U Bijelom Polju nezaposleno preko 5000 osoba

Na evidenciji nezaposlenih biroa rada Bijelo Polje-Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi se 5.036 osoba. U kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno sa završenim fakultetom je 681 lice. Kako ističe portparol biroa rada Bijelo Polje i savjetnik za rad sa poslodavcima Jadranka Rakonjac, sa šestim stepenom stručne spreme nezaposlene su 74 osobe.

                                       Najviše nezaposlenih je s prvim stepenom stručne spreme- 1.533, s trećim stepenom 1.266, a nešto manje, odnosno 1.243 osobe su sa četvrtim završenim stepenom školske spreme. Na evidenciji je 35 lica sa petim stepenom, a sa drugim 204 nezaposlena lica, objašnjava Rakonjac.
Ona dodaje da je na evidenciji nezaposlenih i devet magistara, dok doktora nauka nema, a svi doktori medicine se nalaze na stručnom osposobljavanju. Među 104 profesora, najviše je učitelja i profesora engleskog jezika. Među nezaposlenima je više pripadnica ljepšeg pola. Ukupno je 2.798 nezaposlenih dama, dok je 2.238 muškaraca.Prema riječima Rakonjac, Zavod za zapošljavanje Crne Gore kontinuirano sprovodi mjere aktivne politike zapošljavanja u cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih lica.
Prije nekoliko dana objavljen je konkurs za izbor izvođača javnih radova ,,Njega starih lica”, ,,Personalni asistenti” i drugi programi javnog rada. U ovim programima prioritetno će se zaposliti dugoročno nezaposlena lica iz naše evidencije. Istog dana objavljen je i konkurs za izbor izvođača obrazovanja i osposobljavanja odraslih. Cilj realizacije ovog programa je povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica sticanjem stručne kvalifikacije, odnosno znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja. Ovi konkursi su otvoreni osam dana od dana objavljivanja, istakla je Rakonjac.Ona do­da­je da će na ovaj na­čin ne­za­po­sle­na li­ca bi­ti pri­o­ri­tet­no ospo­so­blje­na za rad sa sta­rim li­ci­ma, na pri­vre­me­nim ne­tr­ži­šnim po­slo­vi­ma pru­ža­nja po­dr­ške sta­ri­ma u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, kao i za rad sa oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom na po­slo­vi­ma pru­ža­nja po­dr­ške ta­kvim li­ci­ma u cen­tri­ma i udru­že­nji­ma. Ta­ko­đe, na ovaj na­čin bi­će za­po­sle­na te­že za­po­šlji­va li­ca na po­slo­vi­ma u dru­gim obla­sti­ma od jav­nog in­te­re­sa-ka­za­la je Ra­ko­njac, do­da­ju­ći da su osnov­ni kri­te­ri­ju­mi za iz­bor ocje­na zna­ča­ja pro­gra­ma za ak­ti­va­ci­ju, odr­ža­va­nje rad­nih po­ten­ci­ja­la, ostva­ri­va­nje ma­te­ri­jal­ne i so­ci­jal­ne si­gur­no­sti i po­di­za­nje ni­voa zna­nja i vje­šti­na.
U to­ku je i pri­pre­ma za ob­ja­vlji­va­nje jav­nog po­zi­va za fi­nan­si­ra­nje po­je­ka­ta za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­om – grant še­ma. Na­i­me, za­vod u kon­ti­nu­i­te­tu fi­nan­si­ra grant še­me u ci­lju una­pre­đe­nja pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom-na­gla­si­la je Ra­ko­njac.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor