Ko živi u inostranstvu moraće da odjavi prebivalište

MUP sačinio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta koji će biti upućen na javnu raspravu.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o planiranim izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Navodi se da su tom Informacijom prezentovani ključni nalazi koji proističu iz analize zakonodavnog okvira, a čiji je krajnji cilj uređenje biračkog spiska i vraćanje povjerenja građana u birački proces.

Kako je saopšteno, MUP je sačinio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta koji će biti upućen na javnu raspravu.

Ističe se da je do predloženih izmjena i dopuna Zakona dovela činjenica da samo uređeno prebivalište znači tačan i precizan birački spisak.

“Kao jedan od ključnih problema konstatovana je činjenica da biračko pravo koriste crnogorski državljani koji u suštini imaju fiktivno prebivalište, prijavljeno i nikad odjavljeno prebivalište u Crnoj Gori, a de facto žive u inostranstvu, kao i da nemaju obavezu da odjave prebivalište, već je to ostavljeno kao mogućnost propisana Zakonom o registrima prebivališta i boravišta”, piše u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je MUP formirao radnu grupu za izradu izmjena i dopuna tog zakona i pristupio izradi samog akta kojim je mogućnost odjave prebivališta izmijenjena u obavezu.

“Takođe, kako bi se stvorilo jedno održivo rješenje, te zaokružila ova zakonodavna cjelina, predložene su i druge intervencije na tekst važećeg Zakona”, kazali su iz Vlade.

Vlada je na sjednici utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je izrađen zbog usklađivanja sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima.

“Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pored ostalog, uređena je operativna nezavisnost i samostalnost u radu finansijsko-obavještajne jedinice”, kaže se u saopštenju.

Uređen je, kako se dodaje, i poseban položaj njenog rukovodioca, što predstavlja standarde koje mora da ispunjavati kao članica EGMONT grupe.

“S obzirom na to da je Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima propisano da policija postaje organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), to je glavna novina u odnosu na finansijsko-obavještajnu jedinicu da postaje sastavni dio Ministarstva, budući da je ista organizaciona jedinica policije”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da su, shodno tome, predviđene i promjene kada su donosioci odluka u pitanju, u smislu da to više neće biti direktor policije nego ministar unutrašnjih poslova.

Kako su rekli, predviđeno je da finansijsko-obavještajna jedinica bude posebna jedinica u budžetu i da njen rukovodilac samostalno raspolaže budžetom.

“U namjeri da se sačuva operativnost i samostalnost te jedinice, koju zahtijevaju međunarodni standardi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, propisano je da se način korišćenja i raspolaganja njenim materijalno-tehničkim sredstvima uredi aktom MUP-a, koji je označen odgovarajućim stepenom tajnosti”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela i odluku o Savjetu za prava djeteta, koji je jedan od ključnih nacionalnih mehanizama za ostvarivanje prava djeteta.

Navodi se da će Savjet rad temeljiti na uspostavljanju i kreiranju politika usmjerenih na djecu i mlade.

“Podnošenjem inicijativa i davanjem stručnih mišljenja i predloga, Savjet će doprinositi promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta”, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, odlukom je propisano da je predsjednik Savjeta potpredsjednik Vlade.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni odluke o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Tom odlukom se u radu stalnih i povremenih radnih grupa tog tijela omogućava učešće stručnjaka i predstavnika domaćih ili međunarodnih organizacija ili institucija koji nijesu članovi Savjeta.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Iz Vlade su kazali da su promjene odluke bile neophodne kako bi se uskladila sa uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave i stekli uslovi za donošenje izmjene rešenja o imenovanju tog tijela.

“Ovim će se omogućiti nastavak vršenja nadležnosti Savjeta u dijelu davanja mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija (NVO) u Crnoj Gori, u cilju unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, u cilju transparentnosti i promocije rada Savjeta, dopunama propisuje obaveza objavljivanja materijala o kojima Savjet raspravlja.

“Dopunama odluke propisuje se da sjednicama mogu priustvovati i osobe koje nijesu članovi Savjeta i predstavnici manjinskih grupa kada se razmatraju pitanja koja se odnose na određenu grupu i koja se tiču funkcionisanja i razvoja njihovih udruženja”, kaže se u saopštenju-

Vlada je usvojila izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu.

“U toku prošle godine na putevima u Crnoj Gori registrovane su 4.592 saobraćajne nezgode, što u odnosu na 2019. godinu (6.210) predstavlja smanjenje za 1.618 saobraćajnih nezgoda ili za 26,1 odsto”, piše u izvještaju.

Navodi se da je saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom bilo 3.102, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje za 1.184, ili 27,6 odsto.

“Saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima registrovano je 1.490 ili u odnosu na 2019. godinu (1.924) manje za 434 saobraćajne nezgode, odnosno manje za 22,6 odsto”, piše u izvještaju.

Od toga broja, kako se navodi, bilo je 42 nezgode sa poginulim osobama, u odnosu na 2019. godinu manje za tri saobraćajne nezgode, ili za 6,7 odsto, dok je nezgoda sa povrijeđenim licima bilo 1.448.

“U poređenju sa 2019. godinom (1.879) to je smanjenje za 431 saobraćajnu nezgodu, ili 22,9 odsto”, piše u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu.

Vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za žalbe za prošlu godinu.

Vlada je donijela uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Navodi se da je u skladu sa Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, naziv Uprave za dijasporu izmijenjen u Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

Iz Vlade su kazali da je propisana nova nadležnost Uprave da koordinira i daje podršku dijaspori u integracijskim procesima Crne Gore, kroz pripremu za ulazak u EU.

Uredbom su precizirani poslovi koje Ministarstvo vanjskih poslova vrši u oblasti saradnje sa dijasporom – iseljenicima iz Crne Gore i njihovim organizacijama.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor