Migracija potresa Petnjicu

Iz Udru­že­nja „Vri­jed­ne ru­ke“ upo­zo­ri­li su da mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva na pod­ruč­ju Bi­ho­ra po­pri­ma za­bri­nja­va­ju­ći ka­rak­ter. Is­ta­kli su da su ta­kvu kon­sta­ta­ci­ju naj­bo­lje po­svje­do­či­li mi­nu­li lo­kal­ni iz­bo­ri na ko­ji­ma je pra­vo gla­sa u op­šti­ni Pet­nji­ca is­ko­ri­sti­lo sve­ga 3.018 bi­ra­ča ili 48,66 od­sto, od ukup­nog bro­ja upi­sa­nih. Sma­tra­ju da je po­sli­je sve­ga po­treb­no na­pra­vi­ti struč­ne ana­li­ze i utvr­di­ti ja­sne smjer­ni­ce ko­je bi za­u­sta­vi­le ova­ko ne­ga­tiv­ne tren­do­ve. In­si­stri­ra­li su da sve re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je ozbilj­no raz­mo­tre ovu pro­ble­ma­ti­ku i da kon­kret­nim po­te­zi­ma za­u­sta­ve iz­ra­že­na mi­gra­ci­o­na kre­ta­nja.

FOTO: ZORAN ĐURIĆ

Na po­sled­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ima­li smo upi­sa­nih 6.202 bi­ra­ča, s tim što su pra­vo gla­sa is­ko­ri­sti­li njih 3.018. Sva­ko ko mi­sli do­bro Bi­ho­ru mo­rao bi do­bro da se po­za­mi­sli pred ova­kvim po­da­ci­ma. Svi ko­ji su uče­stvo­va­li u iz­bor­noj tr­ci tre­ba da se osje­ća­ju po­ra­že­nim bez ob­zi­ra na broj osvo­je­nih gla­so­va, jer je evi­dent­no da ovo pod­ruč­je, zbog ni­za ote­ža­va­ju­ćih okol­no­sti, osta­je pu­sto. Ovo je do­kaz da znat­no vi­še Pet­nji­ča­na ži­vi u ino­stran­stvu ne­go u svom za­vi­ča­ju i da vi­še ni iz­bo­ri ne mo­gu da ih mo­ti­vi­šu da do­đu i bar na krat­ko po­sje­te rod­nu gru­du. Pra­vi je fe­no­men da na pro­sto­ru ko­ji, sa 28 na­se­lja, ob­u­hva­ta po­vr­ši­nu od 173 ko­lo­me­tra kva­drat­na, ži­vi ova­ko ma­lo sta­nov­ni­štva, jer je to tri pu­ta ma­nje u od­no­su na pri­je dvi­je de­ce­ni­je – ka­za­la je pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja Vri­jed­ne ru­ke Sa­ba­he­ta No­va­lić.
Po nje­nom mi­šlje­nju dr­ža­va bi po­sli­je sve­ga mo­ra­la da do­ne­se po­seb­nu stra­te­gi­ju za raz­voj sje­ve­ra Cr­ne Go­re.
Dr­ža­va mo­ra da do­ne­se po­seb­nu stra­te­gi­ju za raz­voj sje­ve­ra, gdje bi i op­šti­na Pet­nji­ca na­šla svo­je mje­sto. Tom stra­te­gi­jom tre­ba da se de­fi­ni­še po­se­ban fond iz ko­jeg bi se iz­dva­jao no­vac za otva­ra­nje pro­iz­vod­nih po­go­na i re­a­li­za­ci­ju ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja. Ako se to ne ura­di ci­je­li sje­ver, a sa­mim tim i bi­hi­or­ski kraj, će se još vi­še su­o­ča­va­ti sa sve­u­kup­nom raz­voj­nom stag­na­ci­jom. U tom slu­ča­ju op­šti­na Pet­nji­ca će po­sto­ja­ti sa­mo na pa­pi­ru, jer do­sa­da­šnja prak­sa ni­je da­la oče­ki­va­ne ret­zul­ta­te – na­ve­la je No­va­li­će­va.
Ona je ape­lo­va­la na Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i na ši­ru dru­štve­nu za­jed­ni­cu da po­dr­ži raz­voj­ne pro­jek­te ko­ji do­la­ze sa ru­rar­nog pod­ruč­ja.
U vre­me­ni­ma op­šte eko­nom­ske kri­ze mi pre­ko na­šeg udru­že­nja na­sto­ji­mo da po­spje­ši­mo po­ljo­pri­vre­du pro­iz­vod­nju. Na­sto­ji­mo da kroz raz­li­či­te ak­tiv­no­sti stvo­ri­mo što vi­še bren­di­ra­nih pro­iz­vo­da ko­ji će bi­ti pre­po­zna­tlji­vi ši­rom Evro­pe. Za­to Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de lju­di­ma na se­lu tre­ba da po­nu­di kre­di­te sa du­žim ro­kom ot­pla­te ka­ko bi or­ga­ni­zo­va­li pro­iz­vod­nju ko­ja da­je re­al­ne šan­se za uspje­šno po­slo­va­nje i op­sta­nak na vje­kov­nim og­nji­šti­ma– na­gla­si­la je No­va­li­će­va.

No­va­li­će­va na­gla­ša­va da je u da­tim okol­no­sti­ma bi­lo za oče­ki­va­ti da Pet­nji­ča­ni od­la­ze u ne­ke sreć­ni­je kra­je­ve.
Ko je god oti­šao iz Pet­nji­ce u za­pad­no­e­vrop­ske ze­mlje taj je ostao ta­mo i da ži­vi. To­me se ni­je ču­di­ti jer Pet­nji­ca da­nas pred­sta­vlja naj­ne­ra­zvi­je­ni­je pod­ruč­je Cr­ne Go­re. To je po­tvr­da da je dr­ža­va ima­la ma­ća­hin­ski od­nos pre­ma ovom pod­ruč­ju i da Cr­na Go­ra mno­go za­o­sta­je za raz­vi­je­nim ze­mlja­ma Evro­pe- sma­tra No­va­li­će­va.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor