Iako za­po­sle­ni­ma du­gu­ju bli­zu se­dam mje­seč­nih za­ra­da, Op­šti­na Rožaje  od kra­ja sep­tem­bra do da­nas ras­pi­sa­la no­vih 36 ogla­sa za pri­jem 52 rad­ni­ka

Iako za­po­sle­ni­ma du­gu­ju bli­zu se­dam mje­seč­nih za­ra­da, Op­šti­na Rožaje  od kra­ja sep­tem­bra do da­nas ras­pi­sa­la no­vih 36 ogla­sa za pri­jem 52 rad­ni­ka. Ka­da je Bo­šnjač­ka stran­ka pre­u­ze­la vlast od DPS-a u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve bi­lo je oko 130 za­po­sle­nih. Za vi­še od tri go­di­ne vla­da­vi­ne BS-a u lo­kal­noj upra­vi je vi­še ne­go udvo­stru­čen broj rad­ni­ka. Pre­ma iz­ja­va­ma lo­kal­nih zva­nič­ni­ka, broj onih ko­ji pri­ma­ju pla­tu iz bu­dže­ta je bli­zu 500.

             Na pi­ta­nje „Da­na” da li Op­šti­na ima sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja za za­po­sle­nje još 52 slu­žbe­ni­ka, pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić nam je u SMS po­ru­ci pre­po­ru­čio da od­go­vor po­tra­ži­mo od Ham­da Šut­ko­vi­ća, se­kre­ta­ra za op­štu upra­vu i ka­drov­ska pi­ta­nja. Šut­ko­vić nam je od­go­vo­ri da on ne­ma ap­so­lut­no ni­ka­kvih in­ge­ren­ci­ja po ovom pi­ta­nju.
Tač­no je da ja spro­vo­dim te ogla­se, ali po­sao pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne je da upu­ću­je za­htje­ve Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja i da tra­ži odo­bre­nje za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta. Da li je Nur­ko­vić to uči­nio ili ni­je, o to­me ne znam ni­šta – od­go­vo­rio je Šut­ko­vić.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je su jed­no­gla­sni u ocje­ni da je na sce­ni pred­iz­bor­no za­po­šlja­va­nje po par­tij­skoj li­ni­ji.
Iz ro­žaj­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta is­ti­ču da je po osno­vu ogla­sa lo­kal­na vlast za­po­sli­la oko 300 rad­ni­ka, dok se na nji­ho­vom plat­nom spi­sku, po osno­vu raz­li­či­tih ugo­vo­ra, na­la­zi još sto­ti­nu lju­di, kao i 50 vo­lon­te­ra ko­ji, na­vod­no, ra­de na odr­ža­va­nju se­o­skih pu­te­va.
U su­sret lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ji će se odr­ža­ti u ma­ju, Bo­šnjač­ka stran­ka na­mje­ra­va da za­po­sli vi­še od 50 no­vih rad­ni­ka i sta­vi ih na te­ret iona­ko pre­za­du­že­ne lo­kal­ne upra­ve. U ovom tre­nut­ku Op­šti­na du­gu­je vi­še od 12 mi­li­o­na eura, pa sma­tra­mo da su no­va za­po­šlja­va­nja na­met na bu­džet ko­ji je eko­nom­ski uru­šen i ko­ji ne­će mo­ći da bu­de odr­živ uko­li­ko se na­sta­ve op­te­re­će­nja po osno­vu lič­nih do­ho­da­ka. Bi­lo ko da do­bi­je na­red­ne iz­bo­re, mo­ra­će da ot­pu­sti iz­me­đu 200 i 250 lju­di ka­ko bi oslo­bo­di­li bu­džet od na­me­ta. Ovo što ra­de lju­di iz Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ji ne­le­gal­no vr­še vlast, či­sta je pre­va­ra. Mi­sli­mo da će ova op­šti­na vra­ća­nje du­go­va i ti­me će pla­ti­ti ceh zbog ne­spo­sob­no­sti ak­tu­el­ne vla­sti ko­ja je Ro­ža­je uru­ši­la do te­me­lja – sa­op­šta­va­ju iz DPS-a.
U od­bo­ru So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je sma­tra­ju da otva­ra­njem no­vih rad­nih mje­sta Bo­šnjač­ka stran­ka po­ku­ša­va da za­dr­ži broj­nost bi­rač­kog ti­je­la.
Vla­da­ju­ća par­ti­ja je svje­sna pa­da rej­tin­ga me­đu bi­ra­či­ma i zbog to­ga su u pa­ni­ci. Na ovaj na­čin ozbilj­no ugro­ža­va­ju eko­nom­sku sta­bil­nost i do­dat­no op­te­re­ću­ju iona­ko za­du­že­nu op­šti­nu. Za­po­sle­ni vi­še od po­la go­di­ne ni­su pri­mi­li pla­te, pa su neo­bja­šnji­va no­va za­po­šlja­va­nja, ko­ja su pred­iz­bor­na jer kon­kur­se ras­pi­su­ju na od­re­đe­no vri­je­me od šest mje­se­ci, či­me stva­ra­ju ogrom­ne tro­ško­ve i op­te­re­ću­ju po­slo­va­nje. Na­mje­šte­nim ogla­si­ma na­sta­vlja se prak­sa par­tij­skog za­po­šlja­va­nja ra­di ja­ča­nja po­zi­ci­ja pred pred­sto­je­će pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re. Lo­kal­na vlast, s jed­ne stra­ne, ot­pu­šta rad­ni­ke sa sta­žom od pre­ko 30 go­di­na zbog par­tij­ske pri­pad­no­sti SDP-u i DPS-u, s obra­zlo­že­njem da to či­ne ra­di ra­ci­o­na­li­za­ci­je, a isto­vre­me­no otva­ra­ju no­va rad­na mje­sta za svo­je bi­ra­če i po­slu­šni­ke – na­vo­de iz ro­žaj­skog do­bo­ra SDP-a.
U ovoj par­ti­ji sma­tra­ju da par­tij­ska za­po­šlja­va­nja izo­lu­ju struč­ni ka­dar, či­me se vr­ši ne­ga­tiv­na se­lek­ci­ja.
Struč­nost i zna­nje su pa­li u sjen­ku po­želj­nih par­tij­skih le­gi­ti­ma­ci­ja. Ot­pu­šta­ju se struč­nja­ci, a za­po­šlja­va­ju pri­ja­te­lji, čla­no­vi po­ro­di­ce, ro­đa­ci… Ve­li­ki broj mla­dih i spo­sob­nih su na Bi­rou ra­da jer su po­li­tič­ki ne­po­dob­ni. SDP se za­la­že za bu­džet ko­ji će sti­mu­li­sa­ti in­ve­sti­ci­je i otva­ra­nje rad­nih mje­sta u re­al­nom sek­to­ru, a ne u Op­šti­ni i pred­u­ze­ći­ma u ve­ćin­skom vla­sni­štvu op­šti­ne – sa­op­šta­va­ju iz SDP-a.
Dio ro­žaj­ske opo­zi­ci­je sla­že se i u mi­šlje­nju da je Bo­šnjač­ka stran­ka pri­vi­le­go­va­na na dr­žav­nom ni­vou zbog ko­o­pe­ra­tiv­no­sti i po­di­za­nja ru­ku u par­la­men­tu za do­no­še­nje od­lu­ka, pa im ko­a­li­ci­o­ni part­ner (DPS) gle­da kroz pr­ste ka­da je u pi­ta­nju otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta.
Ina­če, Bo­šnjač­ka stran­ka, ko­ja sa­mo­stal­no vr­ši vlast sa ma­nje od po­lo­vi­nu od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni op­šti­ne Ro­ža­je, ne pri­zna­je kri­zu vla­sti, ko­ja tra­je bli­zu go­di­nu. Opo­zi­ci­ja je pro­šle sed­mi­ce tra­ži­la da se za­ka­že van­red­na sjed­ni­ca SO na ko­joj bi se raz­go­va­ra­lo o sta­nju u op­šti­ni, ali BS je to od­bio uz iz­go­vor da ne mo­gu za­ka­za­ti van­red­nu, dok se ne odr­ži re­dov­na sjed­ni­ca SO jer im je cilj da usvo­je za­vr­šni ra­čun za te­ku­ću go­di­nu, te bu­džet za na­red­nu go­di­nu kao i re­ba­lans ovo­go­di­šnjeg bu­dže­ta. Lo­kal­na vlast će bi­ti pri­nu­đe­na da usko­ro za­ka­že sjed­ni­cu par­la­men­ta, ali uko­li­ko ne obez­bi­je­de kvo­rum za do­no­še­nje od­lu­ka, ne­mi­nov­nost je do­no­še­nje pri­vre­me­nih mje­ra.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor