PROFESOR PMF-A DANILO MRDAK SA SARADNICIMA OBIŠAO LIM : Rijeka mrtva, ribe nema

Da je ri­blji fond u ri­je­ka­ma na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju, po­ka­zao je i obi­la­zak prof. dr Da­ni­la Mr­da­ka s Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta iz Pod­go­ri­ce. On se sa sa­rad­ni­ci­ma na jed­nom svom pro­jek­tu isto­vre­me­no upo­znao se sta­njem ri­je­ka Lim, Bi­stri­ca i Lju­bo­vi­đa. Ka­ko ka­že, utvr­dio je da ri­be sko­ro vi­še i ne­ma, što će i na­pi­sa­ti u svom iz­vje­šta­ju, ko­ji će ura­di­ti na za­htjev Sport­sko-ri­bo­lov­nog dru­štva ,,Si­nja­vac”.


Sta­nje je vi­še ne­go lo­še, od­no­sno za­bri­nja­va­ju­će i alar­mant­no. Ape­lu­jem da ne­ko ko tre­ba da bri­ne o ri­bljem fon­du, ali i o eko­lo­gi­ji i zdra­vlju lju­di poč­ne da pred­u­zi­ma kon­kret­ne ko­ra­ke. Bo­jim se da smo mo­žda de­be­lo za­ka­sni­li. Sva­ki dan je dra­go­cjen – ka­zao je Mr­dak.
Pro­fe­sor do­da­je da Lim svo­jim to­kom kroz pod­ruč­je bje­lo­polj­ske op­šti­ne ni vi­zu­el­no ni­je isti.
Lim pri­je i po­sli­je Bi­je­log Po­lja ni­je isti. Od Ri­ba­re­vi­na, pa niz­vod­no, kroz grad­sko pod­ruč­je i da­lje kroz Ne­da­ku­se i Su­ti­van pre­ma Do­bra­ko­vu, od­no­sno Bro­da­re­vu i gra­ni­ci sa opš­tinom Pri­je­po­lje, ri­je­ka je tam­no­ze­le­ne bo­je, za raz­li­ku od to­ka do Ri­ba­re­vi­na, od­no­sno od Pla­va, An­dri­je­vi­ce i Be­ra­na, gdje vo­da ima pla­vu bo­ju – ob­ja­šnja­va prof. Mr­dak.
Pro­fe­sor je sa sa­rad­ni­ci­ma utvr­dio da je u ri­je­ci osta­la sa­mo sit­ni­ja ri­ba, ali ne­ma one ple­me­ni­te, po ko­joj je ovo pod­ruč­je bi­lo po­zna­to. Ne­ma sko­ba­lja ko­jim je Lim bio bo­gat, kao ni pa­strm­ke. Ka­ko na­vo­di, ima ne­što ma­lo sit­ni­jih ko­ma­da mre­ne i li­plja­na.
Pro­blem je, is­ti­če Mr­dak, ne­raz­vi­je­na eko­lo­ška svi­jest. Za­ga­đi­va­ča ima mno­go. Na­bra­ja vla­sni­ke de­se­tak me­sa­ra i far­mi ko­ko­ša­ka, ali i ve­li­ki broj ci­je­vi iz po­ro­dič­nih ku­ća oda­kle se uli­va fe­kal­na ka­na­li­za­ci­ja. I sve je to vi­dio sop­stve­nim oči­ma.
Za­bri­nja­va­ju­će sta­nje i kad je Bi­stri­ca u pi­ta­nju.
Obi­la­ze­ći njen tok, Mr­dak je sa sa­rad­ni­ci­ma utvr­dio da je ona sko­ro mr­tva ri­je­ka, i da je pot­pu­no oči­šće­na od pa­strm­ke.
La­ko smo utvr­di­li da ri­be ne­ma is­klju­či­vo zbog ljud­skog fak­to­ra. U Bi­stri­ci ne­ma ri­be zbog kri­vo­lo­va stru­jom i pod­vod­nim pu­ška­ma. Sve se vi­di go­lim okom, ob­ja­šnja­va on. Da je sta­nje lo­še, po­tvr­đu­je ve­li­ka ko­li­či­na ri­be peš.
Ima je u ogrom­nim ko­li­či­na­ma. Peš se ja­vlja sa­mo kad ne­ma pre­da­to­ra, od­no­sno pa­strm­ke – is­ti­če naš sa­go­vor­nik.
Mr­dak na­vo­di da si­tu­a­ci­ja ni­je pu­no bo­lja ni sa Lju­bo­vi­đom.
On do­da­je da na ovaj na­čin sa­mo že­le da po­mog­nu da se ko­li­ko-to­li­ko sa­ču­va ri­blji fond.
Ne­pri­hva­tlji­vo je i ža­lo­sno da grad ima ova­ko li­je­pu ri­je­ku, a da je ona pra­va po­kret­na de­po­ni­ja. Bru­ka i sra­mo­ta. Ovo je sve od­raz na­še ne­kul­tu­re i na­ra­vi i pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo – upo­zo­rio je pro­fe­sor Mr­dak.

Mr­dak na­vo­di da je pro­blem zbog sma­nje­nog vo­do­sta­ja eska­li­rao i vi­dljiv je go­lim okom.
Ri­be su se, ka­ko smo i utvr­di­li, skraj­nu­le, od­no­sno po­bje­gle niz­vod­no, pre­ma Pri­je­po­lju. Po­bje­gle su od ovog zu­lu­ma – za­klju­čio je pro­fe­sor Mr­dak.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor