Protestovali bivši radnici–povjerioci Fabrike betonskih elemenata ,,Zaton AD” u stečaju iz Bijelog Polja

Po­vje­ri­o­ci, biv­ši rad­ni­ci Fa­bri­ke be­ton­skih ele­me­na­ta Za­ton AD u ste­ča­ju (FBE), ko­ji po osno­vu sud­skih pre­su­da već de­set go­di­na po­tra­žu­ku za­o­sta­la du­go­va­nja, oku­pi­li su pre­kju­če zah­ti­je­va­ju­ći od nad­le­žnih da hit­no okon­ča­ju vi­še­go­di­šnju ago­ni­ju u ko­joj se na­la­ze.


Oku­pi­li smo se u znak pro­te­sta jer se na­ši pro­ble­mi ne rje­ša­va­ju. Ima­li smo dvi­je ne­u­spje­šne pro­da­je, iako se tom pri­li­kom go­vo­ri­lo da je ri­ječ o si­gur­nom kup­cu. Pret­po­sled­nji put je od­u­sta­la jed­na ov­da­šnja jed­na fir­ma, a po­sled­nja li­ci­ta­ci­ja ni­je uspje­la zbog, ka­ko nam je sa­op­šte­no, ne­u­pla­će­nog avan­sa, od­no­sno de­po­zi­ta. Sad smo ni na ne­bu ni na ze­mlji i tra­ži­mo od ste­čaj­nog uprav­ni­ka Ni­ko­le Vu­ja­či­ća da hit­no ri­je­ši pro­blem ili da ras­pi­še no­vu li­ci­ta­ci­o­nu pro­da­ju – ka­že u ime biv­ših rad­ni­ka Go­ran Ga­če­vić, do­da­ju­ći da oni već ima­ju ri­je­še­nu pro­da­ju i da su se ja­vi­la dva no­va si­gur­na even­tu­al­na kup­ca za­in­te­re­so­va­na za kom­plet­nu imo­vi­nu.
Da­je­mo rok od se­dam da­na da se upla­ti de­po­zit fir­me ko­ja je, na­vod­no, ku­pi­la FBE ili da se ras­pi­še no­va li­ci­ta­ci­ja. To iz raz­lo­ga što se ka­ko ko­ji dan pro­la­zi sve vi­še obez­vre­đu­je ono što mi tre­ba da do­bi­je­mo. Na­i­me, za fir­mu ko­ja ču­va imo­vi­nu, a za šta se ko­li­ko zna­mo mje­seč­no obez­bje­đu­ju dvi­je i po hi­lja­de eura , du­gu­je se po­za­ma­šan iz­nos. Ka­ko stva­ri sto­je, ako sve ovo po­tra­je još par mje­se­ci do­ći će do ne­vje­ro­vat­nog slu­ča­ja kad su pi­ta­nju pri­vred­na dru­štva i ste­ča­je­vi, da tro­ško­vi bu­du ve­ći od vri­jed­no­sti fa­bri­ke – po­ja­snio je Ga­če­vić.
On do­da­je da se rad­ni­ci­ma du­gu­je 330.000 eura i upla­ta do­pri­no­sa za po­la go­di­ne rad­nog sta­ža.
U sa­zna­nju smo da je tro­šak za FBE već do­sti­gao iz­nos od 250.000 eura, što je vi­še ne­go alar­mant­no sta­nje. Mi ne mo­že­mo da če­ka­mo da se sve po­red nas de­ša­va. Sko­ro po­la nas je po­mr­lo i ni­je do­če­ka­lo da do­bi­je ono što su te­škom mu­kom i zno­jem za­ra­di­li. I pti­ce na gra­ni zna­ju ka­kva smo si­ro­ti­nja, mno­gi je­dva pre­ži­vlja­va­ju – ka­že Ga­če­vić.
Rad­ni­ci tra­že od ste­čaj­nog uprav­ni­ka Vu­ja­či­ća, kao i ste­čaj­nog su­di­je Dra­go­ja Jo­va­ni­ća iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je ina­če i pred­sjed­nik Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re, da sa­ču­va­ju kom­plet­nu imo­vi­nu FBE u Za­to­nu, ali i na­se­lju Ni­ko­ljac, gdje je ne­ka­da bi­lo sje­di­šte GRO ,,Rad­nik’” pod či­jim okri­ljem je ova fa­bri­ka go­di­na­ma uspje­šno ra­di­la.
Ste­čaj­ni uprav­nik Ni­ko­la Vu­ja­čić je bez­u­spje­šno ras­pi­si­vao po­sled­nju li­ci­ta­ci­o­nu pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne Fa­bri­ke be­ton­skih ele­me­na­ta „Za­ton” AD u ste­ča­ju Bi­je­lo Po­lje, sa po­čet­nom, a ujed­no i naj­ni­žom ci­je­nom ne­po­kret­ne imo­vi­ne od 421.836,54 eura, bez ura­ču­na­tog PDV-a i dru­gih po­re­za, dok se osnov­na sred­stva, opre­ma i in­ven­tar, po spe­ci­fi­ka­ci­ji pro­da­ju za 54.113,00.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor