OŠ „Dušan Korać“ iz Bijelog Polja utrošila 6.000,00 € bez raspisivanja odgovarajućeg postupka javnih nabavki

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na realizaciju projekta „Uloga medija u prevenciji zloupotreba droga među učeničkom populacijom“, Osnovne škole „Dušan Korać“ Bijelo Polje.

         DRI je osporila i sprovođenje projekata četiri NVO, finansiranih iz budžeta po Odluci o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016.godinu. Kada je u pitanju projekat bjelopoljske osnovne škole, planirane su bile pres konferencije, tribine po školama u cilju promovisanja konkursa za najbolju radio-emisiju „Dileru, dalje od mene“.

Kroz reviziju DRI je navela da je za potrebe realizacije radijskog serijala „Dileru, dalje od mene“ OŠ „Dušan Korać“ utrošila 6.000,00 € bez raspisivanja odgovarajućeg postupka javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 21 Zakona o javnim nabavkama. Da Javna ustanova, kao obveznik Zakona o javnim nabavkama, postupak javne nabavke vrši na osnovu procijenjene vrijednosti nabavke i sprovodi određeni postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U svom izvještaju DRI je navela, da je u okviru ove podaktivnosti planiran  trošak realizacije radio emisija u iznosu od 6.000,00 €, koliko je i odobreno Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu. Takodje, za usluge učešća u izradi promocije i realizacije konkursa, kao i realizacije 20 radio emisija zaključen je Ugovor o djelu  broj 611 od 22.08.2016. godine u iznosu od 6.000,00 €, bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 21 Zakona o javnim nabavkama.

Za ovaj projekat su naveli da i ugovori, koji su potpisani sa imenovanim članovima žirija i licima koja nijesu imenovana za članove žirija ne preciziraju koje usluge su predmet potpisanih ugovora, kao ni koja je cijena ugovorenih usluga. Takođe, sa jednim članom žirija, istog dana i sa istim opisom poslova potpisana su dva ugovora i to: broj 4/16 i broj 14/16 od od 01.08.2016. godine, bez navođenja cijene usluga i na osnovu potpisanih ugovora navedenom članu.

U Ugovoru o zakupu prostora broj 11/16 od 01.08.2016. godine nije naznačeno koji poslovni prostor je predmet Ugovora, kao ni koja je cijena iznajmljivanja prostora što nije u skladu sa članom 637 Zakona o obligacionim odnosima. Takođe, Ugovor nije ovjeren od strane nadležnog organa što nije u skladu sa članom 639 Zakona o obligacionim odnosima.

Takodje, se u reviziji DRI navode i troškovi honorara članova žirija planirani u iznosu od 2.000,00 €, koliko je i odobreno, Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu. Zaključeno je devet ugovora o djelu i to: šest ugovora sa licima imenovanim za članove žirija i tri ugovora sa licima koja nijesu bila imenovana za članove žirija. Napomenuli su da je žiri sastavljen od pet članova, a da su sa jednim članom žirija, istog dana i sa istim opisom poslova, potpisana dva ugovora o djelu, koji su plaćeni u različitim iznosima. Zaključeni ugovori o djelu potpisani su dana 01.08.2016. godine i sačinjeni su kao jednoobrazni obrasci sa istim opisom poslova kojima nije precizirana cijena ugovorene usluge.

Ugovor o djelu broj 02/16 od 22.08.2016. godine zaključen je sa direktoricom škole, asistentom na projektu. U potpisanom Ugovoru o djelu nije precizirana cijena predmetnih usluga već je asistentu isplaćen bruto iznos od 994,20 € (923,90 € neto i 70,30 € poreza i prireza).

DRI je ustanovila da su troškovi osvježenja za učesnike sastanka u iznosu od 100,00 €,  odobreni i plaćeni Sindikalnoj organizaciji – JU Srednja stručna škola – Bijelo Polje, takodje, troškovi  ručka za učesnike sastanka u iznosu od 500,00 €,  je odobreno i plaćeno istoj Sindikalnoj organizaciji – JU Srednja stručna škola – Bijelo Polje.

Čitav izvještaj možete pogledati na sajt Državne revizorske institucije OVDE

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor