Pro­te­sto­va­li biv­ši i sa­da­šnji rad­ni­ci bje­lo­poljs­ke fir­me Mi­kro 

De­se­tak biv­ših i sa­da­šnjih rad­ni­ka bje­lo­polj­ske fir­me Mi­kro ju­če su pro­te­sto­va­li, tra­že­ći, ka­ko su ka­za­li, is­pla­tu pla­ta i do­pri­no­sa za pen­zij­sko-in­va­lid­ski staž. Ka­ko su sa­op­šti­li, pret­hod­no ni­je­su pri­sta­li da bu­du an­ga­žo­va­ni u no­vo­o­sno­va­noj fir­mi Mi­kro SE.

U ime sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je, na­kon sjed­ni­ce ko­ju smo odr­ža­li pri­je dva da­na, sa­op­šta­vam da smo raz­ma­tra­li spo­ra­zum ko­ji je sklo­pljen iz­me­đu fir­me Mi­kro i no­vo­o­sno­va­ne Mi­kro SE, na­kon če­ga smo iz­ra­zi­li svo­je ne­za­do­volj­stvo, jer sma­tra­mo da smo ošte­će­ni. Za­to tra­ži­mo da nam se upla­te po­re­zi i do­pri­no­si za pen­zij­sko-in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje od 2010. go­di­ne, ali i da nam se upla­te za­ra­de ko­je smo ostva­ri­li, i do­sta­ve ob­ra­čun­ske li­ste za sva­ki mje­sec u tom pe­ri­o­du – kazao je u ime biv­ših i sa­da­ša­njih rad­ni­ka Se­nad Su­lje­vić, pred­sjed­nik IO Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je pred­u­ze­ća Mi­kro.
On je do­dao da rad­ni­ci ne od­bi­ja­ju da ra­de kod dru­gog po­slo­dav­ca, ka­ko im je po­nu­đe­no, ali da tra­že da im se pret­hod­no is­pu­ne za­htje­vi.
Tra­ži­mo od po­slo­dav­ca i in­sti­tu­ci­ja ko­ji­ma smo se obra­ti­li, da pri­stu­pe što br­žem rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma. U pro­tiv­nom bi­će­mo pri­nu­đe­ni da svo­ja pra­va tra­ži­mo pu­tem ne­kog od vi­do­va sin­di­kal­ne bor­be. Sve re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je tre­ba da zna­ju da smo svoj rad­ni vi­jek osta­vi­li u ovoj fir­mi, da smo sta­ro­sne do­bi kad se te­ško do­la­zi do po­sla i da smo za­ki­nu­ti po osno­vu rad­nog od­no­sa i pla­ta. Za­to tra­ži­mo hit­no i naj­o­zbilj­ni­je rje­ša­va­nje na­ših pro­ble­ma, jer smo do­šli do ivi­ce op­stan­ka – ka­zao je Su­lje­vić.
Vla­snik no­vo­o­sno­va­nog pred­u­ze­ća Mi­kro SE Se­ad Ho­džić je ka­zao da je pri­je mje­sec osno­vao pred­u­ze­će ko­je će se ba­vi­ti istim po­slo­vi­ma kao Mi­kro, od­no­sno pro­iz­vod­njom i ser­vi­si­ra­njem gra­đe­vin­skih ma­ši­na.
Po­nu­dio sam im da una­pri­jed do­bi­ju pla­te, jer im ni­šta ni­je­sam du­žan i da poč­nu sa ra­dom. Oni su to od­bi­li i za­to sam bio pri­nu­đen da im dam ot­kaz, jer ni­je­su do­la­zi­li na po­sao. Za­to ću pri­mi­ti no­vu rad­nu sna­gu i na­sta­vi­ti po­sao – ka­zao je Ho­džić.
Vla­snik pred­u­ze­ća Mi­kro Ra­if Ri­da Ho­džić je na­veo da od osmog mje­se­ca 2012. go­di­ne ni­je­su u mo­guć­no­sti da ra­de.
Kri­vac je pre­vas­hod­no Vla­da, od­no­sno Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, ko­je nam du­gu­je 117.000 eura. Na­i­me, fir­me ko­ji­ma je Vla­da bi­la osni­vač osta­le su nam du­žne, a za sve je ga­rant bi­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja. Od ta­da tra­ju na­še mu­ke, i ne­mo­guć­nost upla­ta za pen­zij­ski staž i nor­mal­no is­pla­ći­va­nje za­ra­da – re­kao je Ho­džić.
On je ka­zao da je da­vao rad­ni­ci­ma pla­te pu­tem akon­ta­ci­ja, i da je do sred­sta­va do­la­zio po­zajm­lju­ju­ći pa­re, di­žu­ći kre­di­te ili pro­da­jom di­je­la imo­vi­ne.
Svim rad­ni­ci­ma je po­nu­đe­no pri­je vi­še go­di­na da pre­đu u dru­gu fir­mu – Mi­kro gru­pa, ko­ju je osno­va­la mo­ja kćer­ka, što je je­dan dio pri­hva­tio, i do­bi­jao re­dov­no pla­te i iz­mi­ren im je pen­zij­ski staž. Ovi što sad pro­te­stu­ju to ni­je­su pri­hva­ti­li i s ob­zi­rom na to da je Mi­kro DOO „mr­tvo” pred­u­ze­će, zbog du­ga od stra­ne Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, na­sta­li su pro­ble­mi – re­kao je Ho­džić.
Rad­ni­ci ko­ji pro­te­stu­ju, ka­ko je na­veo, mo­gu da tra­že du­go­va­nja sud­skim pu­tem, ili da po­kre­nu ste­čaj.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor