U mesu živa, salmonela i ešerihija

n­spek­cij­ske slu­žbe za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve to­kom ju­la uni­šti­le su ili vra­ti­le sa gra­ni­ce čak 177,8 to­na hra­ne, po­ka­zu­je mje­seč­ni iz­vje­štaj te in­sti­tu­ci­je. Ta­ko­đe, ot­kri­ve­no je da su po­je­di­ne po­šilj­ke hra­ne ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla sa­dr­ža­le ži­vu, kao i bak­te­ri­je sal­mo­ne­lu i eše­ri­hi­ju ko­li.


Što se ti­če hra­ne ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla, zbog utvr­đe­nih ne­u­sa­gla­še­no­sti, za­bra­njen je uvoz i sta­vlja­nje na tr­ži­šte osam po­šilj­ki ukup­ne ko­li­či­ne 90,9 to­na. Po­šilj­ke su vra­će­ne is­po­ru­či­o­ci­ma, a dvi­je su uni­šte­ne jer se ra­di­lo o pro­iz­vo­di­ma ri­bar­stva u kojima je bilo i te­ških me­ta­la, a ustanovljena je i mi­kro­bi­o­lo­ška ne­is­prav­no­st. U dvi­je po­šilj­ke pi­le­ti­ne, u jed­nom slu­ča­ju se ra­di­lo o pi­le­ti­ni za ro­štilj, a u dru­goj o ba­ta­ci­ma, ot­kri­ve­na je sal­mo­ne­la, u dag­nja­ma su in­spek­to­ri pro­na­šli bak­te­ri­je sal­mo­ne­lu i eše­ri­hi­ju ko­li, dok je u fi­le­ti­ma sa­bljar­ke bi­lo pre­vi­še te­ških me­ta­la, od­no­sno ži­ve.

Gra­nič­na ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja je u ju­lu vr­ši­la pre­gled ži­vih ži­vo­ti­nja i pro­iz­vo­da ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla pri­li­kom uvo­za u Cr­nu Go­ru na sle­de­ćim gra­nič­nim in­spek­cij­skim mje­sti­ma – Lu­ka Bar, Aero­drom Pod­go­ri­ca, Bo­žaj, De­be­li Bri­jeg, Ili­no Br­do, Do­bra­ko­vo i že­lje­znič­ka sta­ni­ca Bi­je­lo Po­lje, Ku­la, a od 20. ju­na i na gra­nič­nom pre­la­zu Dra­če­no­vac, dva pu­ta ne­djelj­no, za uvoz ži­vo­ti­nja, i Ran­če, ta­ko­đe dva pu­ta ne­djelj­no, za uvoz hra­ne za ži­vo­ti­nje. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du iz­vr­šen je pre­gled 1.999 po­šilj­ki ko­je pod­li­je­žu ve­te­ri­nar­skom pre­gle­du na­mi­je­nje­nih uvo­zu, tran­zi­tu ili iz­vo­zu. Pri uvo­zu, iz­vr­šen je pre­gled 1.474 po­šilj­ke ži­vih ži­vo­ti­nja, hra­ne ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla i pro­iz­vo­da ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla. Iz­da­to je 1.470 rje­še­nja o sta­vlja­nju u slo­bo­dan pro­met i če­ti­ri rje­še­nja o za­bra­ni uvo­za – ka­žu u In­spek­ci­ji.
In­spek­to­ri za hra­nu su u ju­lu spro­ve­li nad­zor u 511 obje­ka­ta i ot­kri­li 248 ne­pra­vil­no­sti.
U skla­du sa ot­kri­ve­nim ne­pra­vil­no­sti­ma in­spek­to­ri su iz­da­li jed­no rje­še­nje o pri­vre­me­noj za­bra­ni oba­vlja­nja dje­lat­no­sti do ot­kla­nja­nja utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti; 34 o ot­kla­nja­nju ne­pra­vil­no­sti; jed­no rje­še­nje o sta­vlja­nju van pro­me­ta i uni­šta­va­nju ne­be­zbjed­ne hra­ne; 188 uka­za o ot­kla­nja­nju ne­do­sta­ta­ka ma­njeg ri­zi­ka za či­je ot­kla­nja­nje je po­treb­no krat­ko vri­je­me i 26 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga su­bjek­ti­ma u po­slo­va­nju hra­nom, u vi­si­ni od 7.850 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju, u koji je „Dan” imao uvid.
In­spek­ci­ja za hra­nu je u ju­lu pre­gle­da­la 3.116 po­šilj­ki hra­ne ne­ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla i 515 po­šilj­ki pred­me­ta i ma­te­ri­ja­la ko­ji do­la­ze u kon­takt sa hra­nom. Od ukup­nog bro­ja pre­gle­da­nih po­šilj­ki hra­ne iz uvo­za, za la­bo­ra­to­rij­ska is­pi­ti­va­nja pro­pi­sa­nih za­htje­va bez­bjed­no­sti, uze­to je 665 uzo­ra­ka, a za po­šilj­ke pred­me­ta i ma­te­ri­ja­la ko­ji do­la­ze u kon­takt sa hra­nom uzet je 31 uzo­rak. La­bo­ra­to­rij­ski je is­pi­ta­no 19 od­sto po­šilj­ki iz uvo­za, od­no­sno sva­ka pe­ta.
– U ju­lu od ukup­nog bro­ja po­šilj­ki pri­sti­glih za uvoz za 10 po­šilj­ki, ukup­ne te­ži­ne 86,9 to­na i dva šle­pe­ra so­ko­va, utvr­đe­no je da ni­je­su bez­bjed­ne i one su ili vra­će­ne is­po­ru­či­o­ci­ma ili uni­šte­ne na pro­pi­san na­čin – tvrde u in­spek­ci­ji.
U iz­vje­šta­ju se po­ja­šnja­va da su ne­is­prav­ni bi­li so­ko­vi, kra­sta­vac, pa­pri­ka, gro­žđe i ze­le­ne ba­na­ne. Na spi­sku se na­šla i jed­na po­šilj­ka od 27 to­na pi­le­ćih ba­ta­ka ko­ji su ima­li sal­mo­ne­lu.
In­spek­ci­ji za hra­nu je pod­ne­se­no 18 ini­ci­ja­ti­va ko­je su se od­no­si­le na lo­še hi­gi­jen­ske uslo­ve u objek­ti­ma, pro­iz­vo­de is­te­klog ro­ka upo­tre­be, pro­iz­vo­de bez de­kla­ra­ci­ja, iz­mi­je­nje­nu bo­ju i mi­ris od­re­đe­ne hra­ne, rad su­bje­ka­ta bez odo­bre­nja nad­le­žnog or­ga­na. Po sva­koj pri­mlje­noj ini­ci­ja­ti­vi iz­vr­šen je pre­gled, a o pred­u­ze­tim mje­ra­ma i rad­nja­ma oba­vi­je­šte­ni su pod­no­si­o­ci ini­ci­ja­ti­va ko­ji su osta­vi­li svo­je po­dat­ke. To­kom ju­la in­spek­ci­ja za hra­nu je pri­mi­la tri pri­ja­ve od stra­ne epi­de­mi­o­lo­ških slu­žbi Do­ma zdra­vlja Bar i Nik­šić o sum­nji na tro­va­nje od­re­đe­nog bro­ja li­ca zbog kon­zu­mi­ra­nja hra­ne u dva kam­pa i jed­nom ugo­sti­telj­skom objek­tu. In­spek­ci­ja za hra­nu je pred­u­ze­la sve pro­pi­sa­ne pro­ce­du­re i pred­u­ze­la mje­re i rad­nje u sa­rad­nji sa epi­de­mi­o­lo­škom slu­žbom u ci­lju utvr­đi­va­nja da li je hra­na u tim objek­ti­ma bi­la uzrok zdrav­stve­nih pro­ble­ma. Na­kon do­bi­ja­nja re­zul­ta­ta la­bo­ra­to­rij­skih is­pi­ti­va­nja uzo­ra­ka hra­ne i bri­se­va, po­tvr­đe­no je da je hra­na u tim objek­ti­ma bi­la bez­bjed­na i da ni­je mo­gla bi­ti uzrok obo­li­je­va­nja lju­di – tvr­de u In­spek­ci­ji.

Fi­to­sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri su naj­če­šće ot­kri­va­li ne­pra­vil­no­sti ko­je se od­no­se na ne­po­što­va­nje pra­vi­la to­kom pri­mje­ne sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja, neo­be­zbje­đi­va­nje ade­kvat­nih uslo­va za skla­di­šte­nje ili neo­go­va­ra­ju­ćih pro­sto­ri­ja i opre­me, ne­vo­đe­nje oba­ve­znih evi­den­ci­ja o upo­tre­bi sred­sta­va za za­šti­tu i is­hra­nu bi­lja, ne­po­sje­do­va­nje rje­še­nja za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti pro­iz­vod­nje i pro­me­ta iz­da­tog od nad­le­žnog or­ga­na za na­ve­de­ne obla­sti i slič­no. Zbog utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti in­spek­to­ri su pred­u­ze­li uprav­ne mje­re i rad­nje, u skla­du sa prin­ci­pom sra­zmjer­no­sti, ko­ji­ma se obez­bje­đu­je eli­mi­ni­sa­nje ri­zi­ka i po­sti­že efe­kat i to de­vet rje­še­nja za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka, če­ti­ri o od­u­zi­ma­nju i uni­šta­va­nju ro­be, jed­no o sta­vlja­nju van pro­me­ta ro­be i osta­lo su uka­zi o ot­kla­nja­nju ne­do­sta­ta­ka ma­njeg ri­zi­ka za či­je ot­kla­nja­nje je po­treb­no kra­će vri­je­me.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor