„Rada” na doboš za 2,55 miliona

Ste­čaj­na upra­va bje­lo­polj­ske fa­bri­ke Bje­la­si­ca Ra­da ras­pi­sa­la je oglas za pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne kom­pa­ni­je, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 2,55 mi­li­o­na eura, na­kon što je pro­šle sed­mi­ce utvr­đe­na li­sta po­tra­ži­va­nja, a 8. sep­tem­bra pro­gla­šen ban­krot. Pri­ja­ve za ku­po­vi­nu imo­vi­ne fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de za­in­te­re­so­va­ni kup­ci mo­gu sla­ti do 25. ok­to­bra.

Na pro­da­ji su, ka­ko pi­še u ogla­su ste­čaj­ne upra­ve, po­nu­đe­ni obje­kat fa­bri­ke za fla­ši­ra­nje vo­de, po­vr­ši­ne sko­ro tri hi­lja­de kva­dra­ta za 1,15 mi­li­o­na eura, ma­ši­ne, opre­ma i vo­zi­la za 857 hi­lja­da, kao i cje­vo­vod Lje­šni­ca – fa­bri­ka du­ži­ne oko se­dam ki­lo­me­ta­ra za 84 hi­lja­de eura. Za­tim, ze­mlji­šte u Lje­šni­ci po­vr­ši­ne sko­ro dvi­je hi­lja­de kva­dra­ta pro­da­je se za 5,4 hi­lja­de, ze­mlji­šte u kru­gu fa­bri­ke za 246,6 hi­lja­da eura, i u kru­gu sta­re pe­ka­re za 209,6 hi­lja­da.
Za uče­šće u nad­me­ta­nju po­treb­no je da se upla­ti de­po­zit od pet od­sto po­čet­ne ci­je­ne imo­vi­ne. Po­nu­de će bi­ti otvo­re­ne 30. ok­to­bra u Pri­vred­nom su­du.
Kri­te­ri­jum za oda­bir po­nu­da je is­klju­či­vo naj­ve­ća po­nu­đe­na ci­je­na, ko­ja ni­je ni­ža od po­čet­ne. Od­lu­ku o oda­bi­ru naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča, ste­čaj­ni uprav­nik će do­ni­je­ti u ro­ku od osam da­na od odr­ža­nog jav­nog otva­ra­nja po­nu­da.
Oda­bra­ni po­nu­đač je du­žan da sa ste­čaj­nim uprav­ni­kom za­klju­či u pro­pi­sa­noj for­mi ugo­vor o ku­po­pro­da­ji imo­vi­ne i upla­ti ukup­no po­nu­đe­nu ci­je­nu u ro­ku od 30 da­na od do­no­še­nja od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča i pro­da­ji imo­vi­ne.
Ste­čaj u fa­bri­ku je uve­den kra­jem ma­ja na za­htjev rad­ni­ka ko­ji­ma se du­gu­je 14 pla­ta i ni­je­su im pla­ća­ni do­pri­no­si osam go­di­na. Pred­sjed­ni­ca sin­di­ka­ta fa­bri­ke Lji­lja­na Ra­ko­vić oče­ku­je da će imo­vi­na na pr­voj li­ci­ta­ci­ji bi­ti pr­o­da­ta i da će rad­ni­ci na­pla­ti­ti svo­ja po­tra­ži­va­nja.
Oče­ku­je­mo da se sve za­vr­ši po­volj­no za nas i da ko­nač­no do­bi­je­mo za­ra­đe­ni no­vac. Za 40 rad­ni­ka tre­ba da se is­pla­ti oko dva mi­li­o­na. Od to­ga na ime 14 ne­iz­mi­re­nih za­ra­da 351,5 hi­lja­da, a za po­re­ze i do­pri­no­se u osmo­i­po­go­di­šnjem pe­ri­o­du 16 mi­li­o­na. Osim to­ga, ima­mo i po­tra­ži­va­nja iz ra­ni­jeg ste­ča­ja na ime raz­li­ke u is­pla­ti dopr­i­no­sa od 692 hi­lja­de eura – ka­za­la je Ra­ko­vić za „Dan”.

Is­ta­kla je da rad­ni­ci sva­ko­dnev­no do­la­ze na po­sao i da su ju­če za­vr­ši­li kom­plet­no či­šće­nje fa­bri­ke.
Že­li­mo da no­vi vla­snik do­đe u sre­đe­nu fa­bri­ku i da ga do­če­ka­mo ka­ko va­lja i do­li­ku­je. Oče­ku­je­mo da se sa no­vim vla­sni­kom do­go­vo­ri­mo ka­ko da na­ša po­tra­ži­va­nja bu­du is­pla­će­na i da mu bu­de­mo od ru­ke. Ako tre­ba mje­sec da­na će­mo dža­be ra­di­ti sa­mo da fa­bri­ka sta­ne na no­ge i da ko­nač­no ra­di­mo svoj po­sao – na­ve­la je Ra­ko­vi­će­va.
U Pri­vred­nom su­du je pro­šle sed­mi­ce odr­ža­no ro­či­šte za is­pi­ti­va­nje po­tra­ži­va­nja i usvo­je­na ko­nač­na li­sta pre­ma ko­joj je ste­čaj­na upra­va pri­zna­la po­tra­ži­va­nja od 1,72 mi­li­o­na eura. Ni­je pri­zna­to po­tra­ži­va­nje sin­di­ka­ta od 692 hi­lja­de eura.
Vla­snik fa­bri­ke „Bje­la­si­ca Ra­da” je Euro­fond, ko­ji je di­gao ru­ke od fa­bri­ke na­kon što im je pro­pao kre­dit­ni aran­žman sa Abu Da­bi fon­dom.

Oglas za kon­ce­si­ju za vo­do­i­zvo­ri­šte Če­o­če sa ko­jeg se pu­ni vo­da „ra­da” ras­pi­san je tek 15. sep­tem­bra, se­dam da­na na­kon pro­gla­še­nja ban­kro­ta. Vi­ce­pre­mi­jer Mi­lu­tin Si­mo­vić je ka­zao da kon­kurs za kon­ce­si­ju ni­je ras­pi­san tek, već 15. sep­tem­bra, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje je li se če­kao ban­krot „Ra­de”.
Kon­kurs za Če­o­če smo ras­pi­sa­li jer vje­ru­je­mo da je to do­bra šan­sa i pri­li­ka da se re­a­li­zu­je jed­na pro­fi­ta­bil­na in­ve­sti­ci­ja. Si­gur­ni smo da će se kroz re­a­li­za­ci­ju ove in­ve­sti­ci­je obez­bi­je­di­ti sup­sti­tu­ci­ja uvo­za mi­ne­ral­ne vo­de. Na go­di­šnjem ni­vou ima­mo 30 mi­li­o­na li­ta­ra uvo­zne mi­ner­al­ne vo­de za šta se go­di­šnje tro­ši šest mi­li­o­na eura – re­kao je Si­mo­vić to­kom po­sje­te Bi­je­lom Po­lju.
Kon­kurs je ras­pi­san do kra­ja ok­to­bra, a pre­ma Si­mo­vi­će­vim ri­je­či­ma, to je šan­sa da bu­de što vi­še za­in­te­re­so­va­nih po­nu­đa­ča za do­bi­ja­nje kon­ce­si­je i da se kroz tr­ži­šnu utak­mi­cu do­bi­je do­bar do­ma­ćin ko­ji će na pra­vi na­čin va­lo­ri­zo­va­ti Če­o­če i po­kre­nu­ti pro­iz­vod­nju u „Ra­di”.
Kon­kurs je ras­pi­san jer vje­ru­je­mo da je to do­bra šan­sa da se obez­bi­je­de no­va rad­na mje­sta i da se rad­ni­ci­ma ko­ji će ra­di­ti u ob­no­vlje­noj fa­bri­ci na ba­zi iz­vo­ri­šta Če­o­če obe­zbi­je­de re­dov­ne pla­te – za­klju­čio je Si­mo­vić.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor