Kolašin: Šljunak eksploatišu uprkos zabranama

Mje­šta­ni Ro­va­ca tvr­de da već tri vi­ken­da za re­dom fir­ma iz Po­do­go­ri­ce, ko­joj ne zna­ju na­ziv, vr­ši ile­gal­nu eks­pla­ta­ci­ju šljun­ka, pje­ska i ka­me­na iz ri­je­ke Mo­ra­če kod mo­sta Pje­na­vac. Mje­šta­ni tvr­de da su o sve­mu oba­vi­je­sti­li Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, od­no­sno Upra­vu za vo­de či­ji su predstavni­ci iza­šli na li­ce mje­sta i za­te­kli ma­ši­ne, pro­pi­sa­la ka­znu li­cu ko­je je za­te­kla da vr­ši ile­gal­nu, od­no­sno za­bra­nje­nu eks­pla­ta­ci­ju iz ko­ri­ta Mo­ra­če. Ka­ko tvr­de mje­šta­ni to ipak ni­je spri­je­či­lo po­či­ni­o­ca da se po­no­vo vra­ti na isto mje­sto i na­sta­vi sa po­slom ko­ji je za­po­čeo.

   Šljunak eksploatisan ispod mosta Pjenavac

Ovo što se do­ga­đa za­i­sta je ne­pri­hva­tlji­vo. Ne­ko iz Po­go­ri­ce je na­šao za shod­no da do­đe u Rov­ca, de­va­sti­ra Mo­ra­ču, i ako je za­ko­nom za­bra­nje­na eks­pla­ta­ci­ja ma­te­ri­ja­la iz ri­je­ka i da bu­de ka­žnjen sa sve­ga 200 eura, a još go­re od to­ga da se vra­ti na mje­sto zlo­či­na i na­red­na dva vi­ken­da. Po­zi­va­mo sve nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da se ozbilj­ni­je po­za­ba­ve ovim pro­ble­mom i sma­tra­mo da je ka­zna od 200 eura smije­šna jer je to li­ce iz Mo­ra­če iz­va­di­lo ku­bi­ke i ku­bi­ke ma­te­ri­ja­la ko­ji vri­je­de ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­ljada eura –sa­op­šti­li su mje­šta­ni Ro­va­ca do­da­ju­ći ako je ta­ko mi­zer­na ka­zna „haj­mo svi da eks­pla­ti­še­mo, pa će­mo pla­ti­ti tih bjed­nih 200 eura ali za­ra­da će nam bi­ti su­per“.
Re­vol­ti­ra­ni mje­šta­ni su o eks­plo­a­ta­ci­ji šljunka i pije­ska oba­vje­sti­li i kola­šin­sku Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju za­htje­va­ju­ći od njih da iza­đu na li­ce mjesta i na­pra­ve za­pi­snik i utvr­de o kom prav­nom li­cu se ra­di.
Iz Upra­ve za vo­de „Da­nu” je po­tvr­đe­no da su 13. ok­to­bra 2017. go­di­ne do­bi­li ano­nim­nu pri­ja­vu sa na­vo­di­ma da se u ko­ri­tu ri­je­ke Mo­ra­če, na lo­ka­ci­ji is­pod mo­sta Pje­na­vac, eks­plo­a­ti­še ma­te­ri­jal iz rječ­nog ko­ri­ta.
Pri­ja­va je od­mah pro­sli­je­đe­na Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve, i do­dat­no te­le­fon­skim pu­tem di­rekt­no je o sve­mu oba­vi­je­šten nad­le­žni vo­do­pri­vred­ni in­spek­tor. Na li­ce mje­sta iza­šli su pred­stav­nik Upra­ve za vo­de i vo­do­pri­vred­ni in­spek­tor ko­ji je pred­u­zeo slu­žbe­ne rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti. Tom pri­li­kom, za­te­čen je po­či­ni­lac ko­ji je vr­šio ne­le­gal­nu eks­plo­a­ta­ci­ju. Pro­pi­sa­na mu je nov­ča­na ka­zna u iz­no­su 200 eura, sa na­lo­gom da istog da­na po­vu­če ma­ši­ne iz rječ­nog to­ka, što je i ura­đe­no- na­vo­di se u od­go­vo­ru Upra­ve za vo­de do­da­ju­ći da je po­či­ni­o­cu pre­do­če­no da će uko­li­ko po­no­vi pre­kr­šaj bi­ti stro­ži­je sank­ci­o­ni­san, uz mo­guć­nost kri­vič­ne pri­ja­ve.
Ipak, u od­go­vo­ru ko­ji je do­sta­vljan na­šoj re­dak­ci­ji ni­je na­ve­de­no o kom se prav­nom li­cu ra­di, ali je­su pod­sje­ti­li da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja po­čet­kom apri­la uve­lo Mo­ra­to­ri­jum na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pi­je­ska iz ri­ječ­nih ko­ri­ta, s tim da se no­ve pro­ce­du­re za do­dje­lu kon­ce­si­ja po­kre­nu tek ka­da se stvo­re sve neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke za uvo­đe­nje re­da u ovoj obla­sti. Mo­ra­to­ri­jum je uve­den zbog is­te­ka svih kon­ce­si­o­nih ugo­vo­ra, ne­po­sto­ja­nja pro­je­ka­ta re­gu­la­ci­je vo­do­to­ka, ne­plan­ske i ne­le­gal­ne eks­plo­a­ta­ci­je, kao i po­tre­be re­vi­ta­li­za­ci­je sta­nja ži­vot­ne sre­di­ne, oču­va­nja bi­o­di­ver­zi­te­ta, a po­seb­no ri­bljih sta­ni­šta, ri­bljeg fon­da i kva­li­te­ta vo­da.
Iz ko­la­šin­ske Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je sa­op­šti­li su da su 19. ok­to­bra ove go­di­ne po pri­ja­vi mje­šta­na Tr­ma­nja i Me­đu­ri­je­či­ja o ne­le­gal­noj eks­plo­a­ta­ci­ji šljun­ka iz ri­je­ke Mo­ra­če iza­šli na li­ce mje­sta i za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­li či­nje­nič­no sta­nje.
Pri­li­kom ko­mu­nal­nog nad­zo­ra u po­me­nu­tom re­jo­nu ni­je­su za­te­če­na li­ca ko­je vr­še bes­prav­no eks­pa­la­ta­ci­ju šljun­ka kao ni gra­đe­vin­ske ma­ši­ne. Po­stu­pak se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja, zbog če­ga ne mo­že­mo da da­mo bli­že in­for­ma­ci­je – sa­op­štio je na­čel­nik ko­la­šin­ske Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Zo­ran Ku­jo­vić

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor