Protest majki 2. novembra

Maj­ke, biv­še ko­ri­sni­ce na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, or­ga­ni­zo­va­će u če­tvr­tak, 2. no­vem­bra, u 14 sa­ti pro­test is­pred Skup­šti­ne u Pod­go­ri­ci. Ka­ko je na­ja­vi­la jed­na od maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić, tra­ži­će da im se vra­ti nji­ho­vo do­ži­vot­no pra­vo ko­je im je uki­nu­to vla­di­nim za­ko­nom, kao i ostav­ke od­go­vor­nih funk­ci­o­ne­ra.


Evo, dra­ge maj­ke, svi va­ši po­zi­vi, su­ge­sti­je, ne­za­do­volj­stvo, sve na jed­nom mje­stu. Sve vi ko­je ste osta­le bez na­kna­de ovim ne­za­mi­sli­vim od­lu­ka­ma Vla­de, Ustav­nog su­da, ima­te šan­su da svo­jim pri­su­stvom sa­mo va­šim ili sa­mo jed­nog čla­na va­še po­ro­di­ce, a to je 20.000 lju­di, ka­že­mo istim ovi­ma – ne­će mo­ći! I ne­ma oprav­da­nja! Ima sa­mo mi­re­nja sa ro­bo­va­njem ovi­ma ko­ji su se po­i­gra­li sa na­ma. Ima sa­mo mi­re­nja sa ži­vo­ta­re­njem, kr­plje­njem od da­nas do sju­tra. Ne­ma oprav­da­nja za ne­do­la­zak bar jed­nog čla­na po­ro­di­ce! Bar jed­nog – po­ru­či­la je Sav­ko­vi­će­va pre­ko dru­štve­ne mre­že Fej­sbuk.
Ona je is­ta­kla da sva­ka obes­pra­vlje­na že­na mo­že iz­dvo­ji­ti taj je­dan dan da se bo­ri za svo­ja pra­va.
Ne mo­že­te zbog bo­le­sti, ra­zu­mi­jem i te ka­ko. Ali ima je­dan član po­ro­di­ce od vas naj­ma­nje pet ko­ji ni­je bo­le­stan. Ču­va­te dje­cu, unu­čad. Ako, je li Bog dao da ima­te ko­ga ču­va­ti! Ali taj je­dan dan odvo­ji­te za se­be, baš zbog tog va­šeg dje­te­ta, unu­če­ta, da bi sju­tra si­gur­ni­je išlo u bu­duć­nost zna­ju­ći da ste se vi iz­bo­ri­li za nju – is­ta­kla je Sav­ko­vi­će­va.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor