Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu

Svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma i le­gal­nim pu­tem, bra­ni­će­mo na­šu ri­je­ku Lje­šta­ni­cu. Ne­će­mo da­ti da nam je uzmu i ta­ko nas osta­ve prak­tič­no bez iz­vo­ra ži­vo­ta, po­ru­či­li su mje­šta­ni Li­je­ske, na ju­če odr­ža­nom pro­te­stu po­vo­dom na­ja­vlje­nog de­va­sti­ra­nja ri­je­ke za po­tre­be hi­dro­cen­tra­le „Vre­lo”.


Ka­ko je na­ja­vlje­no fir­ma ,,Si­ner­gi” ko­ja je već iz­gra­di­la i pu­sti­la u rad mi­ni hi­dro­e­lek­tra­nu Vre­lo, na uda­lje­no­sti od ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra, naj­me­ra­va da pre­u­zme dio vo­do­to­ka Lje­šta­ni­ce i pre­u­smje­ri za rad svog po­stro­je­nja. Mje­šta­ni, ka­ko su i ju­če re­kli, svim si­la­ma će od­bra­ni­ti ri­je­ku, ko­ja za njih, ka­ko u glas is­ti­ču, ži­vot zna­či. Uz to, pred­la­žu in­ve­sti­to­ru da slo­bod­no gra­di mi­ni cen­tra­lu na ri­je­ci u nji­ho­vom se­lu, ali da ne od­vo­di vo­du ci­je­vi­ma i ta­ko ih osta­vi bez mo­guć­no­sti da, ka­ko is­ti­ču, ži­ve ži­vo­tom do­stoj­nim čo­vje­ka. For­mi­ra­no je i Udru­že­nje za od­bra­nu Lje­šta­ni­ce.
U ime Od­bo­ra za od­bra­nu ri­je­ke To­dor Da­mja­no­vić, pen­zi­o­ni­sa­ni pro­fe­sor, na­gla­sio je da je Lje­šta­ni­ca rječ­na lje­po­ti­ca i da pred­sta­vlja oči či­ta­vog se­la.
-Ova do­li­na je pi­to­ma sa­mo zbog ove ri­je­ke. A že­le da je od­ve­du i isu­še i da se­lo osta­ne bez ka­pi vo­de. A tu je 60-ak do­ma­ćin­sta­va, ima i onih ko­ji se ba­ve sto­čar­stvom. Me­đu nji­ma je Mi­li­ja Ze­jak ko­ji na So­kol­cu ima 200 gr­la ova­ca i ko­za ko­je, kao i dru­gi do­ma­ći­ni, po­ji ov­dje na Lje­šta­ni­ci- is­ta­kao je Da­mja­no­vić na­gla­ša­va­ju­ći da je ri­je­ka od­vaj­ka­da bi­la po­ji­lo za sta­da ov­da­šnjih do­ma­ći­na i da je tu ne­ka­da bi­li vo­de­ni­ca u či­joj bli­zi­ni su pre­li­je­pi vo­do­pa­di.
– Ov­dje se pre­ko lje­ta oku­pi do­sta za­vi­ča­ja­ca. Do­la­ze tu­ri­sti iz et­no- se­la „Vu­ko­vić” da du­šu od­mo­re-ka­že Da­mja­no­vić is­ti­ču­ći da je ri­je­ka či­sta i da se nje­ne vo­de čo­vjek bez bo­ja­zni mo­že na­pi­ti i okri­je­pi­ti.
-Ako ura­de ovo što su na­mje­ri­li, da nam od­ve­du pet ki­lo­me­ta­ra od se­la vo­du kroz ci­je­vi do hi­dro­cen­tra­le Vre­lo, utri­je­će nas. Bo­ri­će­mo se ko­li­ko mo­že­mo i tru­di­će­mo se da to za­u­sta­vi­mo – pod­vu­kao je Da­mja­no­vić.
Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Li­je­ska, Ga­li­ca, Ba­ri­ce i Pi­sa­na Je­la, Zo­ran Da­mja­no­vić ka­že da sve tre­ba ura­di­ti da mje­šta­ni bu­du za­do­volj­ni i da ne osta­nu bez vo­de ko­ja im zna­či ži­vot.
-Ne­ka ra­de ka­ko tre­ba i gra­de ako tre­ba hi­dro­cen­tra­lu niz ri­je­ku do­lje od na­šeg se­la. To ne bra­ni­mo. I ne­ka nam pu­te­ve as­fal­ti­ra­ju i za­po­sle ne­ko­ga iz se­la – is­ti­če pr­vi čo­vjek MZ.
Na­stav­nik Mi­lun Da­mja­no­vić mi­šlje­nja je da mo­ra­ju od­bra­ni­ti svo­ju, ka­ko je na­gla­sio, kao su­zu i či­stu ri­je­ku.
-Bog nam je osta­vio Lje­šta­ni­cu da iz nje vo­du pi­je­mo. Mo­ja maj­ka je u vo­di Lje­šta­ni­ce pra­la pe­le­ne i iz­nji­vi­la nas sed­mo­ro dje­ce. Ova vo­da je naš ogrom­ni re­surs- pod­vu­kao je on do­da­ju­ći da je i bez uzi­ma­nja ri­je­ke se­lo sko­ro pa uni­šte­no.
– Eks­plo­a­ti­še se gra­đa, po­sje­ko­še sve što se mo­glo po­sje­ći i osta­do­še ma­ka­dam­ski pu­te­vi da se vi­še nji­ma pro­ći ne mo­že. Sa­da ho­će i vo­du da nam uzmu. Sto­ga će­mo bra­ni­ti i od­bra­ni­ti ri­je­ku jer na­ša ima­nja op­sta­ju za­hva­lju­ju­ćio Lje­šta­ni­ci.. Ne­ma­mo pra­vo ni zbog pre­da­ka, ali ni po­to­ma­ka da ću­ti­mo i gle­da­mo da nam vo­du uzi­ma­ju-is­ta­kao je Mi­lun Da­mja­no­vić.
Mi­le­ta Ze­jak mi­šlje­nja je da se ne vo­di ra­ci­o­nal­na raz­voj­na po­li­ti­ka i da se svo bo­gat­stvo sa sje­ve­ra cr­pi i od­no­si za ra­voj cen­tral­nog i ju­žnog di­je­la Cr­ne Go­re.
-Evo ovu hi­dro­cen­tra­lu na­pra­vi­še i re­ko­še da će nam bi­ti bo­lje. A nam ni­ti je stru­ja jef­ti­ni­ja, ni­ti je ima­mo vi­še. Sve što su mo­gli uze­li su nam –is­ta­kao je Mi­le­ta Ze­jak, a nje­gov ro­đak Le­ka Ze­jak ka­že da bez Lje­šta­ni­ce u Li­je­ski ne­ma ži­vo­ta.
– Ako osta­ne­mo bez ri­je­ke bo­lje je da nas ne­ma i da se se­li­mo- kon­sta­tu­je Le­ka Ze­jak.
Dra­gan Ze­jak, ko­jem je po­ljo­pri­vre­da is­klju­či­vo za­ni­ma­nje i ko­me je vo­da pri­je­ko po­treb­na, ka­že da će Lje­šta­ni­cu brat­ni­ti svim si­la­ma.
Je­dan od naj­sta­ri­jih mje­šta­na se­dam­de­se­to­go­di­šnji Ve­li­mir Mr­dak ka­že da ako ne­ma vo­de sa Lje­šta­ni­ce on­da ne­ma ni se­la ni ži­vo­ta u nje­mu.
– Mo­ra­mio se se­li­ti ne­gdje. A ku­da ću ja sa­da pod sta­re da­ne-pi­ta Mr­dak.

Izvor i foto: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor