Dom učenika Kolašin: Socijalni slučajevi bez struje i grijanja

Stanari Doma učenika, odnosno kolektivnog sještaja za socijalno nezbrinute porodice bez struje su skoro dva mjeseca zbog duga od 35. 600,42 eura koji treba da plati Opština Kolašin. Sudeći prema izjavi sekretara za finansije Gorana Rakočevića, stanari doma će zimu dočekati uz šterike i bez grijanja, jer u prostoru gdje borave ne mogu da koriste šporete na drva, pošto zasebne sobe nemaju dimnjake.

        Foto: Dragana Šćepanović, Vijesti
Svjesni situacije u kojoj se nalaze socijalno ugrožene porodice, iz EPCG su objasnili zbog čega su na kraju bili primorani da isključe struju, napominjajući da su u više navrata pokušavali da s Opštinom riješe problem izmirenja duga, ali povratnih informacija, niti interesovanja za postizanje dogovora nije bilo.
Iz pi-ar službe EPCG saopšteno je ,,Danu’’ da je objekat u kojem su smješteni ljudi koji nemaju riješeno stambeno pitanje u vlasništvu Opštine Kolašin kojoj se svakog mjeseca dostavljaju računi za utrošenu električnu energiju.
Iz EPCG podsjećaju da su ranije i od Ministarstva rada i socijalnog staranja dobili zvaničan dopis u kojem su navedena imena stanara objekta koji su korisnici socijalne pomoći, dodajući da trenutni dug za struju iznosi 35.600,42 eura.
U nekoliko navrata pokušali smo da sklopimo dogovor s Opštinom Kolašin o dinamici izmirenja duga, što je praksa i sa ostalim opštinama, ali zvanični odgovor nismo dobili, i pored činjenice da smo u poslednjem dopisu od 23.septembra 2016. godine naveli da sami predlože model i dinamiku otplate duga, a sve zbog specifične situacije korisnika prostora. Stoga smo u ranijem periodu, cijeneći materijalnu situaciju osoba koji se nalaze u tom prostoru i čekajući rješavanje problema naplate, privremeno priključili objekat na mrežu. Kako je bilo kakav odgovor izostao, pored 22 poslate opomene i poslednje uručene 10.avgusta ove godine, EPCG je primijenila jedini mehanizam koji je preostao, a to je isključenje objekta s mreže- ističe se u odgovoru do­sta­vlje­nom iz EPCG.
S dru­ge stra­ne, se­kre­tar za fi­nan­si­je Op­šti­ne Ko­la­šin Go­ran Ra­ko­če­vić ju­če je ka­zao da Op­šti­na ne­će pla­ti­ti dug, jer ih ni­ko ni­je ni pi­tao pri­li­kom use­lja­va­nja lju­di u taj pro­stor.
Mi taj dug ne pri­zna­je­mo. Sta­na­ri tog obje­ka­ta su iz­ma­ni­pu­li­sa­ni od onih ko­ji su ih smje­sti­li u obje­kat, a sa­da ne vo­de ra­ču­na o nji­ho­vim uslo­vi­ma za ži­vot. Ni­ko ni­je kon­tak­ti­rao lo­kal­nu upra­vu, ni­ti tra­žio do­zvo­lu ili ba­rem su­ge­sti­ju pri­li­kom smje­šta­nja tih ne­volj­ni­ka u Dom uče­ni­ka. Na­rav­no da ne mi­slim da tre­ba za­tva­ra­ti oči pred dje­com ko­ja su se na­šla u ne­za­vod­noj si­tu­a­ci­ji, ali po­sto­je slu­žbe či­ja ona tre­ba da bu­du pre­vas­hod­na bri­ga, a to su Cen­tar za so­ci­jal­ni rad i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja- ka­zao je Ra­ko­če­vić i pod­sje­tio da je Op­šti­na vo­di­la pre­go­vo­re s re­sor­nim mi­ni­star­stvom u vri­je­me ka­da je na če­lu vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja bio Bo­ris Ma­rić. Pre­ma ri­je­či­ma Ra­ko­če­vi­ća, ta vla­da je krat­ko tra­ja­la, a pro­ble­ma je bi­lo pre­vi­še ta­ko da ni­je­su us­pi­je­li da re­gu­li­šu pi­ta­nje pla­ća­nja stru­je u Do­mu uče­ni­ka.
Ra­ko­če­vić ta­ko­đe pod­sje­ća da je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne Elek­tro­pri­vre­da i po­red du­ga od 27.000 eura do­zvo­li­la da se obje­kat pri­klju­či na mre­žu.
To su uči­ni­li, ka­ko su ka­za­li, ,,ima­ju­ći u vi­du na­mje­nu objek­ta”, a baš pred par­lam­ntar­ne iz­bo­re dok su pri­je to­ga sta­na­ri bi­li sko­ro dva mje­se­ca bez stru­je. Na­dam se da sta­na­ri tog objek­ta ne­će če­ka­ti do lo­kal­nih iz­bo­ra u ma­ju da EPCG po­no­vo po­ka­že svo­ju ,,hu­ma­nost”, jer Op­šti­na si­gur­no taj dug pla­ti­ti ne­će- ka­te­go­ri­čan je Ra­ko­če­vić.

Sta­na­ri do­ma ape­lu­ju na nad­le­žne, a ka­ko ka­žu ni sa­mi vi­še ne zna­ju ko je nad­le­žan a ko ni­je, da pre­ko nji­ho­vih le­đa ne po­rav­na­va­ju svo­je ra­ču­ne. Ape­lu­ju da se ne­ko osvr­ne na njih, na­po­mi­nja­ju­ći da ni­je­su ,,iz bi­je­sa’’ u tom ko­lek­tiv­nom smje­šta­ju već iz go­le nu­žde.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor