Od sjutra predaja prijava za upis na fakultete

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Statuta Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2021/2022 koji se finansiraju iz Budžeta.

Univerzitetska jedinica/Studijski program / broj studenata za upis

ARHITEKTONSKI FAKULTET 50

Arhitektura 50

BIOTEHNIČKI FAKULTET 160

Biljna proizvodnja 60

Animalna proizvodnja 40

Mediteransko voćarstvo 30

Kontinentalno voćarstvo 30

EKONOMSKI FAKULTET 390

Ekonomija 240

Menadžment 100

Menadžment Bijelo Polje 50

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 330

Energetika i automatika 100

Elektronika, telekomunikacije i računari 100

Primijenjeno računarstvo 130

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 35

Drama i pozorište 12

Gluma 10

Film i mediji 13

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI 40

Slikarstvo 15

Vajarstvo 10

Grafički dizajn 15

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 140

Politikologija-međunarodni odnosi 60

Socijalna politika i socijalni rad 40

Medijske studije i novinarstvo 40

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE 105

Fizička kultura i zdravi stilovi života 45

Sportski novinari i treneri 60

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO 150

Turizam i hotelijerstvo 150

FILOLOŠKI FAKULTET 335

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 45

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti 45

Engleski jezik i književnost 80

Italijanski jezik i književnost 45

Ruski jezik i književnost 35

Francuski jezik i književnost 45

Njemački jezik i književnost 40

FILOZOFSKI FAKULTET 290

Filozofija 30

Sociologija 40

Istorija 40

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 30

Pedagogija 30

Obrazovanje učitelja 30

Geografija 40

Psihologija 30

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 20

GRAĐEVINSKI FAKULTET 110

Građevinarstvo 110

MAŠINSKI FAKULTET 160

Mašinstvo 80

Drumski saobraćaj 80

MEDICINSKI FAKULTET 185

Medicina 40

Stomatologija 20

Farmacija 30

Primijenjena fizioterapija 45

Visoka medicinska škola 50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 115

Metalurgija i materijali 35

Hemijska tehnologija 35

Zaštita životne sredine 45

MUZIČKA AKADEMIJA 36

Izvođačke umjetnosti 26

Opšta muzička pedagogija 10

POMORSKI FAKULTET 260

Menadžment u pomorstvu i logistika 60

Nautika i pomorski saobraćaj 80

Brodomašinstvo 60

Pomorska elektrotehnika 60

PRAVNI FAKULTET 210

Pravne nauke 210

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 230

Matematika 30

Matematika i računarske nauke 40

Računarske nauke 50

Fizika 30

Biologija 50

Računarstvo i informacione tehnologije 30

UKUPNO 3331

Kako su naveli, Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po jedan odsto po principu afirmativne akcije.

“U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, navode iz UCG.

Napominju da kandidati za upis na organizacione jedinice iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija) prijavu podnose isključivo preko studentske službe organizacione jedinice.

“Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija”, dodaju u saopštenju.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

“Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.
Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice”, navode u saopštenju.

Potrebna dokumenta za upis:

-originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
-originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
-diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
-kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
-diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.
-Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Kako su saopštili nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi.

“Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje”, dodaju u saopštenju.

Prijava na konkurs se podnosi 01. i 02.07.2021. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Napominju da neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat, u okviru roka za prijavu po Konkursu, može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.

“Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 05. 07.2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 06.07.2021. do 08.07.2021. godine”, poručuju iz UCG.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Dodaju da se upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15.07.2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

“Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine”, poručuju u saopštenju.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Izvor: PV Informer

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor