MJEŠTANI MURINA OGORČENI: Šteta ogromna, pomoć mizerna

Mje­šta­ni Mu­ri­na ogor­če­ni su od­no­som vla­sti pre­ma nji­ma na­kon ze­mljotre­sa či­ji je epi­cen­tar 4. ja­nu­a­ra ove go­di­ne bio na te­ri­to­ri­ji te mje­sne za­jed­ni­ce. U svo­jim ne­go­do­va­nji­ma Mu­ri­nja­ni ka­žu da ih za ci­je­lo ovo vri­je­me ni­ko ni­je ni na­zvao da pi­ta da li su ži­vi i zdra­vi, a ka­mo li da do­đe i vi­di s ka­kvim pro­ble­mi­ma su su­o­če­ni. A bi­lans šte­ta, uz ne­iz­vje­snost ka­ko da­lje, je ogro­man. Ku­će i po­moć­ni objek­ti su znat­no ošte­će­ni, a po­je­di­ni ri­zič­ni za bez­bjed­no ži­vlje­nje.


Jed­na od onih po­ro­di­ca či­ja je ku­ća pre­tr­pje­la zna­čaj­ni­ja ošte­će­nja je i po­ro­di­ca Slav­ka Ja­šo­vi­ća, iz mu­rin­skog se­la Bać. Ja­šo­vi­ći ži­ve sve­ga par sto­ti­na me­ta­ra od mje­sta na ko­jem je lo­ci­ran epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa. Ka­že da se tog da­na, u mo­men­tu ze­mljo­tre­sa, ka­ko je ka­sni­je sa­znao, za­te­kao sa kom­ši­jom tač­no na epi­cen­tral­nom mje­stu po­ma­žu­ći mu da pre­no­si si­je­no sa li­va­de.
Ka­da je po­če­lo da tre­se mi­slio sam da se Vi­si­tor i Go­leš (pla­ni­na sa su­prot­ne stra­ne), sa­sta­vi­še. I mi i ko­nji od­ska­ka­li smo od ze­mlje po po­la me­tra.Da je po­tres na­sta­vio još par se­kun­di mi­slim da bi Mu­ri­na za­vr­ši­la s po­sto­ja­njem. Mo­bil­nim te­le­fo­nom zvao sam ku­ći ali se ni­ko ni­je ja­vljao. Bio sam u ogrom­nom stra­hu šta je sa nji­ma. Ubr­zo su se ja­vi­li i ka­za­li da su ži­vi i zdra­vi, ali da je ku­ća ošte­će­na i da su svi zi­do­vi is­pu­ca­li. Ka­da sam do­šao vi­dio sam da je je­dan zid ku­će ras­pu­kao na dva mje­sta, da je sva­ka so­ba znat­ni­je ošte­će­na a ku­ća vid­no nag­nu­ta na do­nju stra­nu. Za­htjev Op­šti­ni pre­dao sam istog da­na ali, ko­li­ko vi­dim, mo­žda bu­dem me­đu zad­nji­ma kod ko­jih će do­ći da oba­ve pro­cje­nu šte­te –re­vol­ti­ran je Ja­šo­vić.
On ka­že da je od nad­le­žnih oče­ki­vao da do­đu što pri­je i, po­što pret­po­sta­vlja da se ra­di o struč­nim li­ci­ma, ka­žu mu da li sa po­ro­di­com smi­je bo­ra­vi­ti u ova­kvom objek­tu. Što se ti­če od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re da ih po­mog­ne sa de­set od­sto od pro­ci­je­nje­ne šte­te, Ja­šo­vić ka­že „ona je rav­na ovom ze­mljo­tre­su ako ne i go­ra”. Ka­že da to­li­ku po­moć ne­će ni uze­ti jer „to je ta­kva mi­ze­ri­ja da bi se­be po­ni­zio za cio ži­vot”.
Ka­ko ih ne bi stid da nam od­re­de tu mi­ze­ri­ju a za se­be uzi­ma­ju i ša­kom i ka­pom. Da­ju va­ri­ja­bi­lu po­sla­ni­ci­ma od pre­ko 400 eura, a ni je­dan ne pri­ma pla­tu ma­nju od 1.400 eura, a na­ma či­ji su objek­ti uni­šte­ni od ze­mljo­tre­sa i ugro­že­ni ži­vo­ti bo­rav­kom u ta­kvim objek­ti­ma, da­ju mi­ze­ri­ju. Ne znam šta da se ka­že bez sra­mo­ta. Na­kna­de za maj­ke neo­dr­ži­ve, a se­bi od­mah do­di­je­li­še ogrom­ne po­vi­ši­ce. I to 70.000 eura što su nam opre­di­je­li­li kao po hit­no­sti, si­gu­ran sam da sve ne­će do­ći u ru­ke onih ko­ji­ma bi tre­ba­lo. Ba­vim se sto­čar­stvom a ka­ko mi je i obje­kat za sto­ku, ko­ji je bio no­vi­je grad­nje, stra­dao, ne znam ni sa sto­kom ku­da ću- ža­li se Ja­šo­vić i do­da­je da ima su­pru­gu, tri si­na i oca od 80 go­di­na. Na­gla­ša­va da je nji­ho­va ku­ća još od NA­TO bom­bar­do­va­nja ošte­će­na ali da ni­kad ni­ko ni­je do­šao da vi­di ili ne daj bo­že po­mog­ne u po­prav­ci.
Ze­mljo­tres nas sa­da do­ku­su­ru­je jer tlo sva­kog da­na po­drh­ta­va– is­ti­če Ja­šo­vić.
Te­že je stra­da­la i sta­ra ku­ća Ra­do­va­na i Ve­se­li­na Ko­ča­no­vi­ća, i po­sta­la ri­zič­na za ži­vlje­nje. Ve­se­lin se sa su­pru­gom i be­bom od 20 da­na mo­rao ise­li­ti, a smje­štaj mu je za pr­vu po­moć u ho­te­lu „Ro­si“ obez­bi­je­di­la Op­šti­na Gu­si­nje.
– Bio sam tog da­na u Be­ra­na­ma, za­vr­ša­va­ju­ći pa­pi­re za tek ro­đe­nog si­na.Ka­da je po­če­lo tlo da se tre­se pa­ni­ka je za­vla­da­la na sve stra­ne. Ja ne znam šta se ra­di ku­ći, ni­ko se ne ja­vlja na te­le­fon. Mi­slio sam da se ku­ća sru­ši­la i da su stra­da­li. Ubr­zo sam sa­znao da su do­bro i lak­nu­lo mi je. Vid­na su ošte­će­nja na ku­ći. Zi­do­vi po­pu­ca­li, pla­fo­ni ošte­će­ni, krov… Mo­rao sam sa su­pru­gom i be­bom na si­gur­ni­je. Op­šti­na nam je uči­ni­la za smje­štaj u ho­te­lu ali otac ni­je htio da ide iz ku­će. Sa že­nom i dje­te­tom iz ho­te­la sam oti­šao kod tet­ke u Bre­zo­je­vi­ce. Sta­nje se stal­no po­gor­ša­va jer ovi sva­ko­dnev­ni po­tre­si iza­zi­va­ju do­dat­na ošte­će­nja. Mo­ja ku­ća je jed­na je od naj­sta­ri­jih u Mu­ri­ni, po­pra­vlja­na je što se mo­glo po­pra­vlja­ti i vi­še joj ne­ma po­prav­ke, mo­ra se sve gra­di­ti iz­no­va – za­klju­ču­je Ko­ča­no­vić.
On oče­ku­je po­moć Op­šti­ne i dr­ža­ve. Ka­že da je ko­mi­si­ja do­la­zi­la da vi­di u ka­kvom je sta­nju ku­ća, uvje­ri­li se ka­ko je i slo­ži­li se da tu vi­še ži­vo­ta ne­ma. Is­ti­če da je za­hva­lan Op­šti­ni što mu je iza­šla u su­sret ka­da je bi­lo naj­po­treb­ni­je, ali ako ne bu­de po­mo­ći u grad­nji no­vog objek­ta ne zna šta da ra­di.
Po­moć ko­ju je Vla­da od­re­di­la ne zna­či mi ni­šta i ako bu­de ka­ko je pla­ni­ra­no­tu mi­ze­ri­ju ne­ću ni uzi­ma­ti. Di­rek­to­ri­ca Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Bran­ka Đu­kić uru­či­la nam je po­moć u na­mir­ni­ca­ma i sred­stvi­ma za be­bu, kao i fir­ma „De­la­ma­ris“ sa Mu­ri­ne vla­sni­ka De­ja­na Je­re­mi­ća na če­mu sam im ne­iz­mjer­no za­hva­lan – na­gla­ša­va Ko­ča­no­vić.
Znat­ni­ja ošte­će­nje pre­tr­pje­la je i ku­ća Bran­ke La­še­vić, ko­ja sa­ma ži­vi. I na nje­noj ku­ći ošte­će­ni su zi­do­vi s po­lja i iz­nu­tra, pla­fo­ni, krov. I ona pod­vla­či da je po­moć Vla­de ko­ja je opre­di­je­lje­na za od­šte­te mi­zer­na pa se pi­ta da li je mo­gu­će da se dr­ža­va ta­ko od­no­si pre­ma svo­jim gra­đa­ni­ma u ne­vo­lji.
Pod­sje­ća­mo, ze­mljo­tres ja­či­ne 5,2 ste­pe­ni Rih­te­ra u 11 ča­so­va i 46 mi­nu­ta, po­tre­sao je Cr­nu Go­ru. Po­sle to­ga je usli­je­di­lo osam ma­njih po­tre­sa od ko­jih je naj­ja­či bio 3,4 ste­pe­ni Rih­te­ra, a naj­sla­bi­ji 1,9 ste­pe­ni. Pre­ma po­da­ci­ma Sek­to­ra za se­i­zmo­lo­gi­ju u Za­vo­du za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju, epi­cen­tar po­tre­sa bio je u bli­zi­ni Pla­va na pla­ni­ni Vi­si­tor na du­bi­ni od 14 ki­lo­me­ta­ra.

Pred­sjed­nik MZ Mu­ri­no Bra­no Ota­še­vić ka­že da je sa­mim tim što je epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa bio na pro­sto­ru te mje­sne za­jed­ni­ce i iza­zvao naj­vi­še ošte­će­nja, tu tre­ba­lo i pru­ži­ti pri­o­ri­te­te i po­ka­za­ti vi­še pa­žnje. Što, ka­ko is­ti­če, ni­je bio slu­čaj. Ota­še­vić na­gla­ša­va da ni u op­štin­skoj ko­mi­si­ji za pro­cje­nu šte­ta ne­ma čla­na iz Mu­ri­ne.
– U sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja sa­mo se mo­že ču­ti stra­dao Plav, a Mu­ri­no kao da ni ne po­sto­ji. Ko­li­ko ja imam sa­zna­nja sva­ka ku­ća na pro­sto­ru MZ Mu­ri­no a i ši­re u Gor­njem Po­li­mlju i Pod­ča­kor­ju, ma­nje- vi­še je ošte­će­na, po­go­to­vo sta­ri­ji i objek­ti od ka­me­na. Njih pe­de­se­tak su ri­zič­ne za ži­vlje­nje i po­treb­no je pod hit­no in­ter­ve­ni­sa­ti- pod­vla­či Ota­še­vić.
Osim na ku­ća­ma, ka­že Ota­še­vić, ošte­će­nja su pri­či­nje­na i na po­moć­nim objek­ti­ma, od­no­sno šta­la­ma jer se lju­di ov­dje ve­ći­nom ba­ve po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom.
– U slu­ča­ju da­ljih se­i­zmo­lo­ških po­mje­ra­nja lju­di mo­gu do­ći u si­tu­a­ci­ju da ne zna­ju ni ku­da će s po­ro­di­ca­ma ni­ti stoč­nim fon­dom. Mi­slim da je do­bro da se ta sred­stva ko­ja je Vla­di­na opre­di­je­li­la, iako je to mi­zer­na svo­ta, na­đu na jed­nom mje­stu, ali da se sa nji­ma pra­ved­no po­stu­pa i da se usmje­re ade­kvat­no na­sta­lim šte­ta­ma – su­ge­ri­še Ota­še­vić.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić ka­že da iz­nos te pr­ve po­mo­ći Vla­de­ni­je do­vo­ljan, po­go­to­vo što će, ka­ko ka­že, naj­ma­nje 25 ku­ća mo­ra­ti da se sru­ši.
-Iz­nos od 70.000 eura ko­ji je Vla­da opre­di­je­li­la Pla­vu za pre­ven­tiv­no dje­lo­va­nje naj­u­gro­že­ni­ji­ma od ze­mljo­tre­sa, ni­je ni pri­bli­žno do­vo­ljan. Vje­ru­jem da će­mo za­jed­no sa vla­di­nom Ko­mi­si­jom za pro­cje­nu šte­te iz­na­ći naj­bo­lje mo­da­li­te­te ka­ko da po­mog­ne­mo. Ko­nač­na pro­cje­na šte­te tre­ba­lo bi da bu­de po­zna­ta za se­dam da­na. Pre­ma na­šem po­pi­su naj­ma­nje 25 ku­ća će mo­ra­ti da se sru­ši. Si­gu­ran sam da ni Vla­da ni Op­šti­na ne­će mo­ći da obez­bi­je­de do­volj­no sred­sta­va da se adap­ti­ra­ju sve ku­će ko­je su stra­da­le u ze­mljo­tre­su, ali će­mo po­mo­ći sve što se bu­de mo­glo -po­ru­čio je Šah­ma­no­vić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor