U Beranama na evidenciji biroa rada nalazi se preko 6.000 osoba

Iz no­vo­for­mi­ra­ne Do­bro­tvor­ne fon­da­ci­je „Po­dr­ži Be­ra­ne“ po­zva­li su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, in­ve­sti­to­re, ne­vla­din sek­tor i sve lju­de do­bre vo­lje da da­ju pu­ni do­pri­nos oži­vlja­va­nju pri­vre­de i otva­ra­nju no­vih rad­nih mje­sta u op­šti­ni Be­ra­ne. Na­gla­si­li su da ras­po­lo­ži­vi po­da­ci ja­sno uka­zu­ju da je po­sled­njih de­ce­ni­ja broj ne­za­po­sle­nih u Beranama dra­stič­no ra­stao i da je ove go­di­ne ta ci­fra do­se­gla kraj­nje za­bri­nja­va­ju­ći ka­rak­ter. Is­ta­kli su da bi cje­lo­kup­no dru­štvo tre­ba­lo do­bro da se za­mi­sli pred či­nje­ni­com ko­ja uka­zu­je da je sva­ki če­tvr­ti sta­nov­nik Be­ra­na ne­za­po­slen.


Uku­pan broj ne­za­po­sle­nih li­ca na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Be­ra­ne, evi­den­ti­ra­nih na Bi­rou ra­da ja­nu­a­ra ove go­di­ne iz­no­si 6.223, što je u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne vi­še za 3.235 li­ca, ili 120 od­sto. Ovi po­da­ci uka­zu­ju da Be­ra­ne ima naj­ve­ću sto­pu ne­za­po­sle­no­sti u Cr­noj Go­ri i to 57,53 od­sto. Ako to­me do­da­mo da pen­zi­o­ne­ri či­ne pe­ti­nu ukup­nog bro­ja sta­nov­ni­ka u ovoj op­šti­ni on­da sva­ko ozbi­ljan mo­že da kon­sta­tu­je da je do­šlo kraj­nje vri­je­me da se pre­du­zmu ne­ke kon­kret­ni­je mje­re za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, a sa­mim tim i za spas lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Za­to po­zi­va­mo sve re­le­vant­ne či­ni­o­ce dru­štva, ne sa­mo u Cr­noj Go­ri ne­go i ši­re da in­ve­sti­ra­ju u Be­ra­ne i pru­že ru­ku po­mo­ći u ci­lju sma­nje­nja bro­ja ne­za­po­sle­nih, jer je sa­da­šnje sta­nje za­i­sta dra­ma­tič­no – na­ve­li su iz Do­bro­tvor­ne fon­da­ci­je „Po­dr­ži Be­ra­ne“
Broj ne­za­po­sli­neh u Be­ra­na­ma do­sti­gao je kri­tič­nu ci­fru iako je 2008. go­di­ne ta­da­šnji pre­mi­jer Cr­ne Go­re Mi­lo Dju­ka­no­vić, pro­mo­vi­šu­ći pro­je­kat „Po­sao za vas“, iz­re­kao tvrd­nje da re­gi­on Bje­la­si­ce i Ko­mo­va, sa svo­jim po­ten­ci­ja­li­ma ne za­o­sta­je za mor­skim do­brom i da će oži­vlja­va­njem pri­vre­de i va­lo­ri­zo­va­njem tih vri­jed­no­sti ubr­zo do­ći so­ci­jal­no i sva­ko dru­go bla­go­sta­nje na pro­sto­ru Va­so­je­vi­ća. On je ta­da tvr­dio da će se na taj na­čin sma­nji­ti ne­za­po­sle­nost na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, is­ti­ču­ći da taj re­gi­on po­sje­du­je re­al­ne re­sur­si ko­je tre­ba sta­vi­ti u funk­ci­ju raz­vo­ja. Đu­ka­no­vić je go­di­nu da­na na­kon to­ga iz­ja­vio da će Cr­na Go­ra, upo­re­do sa iz­grad­njom auto­pu­ta, po­sta­ti ve­li­ko gra­di­li­šte i da će rad­na sna­ga mo­ra­ti da se uvo­zi sa stra­ne. Slič­ne kon­sta­ta­ci­je Đu­ka­no­vić je iz­re­kao i pri­je tri go­di­ne ka­da je pri­li­kom po­sje­te Be­ra­na­ma, ob­i­šao tra­su no­vo­sa­gra­đe­nog pu­ta Be­ra­ne – Lub­ni­ce. On je ta­da na­gla­sio da Vla­da sa in­ve­sti­to­ri­ma ko­ji gra­de na cr­no­go­skom pri­mor­ju ima kva­li­te­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i da su oni sprem­ni da pri­hva­te rad­ni­ke iz Be­ra­na i su­sjed­nih gra­do­va.


Iz Do­bro­tvor­ne fon­da­ci­je „Po­dr­ži Be­ra­ne“ is­ti­ču da sva do­sa­da­šnja za­la­ga­nja nad­le­žnih po pi­ta­nju otva­ra­nja no­vih rad­nih mje­sta ni­je­su da­la obe­ća­ne re­zul­ta­te. Is­ta­kli su da tre­ba usvo­ji­ti po­seb­nu stra­te­gi­ju za raz­voj sje­ve­ra ko­ja bi bi­la po­la­zna osno­va za oži­vlja­va­nje pri­vre­de i sma­nje­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih. Na­gla­si­li su da je po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će to što se iz go­di­ne u go­di­nu uve­ća­va broj mla­dih obra­zo­va­nih lju­di ko­ji ne uspi­je­va­ju da do­đu do po­sla.
Po­seb­no je po­gub­no što na be­ran­skom bi­rou ra­da ima sko­ro 500 vi­so­ko­ško­la­ca. To su po­da­ci ko­ji su vi­še ne­go za­bri­nja­va­ju­ći, jer na­ša mla­dost naj­ljep­še go­di­ne svo­ga ži­vo­ta pro­vo­di če­ka­ju­ći bi­lo ka­kvo za­po­sle­nje. Za­to se ni­je ču­di­ti što mla­di i obra­zo­va­ni lju­di od­la­ze iz Be­ra­na u ne­ke sreć­ni­je kra­je­ve. Sve se to de­ša­va i po­red to­ga što na­ša op­šti­na ras­po­la­že sa ne­pro­cje­nji­vim pri­rod­nim i dru­gim re­sur­si­ma ko­ji, na­ža­lost, ni­je­su sta­vlje­ni u fun­ci­ju raz­vo­ja lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Za­to je kuc­nuo po­sled­nji čas za spas na­še mla­do­sti. Taj spas le­ži u otva­ra­nju rad­nih mje­sta u Be­ra­na­ma, jer sva­kom čo­vje­ku, po Usta­vu i za­ko­nu, za­ga­ran­to­va­no je pra­vo na rad – na­ve­li su iz Do­bro­tvor­ne fon­da­ci­je „Po­dr­ži Be­ra­ne“ .
Na­gla­si­li su da su pljač­ka­ška pri­va­ti­za­ci­ja ne­kad moć­nih pri­vred­nih ko­lek­ti­va u Be­ra­na­ma, kao i ne­rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj Cr­ne Go­re glav­ni uzroč­ni­ci po­ra­sta bro­ja ne­za­po­sle­nih.


Pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­go­slav Šće­kić, je iz­ra­zio na­du da će no­vo­po­nu­đe­ne pod­sti­caj­ne mje­re bit­no uti­ca­ti da se sma­nji broj ne­za­po­sle­nih u op­šti­ni Be­ra­ne.
– U Be­ra­na­ma je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti ogrom­na, čak 58 od­sto, i mo­ram re­ći da sam ti­me kao pred­sjed­nik op­šti­ne ve­o­ma raz­o­ča­ran. De­fi­ni­tiv­no svi za­jed­no mo­ra­mo uči­ni­ti ne­što kon­kret­no na tom po­lju, ka­ko bi se otvo­ri­la no­va rad­na mje­sta. Tu pri­je sve­ga mi­slim na efi­ka­sni­je pod­sti­caj­ne mje­re. Na tom pu­tu naj­vi­še od­go­vor­no­sti ima dr­ža­va ko­ja kre­i­ra po­li­ti­ku za­po­šlja­va­nja, ali i su­bjek­ti kao što su Za­vod za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re i In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond, kao i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ka­ko bi stvo­ri­li ne­ki no­vi po­slov­ni am­bi­jent – na­gla­sio je Šće­kić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor