Svaki treći radnik imao povredu

Ako menadžment fabrike smatra da sam iznio neistine, neka pokrene moju krivičnu odgovornost. Ja sam za svoje navode spreman da odgovaram – kazao je Medojević

Fabrika „Tara“ Mojkovac

Upro­te­kle tri go­di­ne u po­go­nu „mon­ta­ža” fa­bri­ke oruž­ja „Ta­ra” po­vri­je­đe­no je 30 od­sto za­po­sle­nih u toj fir­mi (15 za­po­sle­nih), a se­dam od­sto je stra­da­lo (tri za­po­sle­na), pa iz­gle­da da zdra­vlje i ži­vo­ti rad­ni­ka ni­je­su u pr­vom pla­nu me­nadž­men­ta fa­bri­ke, oci­je­nio je biv­ši pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta fa­bri­ke „Ta­ra” Ma­rin­ko Me­do­je­vić. On se ogla­sio po­vo­dom tvrd­nji me­nadž­men­ta fa­bri­ke, ko­je su iz­ni­je­te u tek­stu „Ta­ru ho­će da za­tvo­re”, ko­ji je ob­ja­vljen u „Da­nu” 11. fe­bru­a­ra.
– Sto­jim iza sva­ke jav­no sa­op­šte­ne ri­je­či. Ako me­nadž­ment fa­bri­ke sma­tra da sam iz­nio ne­i­sti­ne, ne­ka po­kre­ne mo­ju kri­vič­nu od­go­vor­nost. Ja sam za svo­je na­vo­de spre­man da od­go­va­ram – ka­zao je Me­do­je­vić u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu”. On je re­kao da ni­je tač­na kon­sta­ta­ci­ja da fa­bri­ka ne ra­di, do­da­ju­ći da je po­če­la s ra­dom 5. fe­bru­a­ra, pri­je ne­go što je sa­hra­njen dru­gi na­stra­da­li u po­sled­njoj ne­sre­ći, Ra­do­van Čo­be­ljić.
– Zbog tvrd­nji da su bi­le pred­u­ze­te i spro­ve­de­ne sve mje­re za­šti­te na ra­du, sa­mo ću da kon­sta­tu­jem da je u pro­te­kle tri go­di­ne u po­go­nu „mon­ta­ža” po­vri­je­đe­no 30 od­sto za­po­sle­nih (15 rad­ni­ka), a tra­gič­no stra­da­lo se­dam od­sto (tro­je) pa iz­gle­da da zdra­vlje i ži­vo­ti rad­ni­ka ni­je­su u pr­vom pla­nu me­nadž­men­ta fa­bri­ke, već sa­mo no­vac – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
On je ka­zao da se či­ni da me­nadž­ment ho­će nje­ga da pro­gla­si od­go­vor­nim za de­ša­va­nja u fa­bri­ci, pi­ta­ju­ći ko će, ako ne sin­di­kat, da sta­ne iza rad­ni­ka.
– Umje­sto da po­ro­di­ca­ma na­stra­da­lih ob­ja­sne raz­lo­ge tra­gič­ne ne­sre­će, oni že­le me­ne da dis­kre­di­tu­ju i pro­zo­vu za ne­što što ne sto­ji – ka­zao je on.
Me­do­je­vić je na­veo da mu je jed­no pri­vred­no dru­štvo iz Pod­go­ri­ce iz­da­lo uvje­re­nje da je ob­u­čen za za­šti­tu na ra­du i bez­bjed­nost, a da, ka­ko tvr­di, ni­je­su spro­ve­li ni­ka­kvu obu­ku, ni­ti je ika­da po­la­gao, što je, ka­ko na­gla­ša­va, kri­vič­no dje­lo fal­si­fi­ko­va­nje do­ku­me­na­ta.
– Još jed­nom ape­lu­jem na sve or­ga­ne i in­sti­tu­ci­je ove dr­ža­ve da se pre­du­zme sve ka­ko bi mje­re za­šti­te i bez­bjed­no­sti sma­nji­li na rad­nim mje­sti­ma, ka­ko ne bi do­šlo po­no­vo do eks­plo­zi­je sa slič­nim ili mno­go ve­ćim po­sle­di­ca­ma. Ako se to ne pre­du­zme, si­gur­no će do­ći do no­vih stra­da­nja za­po­sle­nih – upo­zo­rio je Me­do­je­vić.
Pod­sje­ti­mo, 30. ja­nu­a­ra u fa­bri­ci se do­go­di­la ne­sre­ća u ko­joj su stra­da­li rad­ni­ci Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50) za či­je su se ži­vo­te bez­u­spje­šno bo­ri­li lje­ka­ri Voj­no-me­di­cin­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du. To je če­tvr­ta ne­sre­ća u ovoj fa­bri­ci za ne­pu­ne če­ti­ri go­di­ne. Pri­je to­ga u tri odvo­je­ne eks­plo­zi­je po­vri­je­đe­no je 17 rad­ni­ka, a po­gi­nu­la je rad­ni­ca Slo­bo­dan­ka Ćo­rić.
A.O.

Če­ka­ju se re­zul­ta­ti na­la­za

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju spro­vo­di iz­vi­đaj­ne rad­nje po­vo­dom ne­sre­će ko­ja se do­go­di­la na­kon eks­plo­zi­je u fa­bri­ci oruž­ja ,,Ta­ra“ u Moj­kov­cu. Tom pri­li­kom su te­ško po­vri­je­đe­ni rad­ni­ci Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50), ko­ji su pro­te­kle sed­mi­ce pre­mi­nu­li na VMA u Be­o­gra­du.
– Iz­u­ze­to je sko­ro 50 tra­go­va. Je­dan dio je po­slat na vje­šta­če­nje u Fo­ren­zič­ki cen­tar u Da­ni­lov­gradu, dok je dru­gi dio, upu­ćen u Na­ci­o­nal­ni kri­mi­na­li­stič­ko-teh­nič­ki cen­tar u Be­o­gra­du. Na­ši sle­de­ći ko­ra­ci za­vi­se od re­zul­ta­ta tih vje­šta­če­nja – ka­za­la je Ka­ta­ri­na Klja­je­vić, za­mje­nik osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Bi­je­lom Po­lju, ko­ja je ru­ko­vo­di­la uvi­đa­jem u „Ta­ri”.
Port­pa­rol bje­lo­polj­skog Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva De­nis Zvr­ko ka­zao je da po­li­ci­ja i da­lje ra­di na pri­ku­plja­nju oba­vje­šte­nja u ve­zi sa eks­plo­zi­jom u „Ta­ri”.
–Tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­red­bu za vje­šta­če­nje iz obla­sti za­šti­te na ra­du, kao i na­red­bu vje­šta­ku ma­šin­ske stru­ke da sa­či­ni svoj na­laz. Osim to­ga, na­lo­že­na je i ob­duk­ci­ja oba pre­mi­nu­la rad­ni­ka. Ka­da stig­nu re­zul­ta­ti ob­duk­ci­je i tih vje­šta­če­nja, tu­ži­la­štvo će se od­re­di­ti u ve­zi sa pred­u­zi­ma­njem da­ljih ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti, ve­za­no za ovaj slu­čaj – sa­op­štio je Zvr­ko i do­dao da je sa­slu­ša­no vi­še svje­do­ka.
Tra­gič­no na­stra­da­li rad­ni­ci bi­li su je­di­ni pri­sut­ni u pro­sto­ri­ji gdje se oba­vlja­lo pre­so­va­nje pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va ka­da je do­šlo do eks­plo­zi­je. Na­kon uka­zi­va­nja pr­ve po­mo­ći u Ur­gent­nom ce­ntru bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce, zbog te­ži­ne po­vre­da hit­no su he­li­kop­te­rom MUP-a tran­spor­to­va­ni u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, oda­kle su pre­ba­če­ni na VMA u Be­o­grad, gdje su na­ža­lost pod­le­gli te­škim po­vre­da­ma.M.N.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor