Pet asistenata nezakonito zaposlili

DŽEVAD HADŽAJLIĆ, SUPRUG MIRZE HADŽAJLIĆ, KOJA JE PODNIJELA TUŽBU PROTIV OŠ „DUŠAN KORAĆ”, TVRDI

Škola ,,Dušan Korać”

Svih petoro kandidata koji su primljeni isključivo partijskom voljom radili su i tri mjeseca prije toga. Na taj način su ih favorizovali u odnosu na moju suprugu – tvrdi Dževad Hadžajlić, koji je najavio i tužbu zbog diskriminacije Nema ni govora o bilo čijem favorizovanju, a još manje da je riječ o političkom zapošljavanju – navodi direktorica škole.

Suprug Bjelopoljke Mirze Hadžajlić, koja je tužila Osnovnku školu „Dušan Korać” u Bijelom Polju, Dževad Hadžajlić tvrdi da su u toj školi nezakonito primili pet asistenata, a odbili njegovu ženu. U Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju kra­jem mje­se­ca za­ka­za­no je su­đe­nje Osnov­noj ško­li ,,Du­šan Ko­rać” po tu­žbi Mir­ze Ha­džaj­lić, ko­ja ni­je pri­mlje­na po ras­pi­sa­nom ogla­su na rad­no mje­sto asi­sten­ta u na­sta­vi. Tu­žbom se tra­ži po­ni­šte­nje od­lu­ke di­rek­to­ra. Njen su­prug Dže­vad Ha­džaj­lić ka­že da su se na ovaj ko­rak od­lu­či­li ka­ko bi uka­za­li na ko­ji na­čin se kan­di­da­ti za­po­šlja­va­ju i o to­me upo­zna­li Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća.
– Imam si­na sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, ko­ji po­ha­đa na­sta­vu u ovoj osnov­noj ško­li. On je men­tal­no zdrav, a po­moć mu je neo­p­hod­na u kre­ta­nju. Pro­šle go­di­ne mo­ja su­pru­ga mu je bi­la asi­stent i ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­ble­ma. Me­đu­tim, oni su ne­za­ko­ni­to pri­mi­li pet asi­ste­na­ta, a od­bi­li mo­ju su­pru­gu. Sa­da moj sin ima ve­li­ki pro­blem jer od­bi­ja dru­gog asi­sten­ta – is­ta­kao je Ha­džaj­lić.
On tvr­di da se sve ra­di po par­tij­skom klju­ču, s ob­zi­rom na to da je, ka­ko is­ti­če, di­rek­to­ri­ca Fa­ti­ma Me­ho­vić ka­dar So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD).
– Na kon­kur­s se pri­ja­vilo 14 kan­di­da­ta, me­đu ko­ji­ma i mo­ja su­pru­ga. U ogla­su je je­dan od uslo­va bio da je kan­di­dat za­vr­šio obu­ku struč­nog usa­vr­ša­va­nja za rad sa dje­com sa po­seb­nim po­tre­ba­ma. Ovaj uslov i ni­je pred­vi­đen za­ko­nom, a još ma­nje to što se pri­zna­je sa­mo ser­ti­fi­kat od jed­ne NVO, za ko­ju je sa­gla­snost da­lo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te – pri­ča Ha­džaj­lić.
Tvr­di da nje­go­va su­pru­ga po­sje­du­je ser­ti­fi­kat ko­ji je neo­p­ho­dan i ko­ji je pri­znat od nad­le­žnih or­ga­na, te da ima de­set go­di­na is­ku­stva u ra­du kao asi­stent sa dje­com sa po­seb­nim po­tre­ba­ma.
– Ona je radila u ško­li po tvrdnjama za­spo­sle­nih, go­di­nu bes­pre­kor­no. Dis­kri­mi­ni­sa­na je ta­ko što joj ni­je pri­znat ser­ti­fi­kat. Uz to, svih pe­to­ro kan­di­da­ta ko­ji su pri­mlje­ni, isključivo par­tij­skom vo­ljom, ra­di­li su i tri mje­se­ca pri­je to­ga. Na taj na­čin su ih fa­vo­ri­zo­va­li u poređenju sa mojom suprugom – tvr­di Ha­džaj­lić.
Do­daje da nje­gov sin tre­nut­no ne­ma asi­sten­ta, što mu pri­či­nja­va ogrom­ne ne­vo­lje u nor­mal­nom funk­ci­o­ni­sa­nju.
– Po­seb­no je te­ško jer iz­u­zev maj­ke ne pri­hva­ta dru­gog asi­sten­ta – is­ta­kao je Ha­džaj­lić.
On namjerava da se spre­ma da pro­tiv ško­le pod­ne­se i tu­žbu za dis­kri­mi­na­ci­ju, jer nje­go­vom si­nu ni­je pri­la­go­đe­na na­sta­va, pri­je sve­ga na ča­so­vi­ma fi­zič­kog vas­pi­ta­nja. Sma­tra da se nad nje­go­vim si­nom spro­vo­di men­tal­no i fi­zič­ko na­si­lje.
– Tra­ži­li su da sto­ji is­pred ta­ble iako ni­je u sta­nju da to iz­dr­ži, što je iza­zva­lo po­gor­ša­nje nje­go­vog zdrav­stve­nog sta­nja. Ova­kav pri­stup je ne­pri­hva­tljiv sa sta­no­vi­šta hu­ma­no­sti, i za­to kao ro­di­te­lji tra­ži­mo za­šti­tu – po­ru­čio je Ha­džaj­lić.
On je na­ja­vio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­ni­star­stva pro­svje­te i Za­vo­da za škol­stvo, jer se ne­za­ko­ni­to ob­u­ča­va­ju asi­sten­ti pre­ko jed­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, bez ijed­nog, ka­ko tvr­di, oba­vje­šte­nja o da­tu­mu odr­ža­va­nja obuke.
– Iako se mo­ja su­pru­ga na­la­zi na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih lo­kal­nog bi­roa ra­da, ta obu­ka ni­je vr­še­na u sa­rad­nji sa nji­ma, ni­ti su oni o to­me bi­li in­for­mi­sa­ni – za­klju­čio je Ha­džaj­lić.R.D.

Sve po za­ko­nu

Di­rek­to­ri­ca Fa­ti­ma Me­ho­vić ka­že da su sve ra­di­li za­ko­ni­to i tran­spa­rent­no i da su asi­sten­ti u na­sta­vi is­klju­či­vo pri­mlje­ni na osno­vu uslo­va na kon­kur­su.
– Ne­ma ni go­vo­ra o bi­lo či­jem fa­vo­ri­zo­va­nju, a još ma­nje da je ri­ječ o po­li­tič­kom za­po­šlja­va­nju. Ha­džaj­li­će­va ni­je pri­mlje­na iz razloga jer ne­ma po­tre­ban ser­ti­fi­kat od NVO ,,Sta­ze”, ko­ja je ovla­šće­na da spro­ve­de obu­ku, uz odo­bre­nje Mi­ni­star­stva pro­svje­te – tvr­di Me­ho­vić.
Do­da­je da su od ro­di­te­lja dje­te­ta pi­sa­nim pu­tem tra­ži­li da se iz­ja­sne o po­tre­bi asi­sten­ta, uz do­go­vor o sa­rad­nji, za do­bro­bit ovog ma­li­ša­na.
– Sve je bi­lo uza­lud­no. Mi smo sprem­ni za sva­ki vid sa­rad­nje – za­klju­či­la je Me­ho­vićeva.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor