Pola populacije pod rizikom obolijevanja od vektorskih bolesti

U posljednje dvije decenije u svijetu se bilježi porast obolijevanja od vektorskih bolesti, ali i njihovo intenzivno geografsko širenje, te se tako smatra da se trenutno preko pola svjetske populacije nalazi pod rizikom od obolijevanja od vektorskih bolesti, a u ukupnom broju obolijevanja od zaraznih bolesti u svijetu, oko 17% pripada vektorskim zaraznim bolestima, od čega je najviše oboljelih od malarije, i to u nerazvijenim zemljama afričkog kontinenta, navode iz Instituta za javno zdravlje.

 

Navode da globalne klimatske promjene kao posljedica čovjekovih aktivnosti tokom posljednjeg stoljeća dovele su do mnogobrojnih promjena u životnoj sredini koje se prije svega ogledaju i u povećanju prosječnih vrijednosti temperature i smanjenju količine padavina.

Direktne posljedice ovih događaja, kako kažu, ogledaju se i u promjenama vezanim za pojavljivanje, rasprostranjenost i sezonske varijacije zaraznih bolesti što podrazumijeva širenje postojećih zaraznih bolesti na područja gdje ih ranije nije bilo, ali i pojavu novih zaraznih bolesti.

Iz IJZ-a ističu da najveći uticaj klimatske promjene imaju na vektorske zarazne bolesti – bolesti koje prenose i šire drugi organizmi (vektori) – najčešće komarci, krpelji i razne vrste zglavkara – artropoda iz razloga što broj, aktivnost i rasprostranjenost vektora direktno zavisi od spoljašnje temperature i klimatskih faktora, tako da mnoge vektorske bolesti više nisu tipične i ograničene isključivo na tropska područja.

Pored malarije, kako kažu, najznačajnije bolesti koje se prenose putem vektora su: lajmska bolest, lajšmanijaza, groznica zapadnog Nila, denga, žuta groznica, Kongo-Krimska hemoragična groznica, čikungunja i šistosomijaza.

„Međutim sve veća učestalost, raširenost, ali i kompleksnost širenja vektorskih bolesti uz nepostojanje efektivnih ljekova i vakcina za mnoge od njih, naglašavaju vitalni značaj društvene mobilizacije, međusektorske saradnje, integrisanog pristupa, ali individualne odgovornosti pojedinaca u sprječavanju daljeg širenja ovih bolesti. Tako najlakši i najefikasniji način prevencije ovih bolesti predstavlja sprječavanje uboda komarca i drugih insekta/zglavkara“, navode u saopštenju.

U tom smislu preporučuje se:

• Izbjegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.• Smanjenje broja komaraca i artropoda na mjestima gdje ljudi žive, rade i borave i to učestalom sistematskom dezinsekcijom usmjerenom na larvene ali i adultne forme vektora• Upotreba kozmetičkih sredstava koji odbijaju insekte na otkrivenim djelovima tijela • Nošenje komotne odjeće svjetlih boja, dugih rukava i nogavica pošto vektori mogu da ubodu kroz usku i pripijenu odjeću.• Izbjegavanje boravka na otvorenom u vrijeme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca • Upotreba zaštitnih mreža protiv komaraca na prozorima i oko kreveta.• Upotreba sredstava koji služe za uništavanje ili odbijanje komaraca u zatvorenim prostorima.• U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno je pridržavanje mjera prevencije koje podrazumijevaju i preventivno uzimanje ljekova (hemioprofilaksa) prije odlaska, tokom boravka i po povratku iz malaričnih područja (područja u kojima postoji rizik od prenošenja malarije).• U slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti i do mjesec dana po povratku sa putovanja, potrebno je javiti se izabranom ljekaru i navesti podatak o putovanju i eventualnom ubodu komarca ili drugih insekata.

Institut za javno zdravlje Crne Gore trenutno sprovodi sa svojim partnerima projekat „Јаvnоzdrаvstvеnа sprеmnоst zа еpidеmiје i vаnrеdnе situаciје kоје prеlаzе grаnicе držаvа“ koji se realizuje se u оkviru Priоritеtnе оse 1- Pоbоljšаnjе kvаlitеtа uslugа јаvnоg zdravlja i sоciјаlnе zаštitе u prоgrаmskоm pоdručјu Interreg IPA Prоgrаmа prеkоgrаničnе sаrаdnjе Hrvаtskа-Bоsnа i Hеrcеgоvinа-Crnа Gоrа 2014-2020.

U okviru projekta trenutno se sprovode predviđene aktivnosti na terenu koje se odnose na hvatanje i determinaciju vektora, odnosno komaraca. Po završetku projekta pоbоljšаće se usluge diјаgnоstikе аntrоpоzооnоzа i zаrаznih bоlеsti kоје sе prеnоsе putеm vеktоrа, štо ćе оmоgućiti prојеktnim pаrtnеrimа dа blаgоvrеmеnо оtkriјu јаvnоzdrаvstvеnе priјеtnjе.

„Tоkоm implеmеntаciје prојеktа, оrgаnizоvаćе sе оbukа zа zdrаvstvеnе rаdnikе u cilju unаprеđеnjа diјаgnоstikе i kоntrоlе аntrоpоzооnоzа i vеktоrskih bоlеsti i infоrmisаti ciljnе grupе i јаvnоst о nоvim i pоbоljšаnim uslugаmа.
Institut zа јаvnо zdrаvljе Crnе Gоrе u okviru ovog projekta zаdužеn је zа priprеmu strаtеgiје kоmunikаciје i krеirаnjе ključnih pоrukа zа ciljnе grupе i оpštu pоpulаciјu“, zaključuju u saopštenju.

 

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor