Neki bi radije u zatvor nego da plate alimentaciju

Osnivanje alimentacionog fonda bio bi značajan iskorak u institucionalnoj zaštiti prava djeteta, imajući u vidu da je u Crnoj Gori ogroman broj nesavjesnih roditelja, koji ne izvršavaju svoju zakonsku, ali i moralnu obavezu – odnosno ne izdržavaju svoju djecu, ocijenila je za Pobjedu advokatica u Centru za ženska prava Tijana Živković.

Centar za ženska prava objavio je nedavno Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece kojim se utvrđuju uslovi i uređuje postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece i osnivanje alimentacionog fonda i druga pitanja od značaja za ostvarivanje privremenog izdržavanja.

Nacrtom je predviđeno da dijete dobije onaj iznos izdržavanja koji je, na osnovu svih relevantnih dokaza, već utvrđen u postupku pred sudom.

Djeca prioritet

– Nije zanemarljiv ni broj roditelja koji iz objektivnih razloga nijesu u mogućnosti da plaćaju alimentaciju za djecu, kao što je, na primjer, slučaj kada roditelj iz zdravstvenih razloga nije radno sposoban, odnosno nije sposoban da privređuje. U oba slučaja, država mora pronaći način za zaštitu prava djeteta, odnosno, mora obezbijediti mehanizam za realizaciju ovog osnovnog dječijeg prava, što bi alimentacioni fond svakako osigurao – pojašnjava Živković.

Prema predloženim rješenjima koje Centar za ženska prava precizira u nacrtu, nadležnost za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje povjerena je organu starateljstva (Centru za socijalni rad), dok je nadzor nad zakonitošću rada organa starateljstva povjeren ministarstvu nadležnom za poslove socijalnog staranja.

– Na taj način se pojednostavljuje procedura i umanjuju ukupni troškovi koji će se obezbijediti kroz adekvatnu raspodjelu budžetskih sredstava Centru, odnosno nadležnom ministarstvu – pojasnili su iz Centra za ženska prava povodom objave nacrta.

Kako je ranije za Pobjedu najavila kopredsjednica Ženskog kluba u Skupštini Branka Bošnjak, alimentacioni fond u Crnoj Gori bi konačno mogao da zaživi početkom naredne godine, jer je stručni tim Centra za ženska prava, uz podršku sutkinje Višeg suda u Podgorici Ane Vuković, uradio nacrt zakona koji će omogućiti da djeca u najkraćem mogućem roku imaju na raspolaganju sredstva koja im pripadaju.

Evidencija

Nacrtom zakona o privremenom izdržavanju djece predviđeno je i vođenje jedinstvene evidencije, čime će se kroz bazu dokaza i podataka, koji su od značaja za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, omogućiti njihova dostupnost na jednom mjestu, što će pojednostaviti proceduru, uticati na efikasno funkcionisanje cjelokupnog postupka i umanjiti ukupne troškove.

– Alimentacioni fond, kao posebna budžetska (potrošačka) jedinica, ne bi imao status pravnog lica, odnosno ne bi bio posebni državni organ ili javna institucija. U ovom slučaju ne bi se dodatno usložnjavala struktura i broj upravnih organizacija u sistemu javne uprave u Crnoj Gori, što bi bilo u kontekstu sve snažnijih težnji za racionalizacijom strukture javne uprave. Predloženo rješenje finansiranja privremenog izdržavanja omogućava da se, osim u državnom budžetu, sredstva obezbjeđuju i iz drugih izvora, što će omogućiti državi da raspolaže sredstvima prikupljenim posredstvom više modaliteta, navedenih u Nacrtu zakona – navode iz te NVO.

Novim mehanizmima naplate, dodaju, svi neodgovorni roditelji bili bi znatno efikasnije prinuđeni da izvršavaju obaveze alimentacije, a država bi preuzimanjem mjera naplate potpuno oslobodila roditelja koji samostalno brine o djeci od dugih sudskih sporova i neizvjesnosti da li će njihovo dijete dobiti izdržavanje.

Predloženim rješenjima predviđeno je i donošenje propisa, uključujući i rokove za njihovo donošenje, koji će omogućiti da se zakon efikasno izvršava.

Definisanje obaveze

Prema riječima advokatice Živković, obaveza članova porodice koji su dužni da daju izdržavanje utvrđuje srazmjerno njihovim mogućnostima, a u granicama potreba tražioca izdržavanja.

Iznos alimentacije ne može biti manji od iznosa stalne novčane pomoći koja se po propisima o socijalnoj zaštiti daje licu bez ikakvog prihoda u opštini u kojoj izdržavano lice ima prebivalište, a to je oko 67 eura.

– Sud će licu koje je dužno da daje izdržavanje naložiti plaćanje budućih iznosa izdržavanja u fiksno određenim mjesečnim novčanim iznosima, a ukoliko roditelj ostvaruje redovna mjesečna primanja, visina izdržavanja može da se odredi u procentu od tih prihoda, i to u rasponu od 15 do 50 odsto. U svakom slučaju, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dijete kakav uživa roditelj dužnika izdržavanja – navodi Živković.

Neki bi rađe u zatvor nego da plate alimentaciju

Advokatica Tijana Živković ističe da se u praksi vrlo često susretala sa namjernim neplaćanjem alimentacije, naročito u predmetima korisnica NVO Centar za ženska prava, sa kojima profesionalno sarađuje.

– Nedavanje izdržavanja, shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore, predstavlja i krivično djelo, ukoliko je izdržavanje utvrđeno izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom. Naše iskustvo je takvo da su u pojedinim slučajevima roditelji prije spremni da idu u zatvor nego da daju alimentaciju za svoje dijete. Nekada ni izricanje krivične sankcije od strane suda nije garancija da će dijete ostvariti pravo na izdržavanje od strane roditelja. Upravo zbog ovakvih i sličnih situacija, osnivanje alimentacionog fonda bi značajno doprinijelo u zaštiti i ostvarivanju ovih osnovnih prava djeteta – poručila je Živković.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor