Mrtve životinje plutaju Limom

Jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih ri­je­ka za spla­va­re­nje, ri­je­ka Lim u svom to­ku kroz Cr­nu Go­ru po­sled­njih da­na na uda­ru je ne­sa­vje­snih gra­đa­na, ko­ji u nju po­red sme­ća ba­ca­ju i mr­tve ži­vo­ti­nje. Po­sle is­pu­šta­nja kr­vi i fe­ka­li­ja, ju­če su na fej­sbuk stra­ni­ci „Pod­go­rič­ki vre­me­plov” ob­ja­vlje­ne fo­to­gra­fi­je mr­tve di­vlja­či u ko­ri­tu Li­ma u bli­zi­ni Pla­va.


NVO Euro­most do­sta­vi­la je „Da­nu” fo­to­gra­fije na ko­ji­ma se vi­di da su u Bi­je­lom Po­lju spro­ve­de­ne ci­je­vi u Lim ko­je is­pu­šta­ju ra­zni ot­pad. Ri­je­kom je plu­ta­la bi­je­la teč­nost, kao i ze­le­na smje­sa ne­da­le­ko od ku­pa­li­šta u gra­du.


Bje­lo­polj­ski ri­bo­lov­ci ne­dav­no su na li­je­voj oba­li Li­ma sni­mi­li ve­li­ke ko­li­či­ne kr­vi ko­je su obo­ji­le ri­je­ku. Oni su za ta­kav eko­lo­ški in­ci­dent okri­vi­li pre­ra­đi­va­če me­sa i me­snih pro­iz­vo­da, na­vo­de­ći da im ni­je pr­vi put da ta­ko uni­šta­va­ju ri­je­ku. Oni su is­ta­kli da se niz­vod­no od mje­sta gdje je is­pu­šten ot­pad, u bje­lo­polj­skom na­se­lju Ra­so­vo, ku­pa­ju dje­ca, što mo­že uzro­ko­va­ti i ko­žna obo­lje­nja, kao i dru­ge po­sle­di­ce po zdra­vlje, s ob­zi­rom da je ovih da­na zbog ve­li­kih vru­ći­na u Bi­je­lom Po­lju na lim­ska ku­pa­li­šta iza­šao ve­li­ki broj Bje­lo­po­lja­ca.


Fa­bri­ke ko­je se ba­ve pre­ra­dom me­sa uz oba­lu Li­ma ne­gi­ra­le su op­tu­žbe da se iz nji­ho­vih po­go­na ispuštaju fe­ka­li­je u Lim. U Euro­mo­stu ka­žu da eko­lo­ški in­ci­den­ti ko­ji se de­ša­va­ju na ri­je­ci Lim i ne­rad in­spek­ci­ja ja­sno po­ka­zu­ju sta­nje ži­vot­ne sre­di­ne u sje­ver­nom re­gi­o­nu.
U Euro­mo­stu ocje­nju­ju da su no­vi eko­lo­ški in­ci­den­ti ko­je su ne­dje­lju za­bi­lje­ži­li is­pod in­du­strij­ske zo­ne, ka­da je pu­šte­na bi­je­la teč­nost u Lim, kao i in­ci­den­ti ko­ji su se de­si­li u plav­skoj op­šti­ni, sa­mo dje­lić ne­če­ga što se de­ša­va ovoj ri­je­ci.


Ta­ko­đe, ve­li­ki je broj ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi ko­je is­pu­šta­ju raz­ne ot­pad­ne vo­de i fe­ka­li­je u Lim. To je ovih da­na stvo­ri­lo ogrom­ne pro­ble­me gra­đa­ni­ma Bi­je­log Po­lja ko­ji ži­ve bli­zu ove ri­je­ke. Na­i­me, zbog sva­ko­dnev­nih vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra i na­kon pa­da vo­do­sta­ja Li­ma, ova ri­je­ka je osta­vi­la iza se­be sve ot­pad­ne vo­de kao i fe­ka­li­je, ko­je se i da­lje is­pu­šta­ju, osje­ća se ne­pri­jat­ni mi­ris i gra­đa­ni­ma pri­je­ti opa­snost od ve­ćih za­ra­za. Jed­no ta­kvo mje­sto smo ob­i­šli na po­ziv gra­đa­na u mje­stu Ra­so­vo. Ma­li vo­do­staj Li­ma je po­ka­zao u šta je ova ri­je­ka pre­tvo­re­na, ista ona ri­je­ka ko­ja je pro­gla­še­na kao dru­ga naj­či­sti­ja ri­je­ka u Cr­noj Go­ri – ka­žu u Euro­mo­stu.


Ak­ti­vi­sti NVO Euro­most ju­če su ob­i­šli oba­le ri­je­ke i sa li­je­ve i sa de­sne stra­ne u grad­skom i pri­grad­skom di­je­lu Bi­je­log Po­lja.


Po­vo­dom to­ga ape­lu­je­mo da se što pri­je poč­nu rje­ša­va­ti svi ovi pro­ble­mi, jer nas če­ka još do­sta dnev­nih vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra. Ta­ko­đe ape­lu­je­mo da se pre­ki­ne sa is­pu­sti­ma u Lim bi­lo ka­kvih ot­pad­nih vo­da, kao i ra­znih dru­gih ot­pa­da, jer će sva­ko sno­si­ti od­go­vor­nost u slu­ča­ju po­ja­ve bi­lo ka­kvih za­ra­znih bo­le­sti. Vo­do­staj Li­ma kon­stant­no opa­da, a po­red su­še i ra­znih ot­pad­nih vo­da ve­li­ki pro­blem je i eks­plo­a­ta­ci­ja šljun­ka ko­ja u ri­je­ci do­dat­no ugro­ža­va ri­blji fond – is­ti­ču u Euro­mo­stu.


Oni ape­lu­ju na Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, Upra­vu vo­da i op­šti­nu Bi­je­lo Po­lje, kao i dru­ge op­šti­ne, da po­vu­ku sve sa­gla­sno­sti ko­je su iz­da­te za ne­za­ko­ni­tu eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka, jer će sno­si­ti od­go­vor­nost za uni­šta­va­nje ove ri­je­ke i nje­nog ri­bljeg fon­da.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor