Rožaje: PRIVREDNICI KRITIKOVALI LOKALNU UPRAVU I USTANOVE ZBOG LOŠE SARADNJE S DIJASPOROM: ,,Sta­vi­li kra­va­te, pa za­bo­ra­vi­li ko ih je do­veo na vlast“

U okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni di­ja­spo­re”, a u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i di­ja­spo­ru, u Ro­ža­ja­ma je odr­žan okru­gli sto ,,De­tek­to­va­nje pro­ble­ma u ko­mu­nik­ci­ji i sa­rad­nji sa di­ja­spo­rom i me­ha­ni­zmi nji­ho­vog po­bolj­ša­nja”. Sku­pu je pri­su­stvo­va­lo sve­ga ne­ko­li­ko pri­vred­ni­ka iz ino­stran­stva.

Otva­ra­ju­ći skup, pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić je po­no­vio po­ziv in­ve­sti­to­ri­ma da otva­ra­ju rad­na mje­sta, is­ta­kav­ši da lo­kal­na upra­va sto­ji na ras­po­la­ga­nju svi­ma ko­ji že­le da po­kre­nu pro­iz­vod­nju u po­go­ni­ma ne­ka­da­šnjih fa­bri­ka.
Ako že­li­te da vaš ka­pi­tal ulo­ži­te u na­šu op­šti­nu, nu­di­mo vam bes­plat­ne po­go­ne, ko­ji se mo­gu br­zo adap­ti­ra­ti za po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje. Mi smo u po­sled­nje tri go­di­ne na­pra­vi­li po­mak i da­lje ra­di­mo na pri­pre­ma­nju zdra­vih osno­va za ive­sti­ci­je – ka­zao je Nur­ko­vić, is­ti­ču­ći da lo­kal­na upra­va ima ne­ko­li­ko sprem­nih pro­je­ka­ta vri­jed­nih oko po­la mi­li­o­na.

Pred­sjed­ni­ca udru­že­nja „Mon­te–Keln” Emi­ra Mu­staj­ba­šić Li­či­na is­ta­kla je, me­đu­tim, da sa­rad­nja ro­žaj­ske op­šti­ne i di­ja­spo­re ni­je naj­bo­lja, na­gla­ša­va­ju­ći da iz lo­kal­ne upra­ve ni­je­su do­bi­li ni­je­dan pro­je­kat.
Ne bih da kri­ti­ku­jem, ali mo­glo je da se apli­ci­ra. Mi ne zna­mo šta je to Ro­ža­ja­ma po­treb­no, ali vi ov­dje zna­te i tre­ba da pra­vi­te pro­jek­te u tom prav­cu. In­ve­sti­to­ra ima, ali oni zbog ne­po­vje­re­nja i zbog to­ga što ne­ma­te tran­spa­ren­tan kon­cept ne­će ni da ču­ju da ula­žu u Cr­nu Go­ru. Kroz pro­jek­te ko­je mi fi­nan­si­ra­mo mno­gi že­le da se ,,ugra­de”, me­đu­tim, to ne pro­la­zi kod na­ših lju­di ko­ji u ino­stran­stvu te­škom mu­kom za­ra­đu­ju, ali že­le da po­mog­nu pro­jek­te u do­mo­vi­ni. Oni tra­že kon­kre­tan uvid u pro­jek­te s pre­ci­znim po­da­ci­ma. Oče­ku­je­mo va­še pro­jek­te za otva­ra­nje rad­nih mje­sta, ali in­ve­sti­to­ri gle­da­ju svoj in­te­res i že­le da zna­ju šta do­bi­ja­ju od ono­ga u šta ula­žu – ka­za­la je Mu­staj­ba­šić Li­či­na, uz na­po­me­nu da su od­ra­di­li broj­ne pro­jek­te, a da tre­nut­no ra­de na pri­pre­ma­ma za sa­na­ci­ju osnov­ne ško­le u bje­lo­polj­skom se­lu Si­pa­nje.
Kri­ti­ku­ju­ći lo­kal­nu vlast, ko­or­di­na­tor ,,Ak­ci­je sje­ver” za Ro­ža­je Mu­ha­med Ago­vić ka­zao je da je lič­no tra­žio pro­jek­te od lo­kal­nih vla­sti ko­je je na­mje­ra­vao da pre­da od­bo­ru u Nje­mač­koj.
Ni­je­dan pro­je­kat ni­je­smo do­bi­li, osim jed­nog iz va­tro­ga­sne slu­žbe ko­ji je do­šao sa za­ka­šnje­njem, ali on će bi­ti re­a­li­zo­van jed­nim di­je­lom – re­kao je Ago­vić.
Pri­vred­nik Haj­ran Le­di­nić je pred­lo­žio otva­ra­nje kan­ce­la­ri­je u ino­stran­stvu u ci­lju kva­li­tet­ni­je sa­rad­nje i po­sre­do­va­nja iz­me­đu lo­kal­ne upra­ve i di­ja­spo­re, dok je Se­ad Ćo­ro­vić uka­zao na, ka­ko je re­kao, sko­ro ni­ka­kvu ko­mu­ni­ka­ci­ju s ru­ko­vod­stvom lo­kal­ne upra­ve, kao i dru­gih usta­no­va. Ćo­ro­vić je ka­zao da je po­ku­šao da po­mog­ne Do­mu zdra­vlja u Ro­ža­ja­ma do­na­ci­jom bol­nič­kih kre­ve­ta, ali da je ru­ko­vod­stvo te usta­no­ve od­bi­lo po­klon.
Ra­di se o ve­o­ma sku­poj opre­mi ko­ju sam bio u pri­li­ci pro­šle go­di­ne da uve­zem, ali oči­gled­no je da je po­li­ti­ka uple­la pr­ste u sva­ku po­ru pa pret­po­sta­vljam da je moj po­klon od­bi­jen zbog to­ga što sam sim­pa­ti­zer Bo­šnjač­ke stran­ke – ka­zao je Ćo­ro­vić, ko­ji je niz kri­ti­ka upu­tio na ra­čun lo­kal­ne vla­sti.
Pred­stav­ni­ci di­ja­spo­re su za­klju­či­li da je si­stem u Cr­noj Go­ri u ha­o­tič­nom sta­nju te da je sta­nje u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma na ci­je­lom sje­ve­ru ka­ta­stro­fal­no, po­čev od opre­mlje­no­sti bol­nič­kih so­ba do mo­krih čvo­ro­va. Re­če­no je da je iz go­di­ne u go­di­nu sve vi­še obo­lje­lih, ali da je od­nos pre­ma pa­ci­jen­ti­ma ko­ji sa­ti­ma če­ka­ju na pre­gled kraj­nje ne­hu­man i da po­sto­ji na­čin da se to ure­di.
Še­fi­ca Cen­tra za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i di­ja­spo­ru Fa­hre­ta Hu­so­vić je ka­za­la da su lju­di iz di­ja­spo­re, pre­ko tog cen­tra u pro­te­kle tri go­di­ne u raz­ne vi­do­ve po­mo­ći ulo­ži­li oko 150.000 eura.

Sta­vi­li kra­va­te, pa za­bo­ra­vi­li ko ih je do­veo na vlast

Ne ču­di­te se što se pri­vred­ni­ci ne oda­zi­va­ju na va­še po­zi­ve, jer sko­ro da ne­ma­te ni­ka­kvu ko­mu­ni­ka­ci­ju s di­ja­spo­rom. Kad smo do­la­zi­li da gla­sa­mo pri­je tri go­di­ne, bi­li ste ja­ko pred­u­sre­tlji­vi, sa­da mno­gi s na­ma ne­će ni da se po­zdra­ve. Ta­kvim sta­vom, i od­no­som pre­ma di­ja­spo­ri, či­jom za­slu­gom ste do­šli na vlast, si­gu­ran sam da ste već iz­gu­bi­li 5.000 gla­so­va. Ne­ki su sta­vi­li kra­va­te i mi­sle da oni na­ma tre­ba­ju i ne do­zvo­lja­va­ju nam da uđe­mo u zgra­du Op­šti­ne uko­li­ko se ne pred­sta­vi­mo kao ro­đa­ci ne­kog od za­po­sle­nih – re­kao je Ćo­ro­vić.

Lo­kal­ne slu­žbe ne ra­de ka­ko tre­ba

Pred­stav­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Zej­nel Kli­men­ta je re­kao da lo­kal­ne slu­žbe ni­je­su do­volj­no ak­tiv­ne i da ne ra­de kva­li­tet­no svoj po­sao. On je po­zvao na sank­ci­o­ni­sa­nje onih ko­ji se do­volj­no ne za­la­žu. Ta­ko­đe, Kli­men­ta je oci­je­nio ve­o­ma lo­šim to što Cen­tar za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i di­ja­spo­ru ne­ma uvid u pro­jek­te ko­je pra­ve lo­kal­ne slu­žbe, a ko­ji­ma se apli­ci­ra kod udru­že­nja u ino­stran­stvu.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor