EPCG za kredite duguje 39,6 miliona eura

Dugoročni krediti Elektroprivrede su na kraju 2020. godine iznosili 39,6 miliona eura. Taj dug se odnosi na sedam kredita koji su uzeti kod međunarodnih finansijskih institucija. Od 39,6 miliona eura duga po osnovu kredita u narednih godinu dana na naplatu dolazi 11,87 miliona eura. Dug za kredite sa varijabilnim kamatnim stopama iznosi 33,3 miliona, a sa fiksnim kamatnim stopama 6,3 miliona eura. To pokazuju podaci iz revizorskog izvještaja za 2020. godinu koji je radila revizorska kuća BDO.

EPCG je prije desetak dana promijenila upravni odbor, pa su na čelne pozicije u energetskoj kompaniji postavljeni kadrovi Demokratskog fronta i Demokrata Milutin Đukanović i Nikola Rovčanin, koji će obavljati funkcije predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora.

Najveći dug po osnovu kredita EPCG ima prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od 24,89 miliona eura. Ovaj kreditni dug se sastoji iz dvije tranše. Ugovor o kreditu koji je na dan 31. decembar iznosio 7,63 miliona eura potpisan je krajem 2010. godine i ugovor o kreditu koji je na kraju prošle godine iznosio 17,25 miliona, a potpisan je 1. aprila 2014. godine.

Dugoročne obaveze prema International Development Association – World Bank (IDA – World Bank) iznose 1,2 miliona, a sastoje se takođe o dva zajma. Jedan kredit je korišćen za hitnu stabilizaciju snabdijevanja električnom energijom i raspoređen je na direkciju društva i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS). Kredit je odobren krajem 2002. godine, a rok dospijeća mu je 1. maj 2022. godine. Kredit je beskamatan, a kao sredstvo obezbjeđenja data je garancija Vlade. Stanje duga po osnovu tog kredita je 674.741 euro.

Drugi kredit kod IDA-e dospijeva na naplatu 15. maja 2027. godine. Stanje duga po osnovu tog kredita je 528.289 eura. On je takođe beskamatan i ima garanciju Vlade.

Dug po osnovu kredita kod Evropske investicione banke (EIB) je iznosio 2,223 miliona i korišćen je za rekonstrukciju energetskog sektora i raspoređen je na: FC Proizvodnju (HE „Piva” i HE „Perućica”) i FC Prenos (CGES).

– Kredit je odobren u avgustu 2002. godine u ukupnom iznosu od osam miliona eura i isplaćen je u tri tranše. Prva tranša je odobrena po fiksnoj kamatnoj stopi 4,62 odsto i dospijeva 30. aprila 2024. godine. Druga tranša je odobrena po fiksnoj kamatnoj stopi 3,949 odsto i dospijeva 30. aprila 2025. godine. Treća tranša odobrena je po fiksnoj kamatnoj stopi 4.603 odsto i dospijeva za plaćanje 31. oktobra 2025. godine. Kao sredstvo obezbjeđenja redovnog izmirenja obaveza data je garancija Vlade – piše u izvještaju revizora.

Ukupne dugoročne obaveze prema KfW-u na dan 31. decembar iznosile su 5,85 miliona eura. od čega je dio obaveza koji se odnosi na kredite date društvu na dan 31. decembar 2020. godine iznosio 4,9 miliona, a dio obaveza koji se odnosi na kredite koji su prenijeti na CGES iznosio je na dan 31. decembar 953,894 eura.

– Kredit od Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) koji je na dan 31. decembar iznosio 717 hiljada eura povučen je u dvije tranše. Prva tranša je povučena u iznosu od 893,740, sa fiksnom kamatnom stopom od 0,75 odsto i dospijeva 31. decembra 2044. godine. Druga tranša iznosi 8,8 miliona sa varijabilnom kamatnom stopom: šestomjesečni Euribor +0,65 odsto i dospjela je 30. septembra 2018. godine. Kredit je iskorišćen za finansiranje faza 3tri i četiri projekta izgradnje 400 kV prenosne mreže između Podgorice i Tirane – precizirali su revizori.

EPCG se još kreditno zaduživala kod banke Natexis Banques Popularies iz Francuske, prema kojoj imaju dug od 2,2 miliona sa rokom dospijeća 31. decembar 2024. godine i kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), kojoj duguju još 2,575 miliona eura.
– Ugovor je zaključen između Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Društva i odnosi se na korišćenje IBRD kreditnih sredstava iz Ugovora koji je Vlada CG zaključila sa IBRD, za finansiranje poslova remedijacije lokacije Pljevlja u ukupnom iznosu od 4,55 miliona – piše u izvještaju.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor