Na rijeci Lim zabilježen krivolov nedozvoljenim sredstvima

Na dvi­je lo­ka­ci­je, obje na re­la­ci­ji Ri­ba­re­vi­ne – Be­ra­ne, neo­po­zna­ti po­či­ni­lac ili vi­še njih, ba­cio je di­na­mit u ri­je­ku Lim ka­ko bi ulo­vio ri­bu, ka­že za „Dan” Ismet Sof­tić, pred­sjed­nik Sport­sko-ri­bo­lov­nog dru­štva ,,Si­nja­vac”. Na­gla­ša­va da su on i Ran­ko Du­lo­vić, sa­rad­nik iz Uprav­nog od­bo­ra dru­štva, na­kon do­ja­ve su­gra­đa­na, sve pri­ja­vi­li Cen­tru bez­bjed­no­sti.


Od­mah na­kon sa­zna­nja da je po­či­njen naj­te­ži slu­čaj kad je u pi­ta­nju kri­vo­lov oba­vi­je­sti­li smo po­li­ci­ju sa ko­jom, što se ti­če za­šti­te Li­ma, ima­mo od­lič­nu sa­rad­nju. Oti­šli smo pr­vo u za­se­ok Sa­ka­te, ko­ji pri­pa­da Mje­snoj za­jed­ni­ci Za­ton, a on­da ne­što da­lje u Po­da i vi­dje­li da je di­na­mit ba­čen u ri­je­ku – ka­že Sof­tić.
On do­da­je da su slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti sve pom­no sni­mi­li i sa­či­ni­li za­pi­snik.
žNa oba­li su bi­li osta­ci od ba­če­nog di­na­mi­ta i tra­go­vi, a do­sta je bi­lo i ugi­nu­lih ri­ba. Bio je to stra­šan pri­zor. Ne­ko se dr­znuo da uni­šta­va ri­blji fond Li­ma, ko­ji je ina­če po­sled­njih mje­se­ci ugro­žen zbog is­pu­šta­nja kr­vi ži­vo­ti­nja i ko­ko­ši­jeg ot­pa­da – pod­vla­či Sof­tić.
Ka­ko „Dan” sa­zna­je, u Cen­tru bez­bjed­no­sti se vr­ši is­tra­ga po­vo­dom ova dva slu­ča­ja i ra­di se na pro­na­la­že­nju onih ko­ji su ba­ci­li di­na­mit u Lim.
Ka­da pro­na­đe­mo po­či­ni­o­ce, usli­je­di­će i od­go­va­ra­ju­će pri­ja­ve nad­le­žnom tu­ži­la­štvu – ka­žu u po­li­ci­ji.
Sof­tić is­ti­če da je po­sled­njih dva­de­se­tak da­na uče­stao kri­vo­lov. Raz­log je što je ko­nač­no, na­kon ape­la ri­bo­lov­nog dru­štva i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, sma­nje­no za­ga­đe­nje Li­ma što je, ka­ko ka­že Sof­tić, bio alarm za kri­vo­lov­ce da se ,,pro­bu­de” i kre­nu u za­bra­nje­ni po­sao.
– Po­red ba­ca­nja di­na­mi­ta, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, bi­lo je i ne­ko­li­ko slu­ča­je­va ri­bo­lo­va po­mo­ću mre­ža. I to je za­bra­nje­no i ka­žnji­vo. Ima do­sta tih slu­ča­je­va, na­ro­či­to od Ri­ba­re­vi­na pa uz­vod­no Li­mom pre­ma Bi­o­či, gdje je ad­mi­ni­star­tiv­na gra­ni­ca sa op­šti­nom Be­ra­ne, ali i niz­vod­no oko Kanj­skog mo­sta, pre­ma gra­ni­ci sa Sr­bi­jom.
Po­se­ban je pro­blem što kri­vo­lov­ci ko­ri­ste bli­zi­nu gra­ni­ce sa Sr­bi­jom, ba­ce mre­že i pre­đu na su­prot­nu stra­nu u bli­zi­ni Kanj­skog mo­sta. Zbog po­ja­ve kri­vo­lo­va na ovom pod­ruč­ju upri­li­či­će­mo sa­sta­nak sa ko­le­ga­ma iz Pri­je­po­lja, ko­ji će uz sa­rad­nju sa po­li­ci­jom iz tog gra­da pred­u­ze­ti ak­ci­je da se ovi slu­ča­je­vi is­ko­ri­je­ne. Mo­ra­mo svi za­jed­no ura­di­ti sve da sa­ču­va­mo Lim, ko­ji je naš dra­gulj – is­ta­kao je Sof­tić, do­da­ju­ći da će po­red tri za­po­sle­na ri­bo-ču­va­ra bi­ti an­ga­žo­va­ni i vo­lon­te­ri. On je upu­tio apel i su­gra­đa­ni­ma da o kri­vo­lo­vu od­mah oba­vi­je­ste čel­ni­ke SRD ,,Si­nja­vac”.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor