I ŽITELJI VIŠE ŠAVNIČKIH SELA SPREMNI DA BRANE BUKOVICU OD IZGRADNJE MINI-ELEKTRANA:Dok bude živih, cjevovod neće proći

Planiranu gradnju mini -elektrana na šavničkoj rijeci Bukovici svim zakonskim sredstvima spriječiće mještani šest tamošnjih sela. Kako su istakli u razgovoru za „Dan“, ni po koju cijenu neće dozvoliti da dožive sudbinu žitelja beranskog sela Šekular, a protiv kroćenja svoje rijeke glas su digli i mještani plavskih sela koji žive uz korito rijeke Komarače. Preduzeće „Hidra MNE“ iz Podgorice od države je dobilo koncesiju na vode Bukovice za period od 27 godina, a planiraju izgradnju dvije mini -elektrane.


Kako je istakao Mihailo Bulatović iz šavničkog sela Timar, Bukovica je izvor života polovini Drobnjaka i Uskoka, a njenim kroćenjem morali bi da napuste svoje domove.
-Pokušavamo na sve načine da spriječimo izgradnju mini -elektrana, obratili smo se stranim ambasadama, NVO, angažovaćemo advokate. Niko njima ne brani da uzmu vi­šak vo­de, ali u Bu­ko­vi­ci vi­ška ne­ma. Pla­ni­ra­ju da po­sta­ve ci­je­vi pro­mje­ra 1,4 me­tra ku­da bi išao ku­bik vo­de, a kroz ovu ri­je­ku šest mje­se­ci go­di­šnje ne­ma to­li­ko vo­de. Na­pra­vi­će pri­rod­nu ka­ta­stro­fu, a još ve­ću ka­da su u pi­ta­nju lju­di ko­ji ov­dje ži­ve. Mi ži­vi­mo na ovoj ri­je­ci i od nje, is­ta­kao je Bu­la­to­vić ko­ji se pri­je de­set go­di­na vra­tio u rod­no mje­sto.
Ka­ko je na­veo, Bu­ko­vi­ca pro­ti­če kroz Ti­mar, Do­nju Tu­ši­nju, Cer, Sla­ti­nu, Bo­ro­vac i Do­nju Bu­ko­vi­cu, a de­set ki­lo­me­ta­ra nje­nog to­ka bi­lo bi ukro­će­no kroz ci­je­vi. Ta ri­je­ka, ka­zao je Bu­la­to­vić, naj­či­sti­ja je u Cr­noj Go­ri, kva­li­tet nje­ne vo­de je A1 ka­te­go­ri­je što su pro­vje­ri­li ana­li­za­ma ko­je je vr­šio In­sti­tut za jav­no zdra­vlje. Je­di­ni je vo­do­tok s ko­jeg se i da­nas mo­že pi­ti vo­da. Pr­va ide­ja in­ve­sti­to­ra, po­ja­snio je Bu­la­to­vić, bi­la je da ci­jev spro­ve­du kroz ko­ri­to, a od to­ga se od­u­sta­lo po­što je Bu­ko­vi­ca pri­je pet go­di­na upi­sa­na kao ri­je­ka od po­seb­nog zna­ča­ja.
-Kad to ne mo­že, on­da će ce­stu pre­ko­pa­ti u du­ži­ni od de­set ki­lo­me­ta­ra. I to ko­ju ce­stu, onu ko­ja je od ovog mje­sta na­pra­vi­la sli­je­po cri­je­vo, jer su iz­gra­di­li no­vi pu­t pre­ma Ža­blja­ku, ali im ni­ko u Ti­ma­ru za to ne­će da­ti ni pe­dalj svo­je ze­mlje. Ne­ma­ju ni­šta ja­sno u pla­no­vi­ma, ni ko­li­ko će lju­di za­po­sli­ti, ni ko­li­ko će nov­ca do­bi­ti, a ko­li­ko ide Op­šti­ni. Sve je ne­ja­sno, pa i ta eko­nom­ska oprav­da­nost ako je po­zna­to da je ni­vo vo­de to­kom po­la go­di­ne iz­u­zet­no ni­zak, ob­ja­šnja­va Bu­la­to­vić.
Is­ti­ču­ći da je na Bu­ko­vi­ci ne­kad bi­lo 39 mli­no­va, Velj­ko Bu­la­to­vić je ka­zao da već ima­ju pe­ti­ci­ju sa oko hi­lja­du pot­pi­sa ne sa­mo mje­šta­na tog kra­ja već i onih ko­ji re­dov­no po­sje­ću­ju ri­je­ku, na njoj pe­ca­ju i kam­pu­ju.
Ako uni­šti­mo ovu ri­je­ku, mi smo de­fi­ni­tiv­no pro­pa­li, jer će ci­je­vi po­sta­vi­ti ce­stom pa će­mo osta­ti i bez vo­de i bez pu­ta. Dok je i jed­nog od nas, kroz Ti­mar cje­vo­vod ne­će pro­ći, po­ru­čio je Bu­la­to­vić.
Mje­šta­nin Ti­ma­ra Mi­lan Ra­do­je­vić ka­že da je ra­dio i za­ra­dio da u rod­nom se­lu na­pra­vi ku­ću i ure­di do­ma­ćin­stvo. Za no­vac ko­ji je ta­da imao, ka­ko je na­gla­sio, u Pod­go­ri­ci je mo­gao sa­gra­di­ti „dvi­je vi­le“.
Ostao sam tu, na svo­me, a ako nam uzmu vo­du, ne­će­mo bi­ti ni­gdje. Ni­je vi­še mo­re što je ne­kad bi­lo, pre­za­si­će­no je i na­pla­će­no, pa sad svi bje­že u pla­ni­nu, a ako ne­sta­ne ri­je­ke kud će­mo on­da, za­pi­tao se Ra­do­je­vić.
Mje­šta­ni, ka­ko su is­ta­kli, ve­li­ku na­du po­la­žu i u od­bor­ni­ke šav­nič­ke skup­šti­ne gdje DPS ima ve­ći­nu. Ka­ko na­vo­de, po­li­ti­ka ih ne za­ni­ma, jer je u pi­ta­nju nji­hov op­sta­nak, pa oče­ku­ju da kod na­rod­nih iza­bra­ni­ka „pro­ra­di“ ljud­ska, a ne po­li­tič­ka svi­jest i da ne­će gla­sa­ti za stu­di­ju grad­nje mi­ni – elek­tra­na ko­ja će se na­ći na ne­koj od na­red­nih sjed­ni­ca šav­nič­ke skup­šti­ne.

Za grad­nju mi­ni- elek­tra­na u Šav­ni­ku su odr­ža­ne tri jav­ne ras­pra­ve, a pred­sjed­nik op­šti­ne Mi­jo­mir Vu­ja­čić je po­ja­šnja­vao da su te in­ve­sti­ci­je jed­na od ključ­nih šan­si za raz­voj tog kra­ja. Mje­šta­ni po­ru­ču­ju da se ne­će pro­ti­vi­ti ako od in­ve­sti­to­ra do­bi­ju ga­ran­ci­je da će is­po­što­va­ti sve za­ko­ne dr­ža­ve, te da će, iz­me­đu osta­log, kroz tok po­sta­vi­ti sen­zo­re da ne pro­la­zi ču­ve­na i ri­jet­ka „bu­ko­vič­ka pa­strm­ka“. Cr­na Go­ra, is­ta­kao je Mi­len­ko Đo­ko­vić ko­ji ži­vi u Be­o­gra­du, a lje­ta pro­vo­di u rod­nom Ti­ma­ru, pot­pi­snik je broj­nih me­đu­na­rod­nih po­ve­lja, pa oče­ku­ju da re­a­gu­je ne­ka od stra­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
Po­sto­je za­ko­ni za njih, ali i za nas i u skla­du s tim će­mo po­stu­pa­ti, ali je ov­dje pi­ta­nje op­stan­ka dva ple­me­na. Pre­ma sa­da­šnjim pla­no­vi­ma in­ve­sti­to­ra, vo­du će nam uze­ti, a on­da sva­ko od nas svo­ju ku­ću mo­že da za­klju­ča, is­ta­kao je Đo­ko­vić.

Ne­sta­ne li ri­je­ka, ne­sta­će i „bla­go“
Ra­do­ji­ca Ći­ro­vić ima 24 go­di­ne, ži­vi u se­lu Tu­ši­nja i je­dan je od naj­mla­đih sto­ča­ra u šav­nič­kom kra­ju. Ima sta­do od oko 180 ova­ca i vi­še gr­la krup­ne sto­ke. Od­lu­čio je, is­ta­kao je on, da osta­ne u svom se­lu i da se ba­vi po­ljo­pri­vre­dom, pa je kre­di­tom ku­pio i svu neo­p­hod­nu me­ha­ni­za­ci­ju. Ra­do­je­vić lje­ti sa „svo­jim bla­gom“ iz­di­že na ti­mar­ski ka­tun, a vo­da je za nje­go­vo do­ma­ćin­stvo ne­što što se ne mo­že ni nov­cem, ni bi­lo čim dru­gim iz­mje­ri­ti.
Ima­mo vo­do­po­je, ali kad pre­su­še sto­ku po­ji­mo na Bu­ko­vi­ci, kao što se ne­kad ra­di­lo. Sve uslo­ve sam za po­ljo­pri­vre­du stvo­rio, ali ako uzmu ri­je­ku, ne znam ku­da, kre­di­te tre­ba pla­ća­ti, a za to je po­treb­no sta­do umno­ži­ti. Bez vo­de, mo­rao bih sve da ras­pro­dam, a on­da, vje­ro­vat­no, na uli­cu kao i mno­gi mla­di, re­kao je Ra­do­je­vić.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor