Nemaju papire za nekretnine od 16 miliona

Državno preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) dobilo je mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze u 2020. godini od nezavisnog revizora, piše Dan.

Mišljenje sa rezervom dato je iz više razloga, a jedan je taj što je društvo na kraju 2020. godine iskazalo knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 16,5 miliona, u okviru kojih je iskazalo nekretnine, zemljište u iznosu od 11,4 miliona i građevinske objekte 3,84 miliona.

“Na osnovu dokumentacije koja nam je prezentovana nismo bili u mogućnosti da u materijalno značajnom iznosu usaglasimo registar osnovnih sredstava društva sa vlasničkim listovima, odnosno podacima iz katastarske evidencije Uprave za nekretnine o upisanom pravu svojine na određenim nekretninama. Za imovinu koju društvo koristi u kontinuitetu za obavljanje osnovne djelatnosti, a za koju nema upisano odgovarajuće vlasništvo, društvo nije izvršilo nikakva rezervisanja za moguće štete ili gubitke”, piše u izvještaju nezavisnog revizora „Računovodstvo i revizija”.

Posljednja nezavisna procjena vrijednosti imovine izvršena je 2010. godine za potrebe osnivanja društva u postupku restrukturiranja putem odvajanja od akcionarskog društva Željezničkog prevoza.

Revizori su skrenuli pažnju da je OŽVS na kraju 2020. godine iskazalo tekuće obaveze u visini od 3,4 miliona eura, što je više od tekuće imovine za iznos od 1,4 miliona eura.

Pored toga, za 2020. godinu društvo je ostvarilo neto gubitak od 652.797 eura i iskazalo je akumulirani gubitak od 5,93 miliona na kraju 2020. godine.

“Uzimajući u obzir navedeno, rukovodstvo je svjesno da u ovom trenutku postoje neizvjesnosti oko sposobnosti društva da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ove činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu mogućnosti društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja”, naveo je revizor.

OŽVS je na kraju 2020. godine iskazalo zalihe u iznosu od 1,23 miliona u okviru kojih je iskazana vrijednost zaliha koje nisu imale izlaz u poslednjih 365 dana od 1,132 miliona.

“Društvo nije na dan bilansa provjeravalo da li je neto ostvariva vrijednost zaliha niža od njihove nabavne vrijednosti, niti je vršilo obezvređenje zaliha koje imaju usporeni obrt, što nije u skladu sa zahtjevima datim u paragrafu 28 do 33 MRS 2 „zalihe”, kao i bilansnim načelom opreznosti kojim se zahtijeva da se imovina vrednuje po nižoj a obaveza po višoj vrijednosti. Zbog prirode procjene i evidencije, nismo u mogućnosti da utvrdimo efekte odstupanja neprimjenjivanja MRS 2 na finansijske iskaze za 2020. godinu”, saopštili su revizori.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor