Konačno počelo čišćenje obala Lima(Video)

Pro­je­kat pod na­zi­vom ,,Za či­sti­je ri­je­ke”, ko­ji za­jed­no spro­vo­de lo­kal­na upra­va, JP ,,Ko­mu­nal­no Lim” i bi­ro ra­da za­po­čeo je ju­če či­šće­nje ostr­va na Li­mu, u na­se­lju Ni­ko­ljac, u bli­zi­ni grad­skog sta­di­o­na. Pre­ma ri­je­či­ma Se­na­da Pa­ča­ri­za, ru­ko­vo­di­o­ca Rad­ne je­di­ni­ce ,,Či­sto­ća”, ra­di se o pro­jek­tu ure­đe­nja ko­ri­ta ri­je­ka na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne ka­ko Li­ma, ta­ko i osta­lih ri­je­ka ko­je pro­ti­ču kroz grad­sko pod­ruč­je – Lje­šni­ce i Lip­ni­ce, pri­grad­skih Bi­stri­ce i Lju­bo­vi­đe, ali i onih ko­je gra­vi­ti­ra­ju na ru­ral­nom pod­ruč­ju. Bi­će ob­u­hva­će­ne i pri­to­ke Li­ma – Lo­zan­ska i Go­du­ška ri­je­ka, Lje­šni­ca kod Bi­o­če, Pa­vi­ća po­tok…

 Kroz ovaj jav­ni rad upo­sle­no je 28 li­ca ko­ja se na­la­ze na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih bi­roa ra­da. Pro­je­kat će tra­ja­ti 90 da­na, a za to vri­je­me će­mo, uz po­moć me­ha­ni­za­ci­je i za­po­sle­nih u na­šem pred­u­ze­ću, shod­no za­htje­vu lo­kal­ne upra­ve, ura­di­ti sve da ko­ri­ta i oba­le ri­je­ka po­sta­nu či­sti­je. Isto­vre­me­no, ša­lje­mo apel su­gra­đa­ni­ma da se mak­si­mal­no uklju­če u ovaj pro­je­kat, od­no­sno da u gra­ni­ca­ma svo­jih mo­guć­no­sti po­mog­nu uče­sni­ci­ma jav­nog ra­da, a da na dru­goj stra­ni svo­jim po­na­ša­njem do­pri­ne­su da se sme­će i ot­pad od­la­žu na za to pred­vi­đe­na mje­sta, a ne da sve što im ni­je po­treb­no di­rekt­no i ne­pri­mje­re­no ba­ca­ju u rječ­na ko­ri­ta – ka­zao je Pa­ča­riz.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­je­kat se ne­će za­vr­ši­ti okon­ča­njem jav­nog ra­da u tra­ja­nju od tri mje­se­ca, već će po­sta­ti pro­ces i stal­ni za­da­tak JP ,,Ko­mu­nal­no Lim” i svih mje­šta­na ko­ji gra­vi­ti­ra­ju na pod­ruč­ju­i­ma kroz ko­ja pro­ti­ču po­me­nu­te ri­je­ke

Jedan od učesnika ove akcije Muharem Korać za Portal sjevercg kaže, da ih ni današnja kiša nije spriječila da nastave akciju čišćenja obale Lim-a, jer najavljuju obilne padavine iako danas ne uklonimo ovu otpad na ovom mjestu, gdje se već vidi da je vodostaj Lim-a povećan, otpad će Lim odnijeti i završit će na nekom drugom mjestu. On je naveo da je otpad koja je prikupljena u ovom djelu Lim-a, stavljena u plastične kese, nakon toga je sa čamcem prenešen na drugu obalu Lim-a, gdje se utovara u traktor i nosi na glavnu deponiju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor