Majke bez zdravstvenog osiguranja

aj­ke, ko­ri­sni­ce na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, ko­je su pre­ki­nu­le rad­ni od­nos, od 30. ju­na osta­le su i bez zdrav­stve­nog osi­gura­nja, po­ka­zu­ju rje­še­nja u ko­ja je „Dan” imao uvid. Pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić na­vo­di da je i njoj uru­če­no rje­še­nje u ko­jem se na­vo­di da joj je zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ob­u­sta­vlje­no od 30. ju­na, od­no­sno od da­na stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da, na osno­vu ko­jeg su maj­ke osta­le bez na­kna­da.


U Cr­noj Go­ri je sve mo­gu­će, pa i to da in­sti­tu­ci­je u ovom slu­ča­ju Cen­tar za so­ci­jal­ni rad i Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje oči­gled­no ne ra­de svoj po­sao ka­ko tre­ba. Rje­še­nje o uki­da­nju zdrav­stve­ne za­šti­te, po­čev od 30. ju­na tre­ba­lo bi da su do­bi­le sve maj­ke ko­ri­sni­ce na­kna­da sa tro­je i vi­še dje­ce, na osno­vu Za­ko­na o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re. Na­rav­no, maj­ke ko­je su na­kna­du do­bi­le sa ZZZ su se po­no­vo pri­ja­vlji­va­le na Za­vod i ta­ko ste­kle pra­vo na osi­gu­ra­nje. Maj­ke ko­je su ste­kle pra­vo na na­kna­du za­mr­za­va­njem pen­zi­ja, vra­ti­le su se na svo­je mi­ze­r­ne pen­zi­je i ima­ju osi­gu­ra­nje pre­ko Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja. Pro­blem je na­stao kod maj­ki ko­je su pra­vo na na­kna­du ostva­ri­le iz rad­nog od­no­sa – is­ti­če Sav­ko­vi­će­va.
Ona na­vo­di da joj je zdrav­stve­na knji­ži­ca ovje­re­na do 25. ok­to­bra.
Rje­še­njem broj 0101-9842/2016-3 Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca, 11. ju­la me­ni je pre­sta­lo pra­vo na zdrav­stve­nu za­šti­tu. E sa­da se pi­tam da li mi maj­ke ko­je smo ovje­ri­le zdrav­stve­ne knji­ži­ce pri­je do­no­še­nja no­vog za­ko­na tre­ba da tr­pi­mo ne­či­ju ne­spo­sob­nost? Da li tre­ba da kr­ši­mo pro­pi­se pra­ve­ći se ne­zna­ve­ne što bi re­kao naš na­rod, či­ne­ći kri­vič­na dje­la ta­ko što će­mo ići na pre­gle­de u zdrav­stve­ne usta­no­ve, do­bi­ja­ti uslu­ge istih na osno­vu ovje­re­nih, od­no­sno neo­vje­re­nih zdrav­stve­nih knji­ži­ca? S ob­zi­rom na to da nam no­va rje­še­nja o pri­ma­nju na­kna­da po Za­ko­nu o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da još ni­je­su na­pi­sa­na, pi­ta­nje je do­kle će maj­ke bi­ti neo­si­gu­ra­ne – ka­že Sav­ko­vi­će­va.
Ima­ju­ći u vi­du, ka­ko na­vo­di, da po­sli­je do­bi­ja­nja ovog rje­še­nja tek tre­ba da pod­no­se za­htjev za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, a po­tom i da če­ka­ju odo­bre­nje i tek on­da ovje­re knji­ži­ce, pi­ta­nje je šta će da ra­de že­ne ko­ji­ma je zdrav­stve­na nje­ga po­treb­na, a ne mo­gu da je pla­te. Zbog sve­ga ovo­ga Sav­ko­vi­će­va tra­ži od­go­vor­nost nad­le­žnih.
Ko će da sno­si od­go­vor­nost zbog si­tu­a­ci­je u ko­joj su se na­šle maj­ke? To­plo pre­po­ru­ču­jem maj­ka­ma da se slu­čaj­no ne raz­bo­le, jer će nas na kra­ju kri­vič­no go­ni­ti zbog zlo­u­po­tre­be zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja. Tra­ži­mo da se hit­no usa­gla­se Cen­tar za so­ci­jal­ni rad i Fond zdrav­stva i obra­te se jav­no­sti od­go­vo­rom ko je ov­dje za­ta­jio? A oči­gled­no je da su svi! A vi, maj­ke, na­o­ru­žaj­te se do­bro str­plje­njem, ja­čaj­te imu­ni­tet, jer ovo što po­ku­ša­va­ju svi oni ko­ji su umi­je­ša­ni u pre­va­ru 22.000 maj­ki, da ih iz­mo­re, na­tje­ra­ju da od­u­sta­nu od svo­je bor­be za do­ži­vot­no ste­če­no pra­vo, ne smi­je osta­ti ne­ka­žnje­no – is­ta­kla je Sav­ko­vi­će­va.


Pre­ma Za­ko­nu o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re U-I broj 6/16 od 19. apri­la 2017. go­di­ne, ko­ji je va­že­ći od 30. ju­na, maj­ke ko­je su ra­di ko­ri­šće­nja pra­va na na­kna­du pre­ki­nu­le rad­ni od­nos ima­ju pra­vo na mje­seč­nu na­kna­du, u iz­no­su od 193, 264 ili 336 eura, u za­vi­sno­sti od to­ga da li im je pri­je da­va­nja ot­ka­za za­ra­da bi­la 200, od 200 do 350 ili pre­ko 350 eura. Da bi pri­ma­le tu na­kna­du maj­ke su se do 30. ju­la pri­ja­vlji­va­le za nju.
Ko­ri­sni­ce ko­je su pen­zi­je za­mi­je­ni­le na­kna­da­ma mo­ra­će da se vra­te na sta­ro pri­ma­nje kod Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja. Že­ne ko­je su ostva­ri­le pra­vo na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja dje­ce i ne­za­po­sle­no­sti osta­ju bez bi­lo ka­kvog pri­ma­nja, osim ako se pro­ci­je­ni da is­pu­nja­va­ju uslo­ve za so­ci­ja­lu.

Zbog amand­ma­na De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) na Vla­din za­kon o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da u ve­zi sa na­kna­da­ma za maj­ke, bez ika­kvog pri­ma­nja osta­će že­ne ko­je su zbog tog pra­va na­pu­sti­le rad­na mje­sta, a ko­je su ta­da ima­le rad­ni an­ga­žman na od­re­đe­no vri­je­me. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra ra­ni­je je uka­za­la da je DPS amand­man pod­nio na dan usva­ja­nja za­ko­na, po­ja­šnja­va­ju­ći da će pra­vo na na­kna­du u pe­ri­o­du od tri do pet go­di­na ima­ti sa­mo maj­ke ko­je su bi­le stal­no za­po­sle­ne.
Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­kra­ta Ne­ven Go­šo­vić ka­zao je da je na dje­lu ne­vi­đe­no prav­no na­si­lje u pri­mje­ni za­ko­na o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da. Is­ta­kao je da vi­še hi­lja­da rje­še­nja ko­jim su uma­nje­ne na­kna­de za maj­ke ne mo­že bi­ti ob­u­sta­vljen, jer su u to­ku uprav­ni po­stup­ci, na­gla­ša­va­ju­ći da se ra­di o te­škoj zlo­u­po­tre­bi slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor