Štrajkovaće ako ne dobiju 200 hiljada

Biv­ši rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci bje­lo­polj­skog Vun­ka u ste­ča­ju tra­ži­li su od Vla­de da se u ko­rist njih 144 od­rek­ne di­je­la po­tra­ži­va­nja od 200 hi­lja­da eura. Pred­stav­nik rad­ni­ka De­si­mir Mi­nić je na ju­če­ra­šnjem zbo­ru ka­zao ka­ko oče­ku­ju da im Vla­da pre­ko Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja iza­đe u su­sret da do­bi­ju ono što je nji­ho­vo.


U pi­ta­nju su neo­be­zbi­je­đe­na po­tra­ži­va­nja Vla­de od du­žni­ka Vun­ka, ko­ja su osta­la od ra­ni­jeg du­ga na ime rob­nih re­zer­vi ne­ka­da­šnje Ju­go­sla­vi­je. Taj dug je ka­sni­je pre­ne­sen na Cr­nu Go­ru i po­tre­ban nam je da do­bi­je­mo ot­prem­ni­ne, ko­je su oko 50 eura po go­di­ni sta­ža – re­kao je Mi­nić.
On je na­veo da su pre­mi­je­ru i mi­ni­stru fi­nan­si­ja po­sla­li za­htjev za po­moć i na­da se da će na­i­ći na ra­zu­mi­je­va­nje.
Od­lu­či­li smo da 15 da­na če­ka­mo od­go­vor. U slu­ča­ju da nam ne od­go­vo­re po­zi­tiv­no, pre­o­sta­je nam da 11. de­cem­bra do­đe­mo u Pod­go­ri­cu i za­poč­ne­mo štrajk – ka­zao je Mi­nić.
Imo­vi­na Vun­ka u ste­ča­ju ne­dav­no je na 23. li­ci­ta­ci­ji pro­da­ta kon­zor­ci­ju­mu Du­lo­vić–Bra­ve­ra za 2,25 mi­li­o­na eura. Na­kon to­ga 330 rad­ni­ka je na ime za­ra­da sa ka­ma­ta­ma do­bi­lo no­vac. U me­đu­vre­me­nu su ak­ci­o­na­ri ko­je pred­vo­de Re­šad Ha­džaj­lić i Ve­li­bor Klja­je­vić, u ime 250 pot­pi­sni­ka, za­tra­ži­li od Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja na­kna­du na ime pro­da­je fa­bri­ke u iz­no­su od oko mi­li­on.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor