Search
Close this search box.

Raspisan konkurs za izbor izvršnog direktora ToMontenegra

Nacionalna avio-kompanija, ToMontenegro, raspisala je konkurs za izbor izvršnog direktora, koji će biti otvoren 15 dana.

Foto: abago.com
Foto: abago.com

Kako se navodi u konkursu koji je objavljen u petak na sajtu ToMontenegra, kandidat, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ispunjava i posebne uslove.

To su najmanje VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima, od kojih najmanje tri na poslovima izvršnog menadžmenta u preduzećima odnosno na poslovima starješine organa uprave ili visoko rukovodnog kadra u javnoj upravi.

Kandida mora imati aktivno znanje engleskog jezika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od četiri godine, od dana imenovanja od Vlade kao osnivača.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja ili ekonomije.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Uz prijavu na konkurs kandidat za izvršnog direktora treba da dostavi i dokaze, odnosno diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, dokaz o radnom iskustvu, fotokopiju lične karte ili pasoša, uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i kratku prezentaciju vizije dalje strategije razvoja kompanije.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, adresu, radnu biografiju (CV), kontakt telefon i mejl.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, Diplomatska kula, sprat četiri, sa naznakom – Prijava na javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Dosadašnji direktor, Predrag Todorović, podnio je 21. februara ove godine Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor