Pljevlja: Komšija prosuo otrov po livadi

Mje­šta­ne plje­valj­skog se­la Ra­đe­vi­će pri­je ne­ko­li­ko da­na iz­ne­na­dio je nat­pis „Za­bra­nje­no pu­šta­nje sto­ke zbog otro­va“, ko­ji je na svom ima­nju po­sta­vio nji­hov kom­ši­ja J. P. (ime i pre­zi­me po­zna­to re­dak­ci­ji). On ži­vi u Sa­ra­je­vu, a sa­mo po­vre­me­no do­la­zi u rod­ni kraj, a nje­go­ve kom­špi­je tvr­de da je nat­pis po­sta­vio ka­da je po­sled­nji put bo­ra­vio u se­lu. Kom­ši­je ka­žu da se pla­še da je za­i­sta po­sta­vljen otrov na li­va­di i po­zi­va­ju Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju iz Plje­va­lja, ali i pri­pad­ni­ke po­li­ci­je da to i pro­vje­re.

Ka­žu da su s ro­di­te­lji­ma kom­ši­je ko­ji ih upo­zo­ra­va da je otrov po­sut po li­va­di uvi­jek ži­vje­li u do­brim od­no­si­ma, ali da se on, ka­ko tvr­de, neo­bič­no po­na­ša po­sled­njih go­di­na. Pri­zna­ju da ga do­volj­no ne po­zna­ju, jer je de­ve­de­se­tih go­di­na, u vri­je­me rat­nih de­ša­va­nja, bo­ra­vio u Sa­ra­je­vu, dok su se oni sta­ra­li da po­mog­nu nje­go­voj maj­ci.

Po­sled­njih go­di­na se ja­ko lo­še po­na­ša pre­ma kom­ši­ja­ma. Jed­nom pri­li­kom kad mi se pče­la ro­ji­la, a roj se spu­stio na sad­ni­cu šlji­ve na nje­go­vom ima­nju, po­šao sam do ku­će da uzmem ko­šni­cu ka­ko bih stre­sao roj, ali me je kom­ši­ja pred­u­hi­trio, uda­riv­ši no­gom sad­ni­cu i otje­rav­ši na taj na­čin roj na ne­po­zna­to mje­sto, is­pri­čao nam je Vu­još Pu­šo­njić.

Pu­šo­njić ka­že da ima 81 go­di­nu i da se s ta­kvim po­na­ša­njem ni­kad ra­ni­je ni­je su­o­čio. Ka­že da ne po­sto­ji raz­log zbog ko­jeg bi se kom­ši­ja ta­ko po­na­šao pre­ma nje­mu i nje­go­voj po­ro­di­ci, jer je, ka­ko is­ti­če, to­kom rat­nih de­ša­va­nja u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, kom­ši­ji­na maj­ka ko­ja je bi­la sta­ra i sa­ma ima­la sva­ku po­moć od nje­go­ve po­ro­di­ce.

Pa­zi­li smo nje­go­vu maj­ku kao čla­na svo­je po­ro­di­ce. Kom­ši­ji­ne se­stre su bi­le iz­u­zet­no za­hval­ne zbog sve­ga, jer smo ra­zu­mje­li da oni zbog ra­ta ne mo­gu da do­đu iz Bo­sne. Na­ža­lost, naš kom­ši­ja sa­da se ne po­na­ša kom­šij­ski i po­red či­nje­ni­ce da i on ima oko se­dam­de­set go­di­na, ka­že Pu­šo­njić.

Is­ti­če da za­i­sta pla­ši da su ba­če­ni otro­vi.

Ako je ba­cio otrov po li­va­di, pi­tam se mo­že li da nam to isto ba­ci u iz­vo­ri­šte s vo­dom? Sma­tram da po­li­ci­ja mo­ra da re­a­gu­je i da pro­vje­ri da li je otrov za­i­sta po­sut i ako je­ste o ka­kvim se otro­vi­ma ra­di. Nje­go­va li­va­da, gdje je ozna­če­no da su otro­vi ba­če­ni, od­mah je po­red mo­je ku­će. Sma­tram da je ova­kvo po­na­ša­nje kri­vič­no dje­lo, ka­že Pu­šo­njić.

I osta­li mje­šta­ni u Ra­đe­vi­ći­ma su nam ka­za­li da su uz­ne­mi­re­ni.

Od Do­bri­la Ma­ri­ća, či­je se ima­nje na­la­zi po­red li­va­de kraj ko­je je po­sta­vljen nat­pis da je ba­čen otrov, do­zna­li smo da je lič­no po­ja­čao elek­trič­nu čo­ba­ni­cu pre­ma su­sje­du ka­ko sto­ka ne bi ula­zi­la u to ima­nje. Ma­rić ka­že da je to uči­nio, jer se pla­ši da bi nje­go­va sto­ka mo­gla da na­stra­da.

Ova­ko ni­ko ne smi­je da po­na­ša. Ko smi­je da po­sta­vlja otro­ve na otvo­re­nom bez iči­jeg odo­bre­nja? Ako se pla­šio da će­mo mu uči­ni­ti šte­tu na li­va­di, šte­ta mo­že uvi­jek da se na­pla­ti re­dov­nim pu­tem, a ne da se pri­je­ti otro­vom, ka­že Ma­rić i pod­sje­ća da se u sva­kom se­lu mo­že de­si­ti da kom­ši­ja kom­ši­ji pri­či­ni šte­tu, ali da po­sto­ji mo­guć­nost da se šte­ta na­dok­na­di.

Ma­rić i nje­go­ve kom­ši­je tra­ži da se či­tav slu­čaj is­pi­ta, jer se ra­di o ozbilj­nim stva­ri­ma.

Ako ne­ko mo­že da pro­si­pa otrov po li­va­da­ma, on­da mo­že to da uči­ni i na dru­gom mje­stu. Za­to či­tav slu­čaj tre­ba is­pi­ta­ti, ka­zao je Ma­rić.
Se­lo Ra­đe­vi­ći se na­la­zi na put­nom prav­cu Plje­vlja-Čaj­ni­če, vi­še­na­ci­o­nal­no je, ali do sa­da ova­kvih ili slič­nih in­ci­de­na­ta ni­je bi­lo.

Po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­tak sa J. P. na­kon što smo od po­je­di­nih mje­šta­na Ra­đe­vi­ća do­bi­li nje­go­ve bro­je­ve te­le­fo­na. Ti bro­je­vi, me­đu­tim, ni­je­su bi­li u funk­ci­ji. Mje­šta­ni Ra­đe­vi­ća su nam ka­za­li da nji­hov kom­ši­ja ži­vi u Sa­ra­je­vu i da čak ne­ma ni dr­ža­vljan­stvo Cr­ne Go­re, jer ga ne­ma na bi­rač­kom spi­sku.

U plje­valj­skoj po­li­ci­ji nam je re­če­no da do­sad ni­ko ni­je pod­no­sio pri­ja­vu pro­tov J.P, na­vo­de­ći da po­me­nu­to li­ce ni­je re­gi­stro­va­no kao pre­stup­nik. U po­li­ci­ji ni­je­smo do­bi­li od­go­vor n api­ta­nje da li će re­a­go­va­ti u ve­zi s na­vo­di­ma mje­šta­na pri­je ne­go što stig­ne i zva­nič­na pri­ja­va.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor