Turska firma, koja je dio imovine Gornjeg Ibra zakupila za 400 hiljada eura na sedam godina, još nije pokrenula proizvodnju

Tur­ska fir­ma San­dža­kli Mo­bi­li­ja, ko­ja je pri­je vi­še od tri go­di­ne pot­pi­sa­la ugo­vor sa Sa­vje­tom za pri­va­ti­za­ci­ju o ku­po­vi­ni po­go­na La­me­lir­ni­ca u Ro­ža­ja­ma, ko­ji se pro­sti­re na 72,6 hi­lja­da kva­dra­ta, i po­kre­ta­nju pro­iz­vod­nje, do sa­da ni­je re­a­li­zo­va­la ni­šta od pla­ni­ra­nog.

  Na­i­me, in­ve­sti­tor iz Tur­ske je La­me­lir­ni­cu, ko­ja je dio imo­vi­ne Gor­njeg Ibra, za­ku­pio za 400.000 eura na pe­ri­od od se­dam go­di­na. Pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra sa Sa­vje­tom za pri­va­ti­za­ci­ju, kon­zor­ci­jum iz Tur­ske se oba­ve­zao da u re­kon­struk­ci­ju La­me­lir­ni­ce ulo­ži 986.000 eura, kao i 3,39 mi­li­o­na eura u obrt­na sred­stva za po­tre­be pro­iz­vod­nog pro­ce­sa. U fa­bri­ci je bi­la pla­ni­ra­na pro­iz­vod­nja sto­li­ca ko­je bi se iz­vo­zi­le u Tur­sku, dok se ula­gač oba­ve­zao da u pr­vom ci­klu­su upo­sli 49 rad­ni­ka, po­tom još 30 rad­ni­ka u dru­goj go­di­ni pro­iz­vod­nje, a na­kon sta­vlja­nja pro­iz­vod­nje u pu­ni ka­pa­ci­tet u tre­ćoj go­di­ni po­slo­va­nja, još 80 rad­ni­ka.
San­dža­kli Mo­bi­li­ja je za­ku­pi­la pro­stor biv­šeg po­go­na Gor­njeg Ibra u ko­jem su se pro­iz­vo­di­le pa­nel plo­če. Pre­ma ri­je­či­ma ru­ko­vo­di­o­ca fa­bri­ke En­ve­ra Nu­ho­vi­ća u tom po­go­nu je do po­lo­vi­ne ove go­di­ne ra­di­lo de­se­tak rad­ni­ka, a od ju­la u fa­bri­ci u ko­joj se pro­iz­vod­nja zbog ne­do­stat­ka si­ro­vi­ne od­vi­ja sa pre­ki­di­ma, an­ga­žo­va­no je 27 rad­ni­ka od pla­ni­ra­nih 30. Nu­ho­vić je ovih da­na, kao i ra­ni­je, po­no­vio da će pro­iz­vod­nja u La­me­lir­ni­ci kre­nu­ti na­red­nih mje­se­ci. Ra­ni­je je ka­zao da su u ovom po­go­nu an­ga­žo­va­li šest rad­ni­ka ko­ji ra­de na raš­či­šća­va­nju unu­tra­šnjeg pro­sto­ra, dok upu­će­ni tvr­de da je La­me­lir­ni­ca u istom sta­nju u ka­kvom je bi­la ka­da ju je za­ku­pio tur­ski in­ve­sti­tor, te da čak ni pro­stor u ko­jem je tre­ba­lo da se od­vi­ja pro­iz­vod­nja ni­je do­ve­den u red. Nu­ho­vić, pak, tvr­di da pla­ni­ra­ju po­kre­ta­nje po­go­na te da će, ka­ko na­ja­vlju­je, „usko­ro” re­a­li­zo­va­ti po­sao oko po­sta­vlja­nja ma­ši­na i da će na­red­nih mje­se­ci kre­nu­ti pro­iz­vod­nja.
– Ra­di­mo ka­ko smo i pla­ni­ra­li i dr­ži­mo se utvr­đe­nog pla­na. Bi­lo je ne­kih za­sto­ja ali će­mo iz­vr­ši­ti na­še oba­ve­ze na­red­nih mje­se­ci – sa­op­štio je Nu­ho­vić, ko­ji ni­je mo­gao da ka­že pre­ci­zno za ka­da je pla­ni­ra­no otva­ra­nje ovog po­go­na.
On je ra­ni­je na­ja­vio da će tur­ska fir­ma ući u ko­o­pe­rant­ski od­nos sa fir­mom ko­ja se ba­vi slič­nim po­slo­vi­ma, ka­da će bi­ti po­kre­nu­ta pro­iz­vod­nja i ti­me is­pu­njen ugo­vor ko­ji su pot­pi­sa­li sa Vla­dom.
Pri­va­ti­za­ci­ja La­me­lir­ni­ce je sma­tra­na za je­di­nu pri­va­ti­za­ci­ju ko­ja je ura­đe­na na do­bar na­čin, i obe­ća­va­la je da će u re­al­nom sek­to­ru po­sao na­ći ve­ći broj rad­ni­ka. Me­đu­tim, ro­ko­vi za re­a­li­i­za­ci­ju do­go­vo­ra se pro­bi­ja­ju iz mje­se­ca u mje­sec, te iz go­di­ne u go­di­nu, a da li će ika­da bi­ti re­a­li­zo­van ovaj pro­je­kat, to se još sa si­gur­no­šću ne mo­že po­tvr­di­ti.
U jed­nom od ne­ka­da­šnjih po­go­na Gor­njeg Ibra, bo­san­ska fir­ma „Vel­bos” je za­po­če­la pro­iz­vod­nju kon­struk­ci­ja za tu­ne­le, a od pla­ni­ra­nih 30 rad­ni­ka, upo­sli­la je sve­ga osam. Po sve­mu su­de­ći ovaj pro­iz­vod­ni po­gon će bi­ti u funk­ci­ji sa­mo dok tra­je iz­grad­nja auto­pu­ta, bu­du­ći da ra­de za po­tre­be ki­ne­ske fir­me ko­ja iz­vo­di ra­do­ve na toj sa­o­bra­ćaj­ni­ci.

Na ze­mlji­štu fa­bri­ke pla­ni­ra­ne zgra­de

Su­de­ći po na­ja­va­ma lo­kal­nih pla­ne­ra, na ze­mlji­štu Gor­njeg Ibra od ne­ko­li­ko hek­ta­ra, pla­ni­ra­na je iz­grad­nja zgra­de so­li­dar­no­sti sa sto­ti­nak sta­no­va, za­tim škol­ski obje­kat i broj­ni dru­gi in­fra­struk­tur­ni objek­ti, ta­ko da je ilu­zor­no oče­ki­va­ti da će Gor­nji Ibar ika­da vi­še po­sto­ja­ti čak ni u pri­bli­žnim ga­ba­ri­ti­ma.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor