Majke ostale i bez naknada sa biroa

Sa­da ni­ti imam na­kna­du ni­ti mi ide rad­ni staž. Na­kon vi­še od tri de­ce­ni­je ra­da, do­ve­de­na sam u si­tu­a­ci­ju da stra­hu­jem da li ću ostva­ri­ti pen­zi­ju – do­da­la je sa­go­vor­ni­ca „Da­na“

Gra­đan­ke ko­je su do ostva­ri­va­nja pra­va na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce ima­le pri­ma­nje po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti sa bi­roa ra­da, na­kon uki­da­nja na­kna­da za maj­ke osta­le su bez tog pri­ma­nja. Ka­ko je za „Da­n“ ka­za­lo vi­še že­na ko­je su nam se obra­ti­le, do da­nas ni­je­su oba­vi­je­šte­ne da li će do­bi­ti na­kna­de ko­je su ima­le, i ko­je su pr­vo­bit­no tre­ba­lo da pri­ma­ju do na­vr­še­nja po­treb­nog bro­ja go­di­na za od­la­zak u pen­zi­ju.
Že­ne ko­je su na­kon uki­da­nja na­kna­da za maj­ke od­lu­či­le da se vra­te na pen­zi­je, već su ih u av­gu­stu do­bi­le. Na pri­ma­nje če­ka­ju že­ne ko­je su se za na­kna­du po osno­vu ma­te­rin­stva od­lu­či­le na­pu­šta­ju­ći sta­lan po­sao i ko­je će od sep­tem­bra to pri­ma­nje ima­ti naj­vi­še pet na­red­nih go­di­na.
Nik­ši­ćan­ka ko­ja je bez po­sla oti­šla na­kon vi­še­go­di­šnjeg ra­da u „Te­le­ko­mu“ ka­že da je ra­ni­je pri­ma­la 77 eura od bi­roa po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti, te da po rje­še­nju ko­je je ima­la, to pri­ma­nje tre­ba­lo da ostva­ru­je do pen­zi­o­ni­sa­nja. Ka­ko na­vo­di, zbog mo­guć­no­sti da ostva­ri do­ži­vot­nu na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce i rad­nog sta­ža, od­lu­či­la se za to pri­ma­nje, po­što je bi­lo po­volj­ni­je za nju, i „za­mr­zla“ svo­je pra­vo po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti. Na­kon što su „do­ži­vot­ne“ na­kna­de uki­nu­te, Nik­ši­ćan­ka je od­lu­či­la da se vra­ti na svo­je sta­ro pri­ma­nje, ali ga do da­nas ni­je do­bi­la.


–U bi­rou ra­da u Nik­ši­ću po­ku­ša­vam da do­bi­jem in­for­ma­ci­ju ka­da ću i da li ću do­bi­ti ono što mi sle­du­je, ali ni­ko ni­šta ne­će da mi ka­že. Di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Su­ljo Mu­sta­fić je obe­ćao da že­ne ne­će osta­ti bez tog pri­ma­nja, ali sa­da ne zna­mo na če­mu smo – tvr­di ona.
Dru­ga sa­go­vor­ni­ca „Da­na“, ko­ja je ta­ko­đe pri­ma­la na­dok­na­du po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti, ka­že da joj je do pen­zi­je osta­lo još pet go­di­na. Ona je ape­lo­va­la na nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da ih oba­vi­je­ste da li su osta­le bez svo­jih pri­ma­nja.
Sa­da ni­ti imam na­kna­du ni­ti mi ide rad­ni staž. Na­kon vi­še od tri de­ce­ni­je ra­da, do­ve­de­na sam u si­tu­a­ci­ju da stra­hu­jem da li ću ostva­ri­ti pen­zi­ju – do­da­la je ona.
Iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja re­če­no nam je da je u pro­ce­du­ri iz­ra­da rje­še­nja. Na­gla­si­li su da even­tu­al­ni iz­o­sta­nak na­kna­de ne zna­či da je ko­ri­sni­ca ne­će ostva­ri­va­ti, te da tre­ba sa­če­ka­ti rje­še­nja.
Na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce pri­ma­lo je pre­ko 22.000 že­na i po za­ko­nu ko­jim su pro­pi­sa­ne, ima­le su ka­rak­ter do­ži­vot­no­sti. Na­kon što je Ustav­ni sud uki­nuo od­red­be za­ko­na ko­jim su na­kna­de uve­de­ne u cr­no­gor­sko za­ko­no­dav­stvo, ci­je­ne­ći ih dik­sri­mi­na­tor­skim, Vla­da je utvr­di­la no­vi akt ko­jim ih je fak­tič­ki uki­nu­la. Bez ika­kvih pri­ma­nja osta­lo je oko 13.000 že­na, ko­je su to pra­vo ostva­ri­le po osno­vu pri­ja­vlji­va­nja na evi­den­ci­ju ne­za­po­sle­no­sti, i pre­ko 4.000 pen­zi­o­ner­ki. U ne­za­vi­dan po­lo­žaj su do­ve­de­ne maj­ke ko­je su ima­le rad­ni od­nos na od­re­đe­no vri­je­me, a pre­ko 15, od­no­sno 25 go­di­na rad­nog sta­ža. One su osta­le i bez na­kna­da i bez po­sla. Na­kna­de za maj­ke pri­ma­će sa­mo že­ne ko­je su na­pu­sti­le stal­ni po­sao, ali to pra­vo ima­će naj­vi­še pet go­di­na.

Iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) za „Da­n“ je sa­op­šte­no da je rje­ša­va­nje pi­ta­nja na­sta­vlja­nja ko­ri­šće­nja nov­ča­ne na­kna­de po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti kod ZZZ u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, kao pred­la­ga­ča za­ko­na. Zbog to­ga, ka­ko do­da­ju, ne mo­gu da­ti od­go­vo­re na pi­ta­nja u ve­zi iz­o­stan­ka na­kna­da sa bi­roa ra­da, jer ni­je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor