Pljevlja: Gradac nema đaka prvaka

Ru­dar­sko na­se­lje Gra­dac ne­ka­da je bi­lo op­štin­ski cen­tar, a po­sled­njih go­di­na go­to­vo da osta­je bez sta­nov­ni­ka. To po­tvr­đu­je i po­da­tak da ove škol­ske go­di­ne iz na­se­lja Gra­dac u ško­lu ni­je upi­san ni je­dan đak pr­vak. Sta­ro­sna struk­tu­ra sta­nov­ni­štva je iz­u­zet­no vi­so­ka, a broj sta­nov­ni­ka je u stal­nom pa­du. Ovo na­se­lje, u ko­me je do 1965. go­di­ne obi­ta­va­la sa­mo­stal­na op­šti­na, i u či­jem su sa­sta­vu bi­la se­la Po­bla­će, Pot­ko­vač, Bu­ko­vi­ca, Me­ljak, Bo­bo­vo i na­se­lje Šu­la, po­sled­njih go­di­na su­o­ča­va sa ne­sta­ja­njem.

Tre­nut­no u Osnov­noj ško­li „Ra­do­je Kon­tić“ ima­mo 18 uče­ni­ka, a sve nas za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da u ovoj škol­skoj go­di­ni ni­je­smo ima­li ni jed­nog upi­sa­nog pr­va­ka – ka­že pred­sjed­ni­ca MZ Gra­dac Olja De­spo­to­vić uz ob­ja­šnje­nje da je sta­nov­ni­štvo Grad­ca sve sta­ri­je, te da je mla­dih sve ma­nje pa sto­ga po­sto­ji opa­snost da ško­la osta­ne bez uče­ni­ka.

Si­gur­no je da ni nard­ne školske go­di­ne iz Grad­ca ne­će bi­ti đa­ka pr­va­ka – ka­za­la je De­spo­to­vi­će­va.

Na­se­lje Gra­dac, za­jed­no sa na­se­ljem Šu­la ne­ka­da je či­ni­lo oko­sni­cu sa­mo­stal­ne op­šti­ne Gra­dac. U Rud­ni­ku „Šu­plja sti­je­na“ u na­se­lju Šu­la ko­pa se ru­da olo­va i cin­ka, a u na­se­lju Gra­dac bi­lo je flo­ta­ci­o­no po­stro­je­nje gdje je vr­še­no odva­ja­nje ru­de od ja­lo­vi­ne i do­bi­jao se kon­cen­trat za pro­iz­vod­nju me­ta­la u to­pi­o­ni­ca­ma. U Grad­cu je bi­lo i sje­di­šte Osnov­nog su­da, ta­da­šnje Mi­li­ci­je, bi­lo je i sje­di­šte upra­ve Rud­ni­ka „Šu­plje sti­je­ne“. Pre­ma po­da­ci­ma iz 1961. go­di­ne, Gra­dac je imao 925 sta­nov­ni­ka. Kri­za po­či­nje na­kon pr­vog za­tva­ra­nja Rud­ni­ka „Šu­plja sti­je­na“ 1987. go­di­ne, ka­da su iz na­se­lja Gra­dac i Šu­le bez po­sla osta­la 444 rad­ni­ka.

U na­se­lju Šu­la po po­da­ci­ma zva­nič­nog po­pi­sa sta­nov­no­štva iz 1971. go­di­ne ži­vje­lo je 1.233 sta­nov­ni­ka. Pro­šle škol­ske go­di­ne ni ta­mo­šnja Osnov­na ško­la „Vla­di­mir Ro­lo­vić“ ni­je ima­la đa­ka pr­va­ka, a sta­ro­sna struk­tu­ra sta­nov­ni­štva je, pre­ma po­da­ci­ma po­pi­sa iz 2003. go­di­ne, 44,5 go­di­na.

Pro­šle go­di­ne ni­je bi­lo pr­va­ka, ali ove go­di­ne ima­mo tri đa­ka pr­va­ka – sa­o­šti­li su iz MZ Šu­la.

U na­se­lju Šu­la bo­lji­tak se ni­je osje­tio ni na­kon po­nov­nog otva­ra­nja Rud­ni­ka „Šu­plja sti­je­na“ upks či­nje­ni­ci da rud­nik uspje­šno ra­di i da je je­di­ni ak­tiv­ni rud­nik u Evro­pi gdje se ru­da olo­va i cin­ka eks­plo­a­ti­še na po­vr­šin­skim ko­po­vi­ma a ne u jam­skim ok­ni­ma. Od Rud­ni­ka Šu­plja si­je­na ni­ka­kve ko­ri­sti ne­ma ni na­se­lje Gra­dac, jer se no­vo flo­ta­ci­o­no po­stro­je­nje na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ko­po­va i na­se­lja Šu­la. Gra­dac je na taj na­čin iz­gu­bio sva­ki zna­čaj.

Grad­cu je iz pro­šlo­sti osta­la sa­mo de­po­ni­ja ja­lo­vi­ne­za ko­ju je Vla­da Cr­ne Go­re 2009. go­di­ne obe­ća­la re­kul­ti­va­ci­ju ali ko­ja još uvjek ni­je po­če­la, već sta­nov­ni­ci­ma, ko­jih je isti­na sve ma­nje, stva­ra do­dat­ne eko­lo­ške pro­ble­me.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor