kup­ce iz dru­gih gra­do­va Cr­ne Go­re- is­ta­kao je Vu­ja­čić.
U va­ro­ši ko­ja je je, pre­ma po­sled­njem po­pi­su ima­la sve­ga 2.077 sta­nov­ni­ka, a čak 2.193 sta­na, gra­di­ti još stam­be­nih zgra­da do­bar je pro­je­kat za pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne. On sma­tra da će Šav­nik, upr­kos pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va, ve­o­ma br­zo po­sta­ti atrak­tiv­na de­sti­na­ci­ja za sve one ko­ji se upu­te pre­ma zim­skom tu­ri­stič­kom cen­tru, Ža­blja­ku.
-U po­sled­nje tri go­di­ne u Šav­ni­ku su lju­di iz Nik­ši­ća i Pod­go­ri­ce ku­pi­li če­ti­ri-pet sta­no­va. Ci­je­ne su bi­le ve­o­ma po­volj­ne, a oni ko­ji zna­ju oslu­šku­ju, pra­te i na­šli su in­te­res da upra­vo ov­dje ku­pe stan. Zbog to­ga mi se svi­dje­la pred­lo­že­na ide­ja i s ob­zi­rom na to da u na­šoj op­šti­ni ima vid­nog na­pret­ka, ura­di­će­mo sve što je do nas da i pro­blem tih obje­ka­ta ri­je­ši­mo, ka­zao je Vu­ja­čić.

Dok oni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, is­ti­ču da je objek­te u Šav­ni­ku gra­di­lo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, iz tog re­so­ra tvr­de su­prot­no. Na na­ša pi­ta­nja ko je, za ko­je po­tre­be i s ko­li­ko nov­ca gra­dio zgra­de, te za­što se od­u­sta­lo od pro­jek­ta, iz mi­ni­star­stva smo do­bi­li kra­tak od­go­vor u ko­jem je na­ve­de­no da je „od­lu­ka o iz­grad­nji do­ne­se­na pri­je sko­ro 40 go­di­na, a rje­še­nje o grad­nji do­ni­je­to je na ni­vou Op­šti­ne“. Vu­ja­čić je u raz­go­vo­ru za „Dan“ is­ta­kao da su objek­ti vla­sni­štvo mi­ni­star­stva ko­je ih je op­šti­ni „pre­pu­sti­lo dav­nih go­di­na“, jer su od­u­sta­li od re­a­li­za­ci­je pla­na iz­grad­nje Do­ma uče­ni­ka.
-I ra­ni­je sam po­ku­ša­vao s mi­ni­star­stvom da na­đem ne­ko rje­še­nje za te ru­i­ne ko­je za­i­sta gro­zno iz­gle­da­ju. Sa­da će­mo na ni­vou lo­kal­ne upra­ve tra­ži­ti naj­po­volj­ni­je rje­še­nje. Vje­ru­jem da s mi­ni­star­stvom i dr­ža­vom ne­će­mo ima­ti ni­ka­kvih prav­nih pro­ble­ma uko­li­ko na­đe­mo za­in­te­re­so­va­nog part­ne­ra, re­kao je Vu­ja­čić.

Izvor i foto: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor