Maj­ke iz Bijelog Polja po­ku­ša­le da uđu na za­sje­da­nje bjelopoljskog lokalnog parlamenta

Dok je tra­ja­lo za­sje­da­nje bjelopoljskog lokalnog parlamenta , dva­de­se­tak že­na, maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce, po­ku­ša­le su da uđu u pro­sto­ri­ju u ko­joj se odr­ža­va­la sjed­ni­ca kao bi po­sta­vi­le pi­ta­nje o ra­zr­je­še­nju svog pro­ble­ma ko­ji ima­ju po­što im je uki­nu­ta na­kna­da za maj­ke, ali im to ni­je do­zvo­lje­no.

 Foto: Milovan Novović, Dan

I mi smo gra­đa­ni Bi­je­log Po­lja i ka­ko ni­ko ne rje­ša­va naš pro­blem do­šle smo da tra­ži­mo po­moć od na­ših pred­stav­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu. Na pod­ruč­ju Bi­je­log Po­lja ima nas 30 maj­ki ko­je smo bi­le ostva­ri­le, a ka­sni­je nam je uki­nu­to, pra­vo na na­kna­du, s ob­zi­rom na to da smo bi­le u rad­nom od­no­su. To pra­vo nam je uki­nu­to, a sad smo ni na ne­bu ni na ze­mlji. Ni­šta ne pri­ma­mo. Ni od Bi­roa ra­da, gdje smo ra­ni­je ima­le 73 eura, ni ovu na­kna­du za maj­ke – is­ta­kla je Gro­zda­na Jok­so­vić i do­da­la da zbog ne­u­pla­će­nog do­pri­no­sa na osno­vu pri­ma­nja na­dok­na­de, ve­ći­na maj­ki ni­je uspje­la da ostva­ri pra­vo na do­bi­ja­nje pen­zi­je.

Tra­že nam sad ne­ki pro­sjek iz 2003. go­di­ne, dok smo ra­di­le u fa­bri­ci obu­će ,,Mla­dost”. Do­ku­men­ta­ci­je ne­ma ni­gdje i za­to tra­ži­mo po­moć. Mi pet mje­se­ci ni­šta ne pri­ma­mo, a iz mi­ni­star­stva obe­ća­va­ju da će nam bi­ti upla­će­ni do­pri­no­si za rad­ni staž dok smo pri­ma­le na­dok­na­du. Ne­ka is­pu­ne obe­ća­nja i vra­te nas bar na bi­ro da pri­ma­mo onih 77 eura – ka­za­la je Jok­so­vi­će­va.

Ka­ko se i oče­ki­va­lo, naj­vi­še pa­žnje na skupštini po­sve­će­no je usva­ja­nju Stra­te­škog pla­na raz­vo­ja op­šti­ne za pe­ri­od od 2017. do 2021. go­di­ne, i iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor