Rožaje: Plastenicima i košnicama izgubio se trag

Po­mo­ći ko­ju je tur­ska raz­voj­na or­ga­ni­za­ci­ja „Ti­ka” ne­dav­no upu­ti­la ro­žaj­skim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma iz­gu­bio se sva­ki trag. Na­i­me, ova agen­ci­ja iz Tur­ske je za po­tre­be ro­žaj­skih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča do­pre­mi­la 15 pla­ste­ni­ka i 25 ko­šni­ca i osta­log pče­lar­skog pri­bo­ra. Me­đu­tim, ta opre­ma ni­je sti­gla do ov­da­šnjih po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ne­ko­li­ko sa­go­vor­ni­ka „Da­na” iz Ro­ža­ja, ko­ji su tre­ba­li da do­bi­ju ovu po­moć iz­ra­zi­lo je sum­nju da su pla­ste­ni­ci i ko­šni­ce za­vr­ši­li na ima­nji­ma lo­kal­nih po­li­ti­ča­ra iz Bo­šnjač­ke stran­ke i čla­no­va Islam­ske za­jed­ni­ce.


Umje­sto da do­na­ci­ju pre­da­ju far­me­ri­ma ko­ji se istin­ki ba­ve pro­iz­vod­njom hra­ne i me­da, opre­mu iz Tur­ske su me­đu­sob­no po­di­je­li­li lju­di iz lo­kal­ne vla­sti i Islam­ske za­jed­ni­ce. Sva­ko mo­že da vi­di da su pla­ste­ni­ci po­sta­vlje­ni u avli­ja­ma po­je­di­nih po­li­ti­ča­ra, što je za­i­sta za sva­ku osu­du. Na isti na­čin su po­di­je­lje­ne i ko­šni­ce – tvr­de ogor­če­ni po­ljo­pri­vred­ni­ci iz Ro­ža­ja.
Kad smo ga pi­ta­li ko je di­je­lio opre­mu za po­ljo­pri­vred­ni­ke iz Tur­ske, pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić nas je upu­tio na Se­kre­ta­ri­jat za po­ljo­pri­vre­du. Nur­ko­vić nam je po­tvr­dio da je po nje­go­voj evi­den­ci­ji „Ti­ka” za op­šti­nu Ro­ža­je na­mi­je­ni­la 15 ve­ćih pla­ste­ni­ka i 25 ko­šni­ca i dru­gi pče­lar­ski pri­bor.
U Se­kre­ta­ri­ja­tu za po­ljo­pri­vre­du ka­žu da su oni pra­vi­li za­htjev za po­moć u pla­ste­ni­ci­ma i pče­lar­skoj opre­mi ko­ji su do­sta­vi­li „Ti­ki’’.
– Na­kon što je odo­bre­na po­moć i ka­da je opre­ma sti­gla u na­šu op­šti­nu, mi ni­smo pra­vi­li spi­sko­ve za ras­po­dje­lu po­mo­ći. Ne zna­mo ko­li­ko je po­mo­ći po­di­je­lje­no, ko­me je ona da­ta i ko ju je di­je­lio, ali ipak mi­sli­mo da je to ra­di­la Islam­ska za­jed­ni­ca – sa­op­šte­no nam je iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du.
U Islam­skoj za­jed­ni­ci su iz­ri­či­to de­man­to­va­li da su po­moć do­bi­je­nu od „Ti­ke’’ di­je­li­li me­đu­sob­no.
Svi ko­ji se ža­le i sma­tra­ju da smo mi u Islam­skoj za­jed­ni­ci tu po­moć po­di­je­li­li me­đu­sob­no ne­ka se obra­te Op­šti­ni, jer je to išlo pre­ko lo­kal­ne upra­ve. Mi s tim ne­ma­mo ni­šta. Op­šti­na je po­di­je­li­la po­moć, a mi ne zna­mo ko­me. Na kra­ju, „Ti­ka’’ mo­že da di­je­li po­moć ko­me ho­će i ne mo­že ni­ko da se mi­je­ša u to ko­me će oni da­ti po­klo­ne – is­ta­kli su iz Islam­ske za­jed­ni­ce.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor