Prirodnim ljepotama protiv narkomanije

Spro­vo­de­ći pro­je­kat ko­ji je odo­bri­la Ko­mi­si­ja za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću NVO ,,Euro­most” je za sred­njo­škol­ce iz Bi­je­log Po­lja or­ga­ni­zo­va­la bo­ra­vak na Ko­mo­vi­ma u et­no-se­lu Štav­na. Po­red upo­zna­va­nja sa pre­li­je­pim pred­je­li­ma Ko­mo­va, or­ga­ni­zo­va­no je i pre­da­va­nje na te­mu ,,Kroz pri­ro­du pro­tiv nar­ko­ma­ni­je i svih ob­li­ka za­vi­sno­sti”.


,,Euro­most” će na­sta­vi­ti s ova­kvim ak­tiv­no­sti­ma, a pla­ni­ra­mo da u ok­to­bru do­ve­de­mo još jed­nu gru­pu uče­ni­ka iz osnov­nih ško­la – ka­za­la je Al­me­di­na Ze­ko­vić, pro­gram­ski me­na­džer u NVO ,,Euro­most”.


Pre­da­va­nje je odr­žao dok­tor Emil Na­su­fo­vić, a u pi­ta­nju je pe­to pre­da­va­nje na te­mu bo­le­sti za­vi­sno­sti ko­je ,,Euro­most” or­ga­ni­zu­je u pri­ro­di, gdje se dje­ca upo­zna­ju i s lje­po­ta­ma na­ših pred­je­la.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor