Bukovicu staviti pod strogu zaštitu

MJEŠTANI ŠAVNIKA SLOŽNO PROTIV GRADNJE HIDROELEKTRANA NA NJIHOVOJ RIJECI, OD NADLEŽNIH ZAHTIJEVAJU

Šavničani glasači za spas rijeke

Potpuno mi je nejasno da jedna država koja je i po ustavu ekološka dozvoli da se jedna takva rijeka stavi u cijevi. Nejasna mi je i ideja da se na Bukovici, koja čini nevjerovatnih 0,01 odsto vodene površine opštine Šavnik, grade mHE. Koju će korist imati investitor ako taj podatak govori da je rijeka za te namjene potpuno hidrološki nekorisna – istakla je prof. dr Snežana Radulović

ŠAV­NIK – Grad­nju mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na (mHE) na šav­nič­koj ri­je­ci Bu­ko­vi­ca ne­će do­zvo­li­ti mje­šta­ni, ko­ji su ju­če to­kom jav­ne ras­pra­ve o ela­bo­ra­ti­ma za pro­cje­nu uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu iz­ri­či­to za­tra­ži­li da se taj vo­do­tok sta­vi pod za­šti­tu i pod okri­lje Na­ci­o­nal­nog par­ka „Dur­mi­tor“. Ela­bo­ra­te je do­sta­vi­la pod­go­rič­ka fir­ma „Hi­dra MNE“, ko­ja je od dr­ža­ve ra­ni­je do­bi­la kon­ce­si­ju na vo­de Bu­ko­vi­ce za pe­ri­od od 27 go­di­na.
Pred­lo­že­ni do­ku­men­ti, ka­ko je oci­je­ni­la prof. dr Sne­ža­na Ra­du­lo­vić, ne­ma­ju ni prav­no-teh­nič­ku ni na­uč­nu pot­po­ru. Ra­du­lo­vi­će­va je šef Ka­te­dre za eko­lo­gi­ju no­vo­sad­skog Uni­ver­zi­te­ta i član Ko­mi­si­je za stan­dar­de Evrop­ske uni­je(EU) u obla­sti akva­tič­nih eko­si­ste­ma, a na jav­nu ras­pra­vu do­šla je na po­ziv mje­šta­na i ne­dav­no for­mi­ra­nog Eko­lo­škog po­kre­ta „Do­nja Bu­ko­vi­ca“.
Šav­nič­ka ri­je­ka, na­gla­si­la je ona, je­di­na je u svi­je­tu u ko­joj je na­sta­njen ste­no­en­de­mit „vo­de­ni cvi­jet“, jed­na ve­o­ma sta­ra vr­sta kri­la­tih in­se­ka­ta, ko­ja je za­šti­će­na svjet­skom kon­ven­ci­jom i či­je sta­ni­šte mo­ra osta­ti ne­tak­nu­to.
– Pot­pu­no mi je ne­ja­sno da jed­na dr­ža­va ko­ja je i po usta­vu eko­lo­ška do­zvo­li da se jed­na ta­kva ri­je­ka sta­vi u ci­je­vi. Ne­ja­sna mi je i ide­ja da se na Bu­ko­vi­ci, ko­ja či­ni ne­vje­ro­vat­nih 0, 01 od­sto vo­de­ne po­vr­ši­ne op­šti­ne Šav­nik, gra­de mHE. Ko­ju će ko­rist ima­ti in­ve­sti­tor ako taj po­da­tak go­vo­ri da je ri­je­ka za te na­mje­ne pot­pu­no hi­dro­lo­ški ne­ko­ri­sna – na­gla­si­la je prof. dr Sne­ža­na Ra­du­lo­vić.
Ka­ko je do­da­la, pred­lo­že­ni ela­bo­ra­ti ne sa­dr­že ni li­stu re­fe­ren­ci na ko­je su ob­ra­đi­vač po­zi­va u tek­stu, te se sto­ga mo­gu od­ba­ci­ti kao prav­no-teh­nič­ki ne­pot­pu­ni.
– Po­da­ci ko­ji su ko­ri­šće­ni po­ti­ču iz sre­di­ne pro­šlog vi­je­ka, od­no­sno od 1949. do 1983. go­di­ne, a u pro­jek­tu iz 2007. go­di­ne, či­ji iz­ra­du je fi­nan­si­ra­la Vla­da Nor­ve­ške i či­ji su po­da­ci dje­li­mič­no ko­ri­šće­ni, is­tak­nu­to je da je Bu­ko­vi­ca naj­ne­e­fi­ka­sni­ja ri­je­ka u Cr­noj Go­ri. Bez ob­zi­ra na to, nje­na vo­da je u ka­te­go­ri­ji A1, što zna­či da je pit­ka. Pit­ka vo­da je naj­ve­će bla­go u svi­je­tu i ni­jed­na dr­ža­va, pa ni one naj­bo­ga­ti­je, ne bi do­zvo­li­le se­bi ova­kav luk­suz. Za­to ape­lu­jem na jav­nost, na Vla­du, na Za­vod za za­šti­tu pri­ro­de Cr­ne Go­re i in­ve­sti­to­ra da se Bu­ko­vi­ca sta­vi pod stro­gu za­šti­tu i da joj se na­mje­na pot­pu­no pro­mi­je­ni. Cr­na Go­ra je eko­lo­ška dr­ža­va i mo­že ostva­ri­ti pu­no do­bi­ti od oču­va­nja svo­jih pri­rod­nih re­sur­sa, a ne nji­ho­vim de­va­sti­ra­njem – ka­za­la je prof. dr Ra­du­lo­vić.
Bu­ko­vi­ca je jed­na od po­sled­njih slo­bod­nih ri­je­ka u dr­ža­vi, re­kao je Mi­li­ja Ča­bar­ka­pa iz NVO „Grin ho­um“, a grad­njom cen­tra­la bi­će u pot­pu­no­sti de­va­sti­ra­na.
– Uni­šti­će vi­še­vje­kov­no na­sle­đe sta­nov­ni­štva ko­je ži­vi uz njen tok, kao i me­mo­ri­jal­ne, am­bi­jen­tal­ne i pej­za­žne vri­jed­no­sti. U pro­jek­tu „Na­tu­ra 2000“, što je za­ne­ma­re­no u ela­bo­ra­ti­ma, ta ri­je­ka je jed­na od de­vet ko­je su pre­po­zna­te kao ključ­no bi­o­di­ver­zi­tet­sko pod­ruč­je. Nje­nim „sta­vlja­njem“ u ci­je­vi bi­će uni­šte­na i svo­je­vr­sna po­toč­na pa­strm­ka, za ko­ju ob­ra­đi­va­či pred­vi­đe­jau grad­nju tzv. ri­bljih sta­za, za­bo­ra­vlja­ju­ći, opet, ta ta vr­sta ri­be ni­je mi­gra­tor­na – na­gla­sio je Ča­bar­ka­pa.
Advo­kat Bi­lja­na Pe­ro­vić, ko­ju je an­ga­žo­ao EP „Do­nja Bu­ko­vi­ca“, iz­ni­je­la je niz pri­mjed­bi na pred­lo­že­ne do­ku­men­te sa prav­ne stra­ne. Ona sma­tra da je spor­no što je ela­bo­ra­te ob­ra­dio In­sti­tut za raz­voj i is­tra­ži­va­nje u obla­sti za­šti­te na ra­du.
– Pro­ble­ma­tič­no je što pot­pi­si struč­nog ti­ma za iz­ra­du ni­je­su isti u štam­pa­noj i elek­tron­skog ver­zi­ji – uka­za­la je Pe­ro­vi­će­va.
Do­cent na no­vo­sad­skom Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu dr Ili­ja Sr­da­no­vić upo­zo­rio je da u pro­ce­du­ri za grad­nju mHE na Bu­ko­vi­ci ni­je­su is­po­što­va­ni na­uč­ni po­stu­la­ti.
– Spro­vo­đe­nje ri­je­ke sa lo­šim hi­dro­lo­škim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma u ci­je­vi mo­že ima­ti ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce. Oko Bu­ko­vi­ce je mo­ja dje­do­vi­na i oče­vi­na, ne­što što ću i ja osta­vi­ti svo­jim po­tom­ci­ma. Ka­kvi god da su mo­ti­vi grad­nje cen­tra­la, a du­bo­ko že­lim da vje­ru­jem da su do­bri, mi mo­ra­mo sna­gom ar­gu­me­na­ta ura­di­ti sve da na­šim na­sled­ni­ci­ma sju­tra mo­že­mo po­gle­da­ti u oči – po­ru­čio je dr Sr­da­no­vić.
Sli­kar Mi­šo Ve­mić po­zvao je in­ve­sti­to­re da od­u­sta­nu od pro­jek­ta i da u re­jon Bu­ko­vi­ce do­đu kao tu­ri­sti, a ni­ka­ko kao de­va­sta­to­ri.
– Umje­sto da op­štin­sko ru­ko­vod­stvo šti­ti ri­je­ku od nas sit­nih de­va­sta­to­ra, mi tre­ba da Bu­ko­vi­cu, na ko­joj ži­vi­mo, spa­sa­va­mo. Uzmi­mo se u pa­met, da brat­ski ovo ri­je­ši­mo, da ne do­la­zi do su­ko­ba, da pre­ki­ne­mo ovu ago­ni­ju ko­ja tra­je mje­se­ci­ma – is­ta­kao je Ve­mić.
B.B.

Nji­ho­va ri­je­ka, tu­đi pro­fit

Broj­ni mje­šta­ni ko­ji su pri­su­stvo­va­li ras­pra­vi ni­je­su ju­če od ob­ra­đi­va­ča i in­ve­sti­to­ra, kao ni od pred­stav­ni­ka Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje ko­ji su to po­zi­tiv­ni efek­ti ko­je će ima­ti od mHE, ka­ko je na­ve­de­no u ela­bo­ra­ti­ma. Oni stra­hu­ju da će osta­ti bez pit­ke vo­de jer ne­ma kon­kret­nih mje­ra za za­šti­tu nji­ho­vih vo­di­zvo­ri­šta.
– Na­šu ri­je­ku za vaš pro­fit, si­gur­no je, ne­će­mo da­ti. Osim to­ga, ni­jed­na jav­na ras­pra­va o grad­nji ovih hi­dro­cen­tra­la u šav­ni­koj op­šti­ni ni­je pro­šla – ka­zao je mje­šta­nin Velj­ko Bu­la­to­vić.
No­vo Ve­mić iz Do­nje Bu­ko­vi­ce na­gla­sio je da je u pi­ta­nju ži­vot pre­ko 300 do­ma­ćin­sta­va ko­ja ni­je­su sa­gla­sna sa de­va­sti­ra­njem ri­je­ke, dok je Ve­se­lin Žu­gić na­gla­sio da se­o­sko sta­nov­ni­štvo uop­šte ni­je bi­lo ade­kvat­no oba­vi­je­šte­no o jav­nim ras­pra­va­ma.
Alek­san­dar Ve­mić iz EP „Do­nja Bu­ko­vi­ca“ po­no­vio je da će spri­je­či­ti grad­nju, a pri­mjed­be i su­ge­sti­je ured­no do­sta­vi­ti nad­le­žnoj Agen­ci­ji sa kon­kret­nim za­htje­vom da ne pri­hva­ti ela­bo­ra­te i da po­mog­ne u za­šti­ti ri­je­ke.

Pro­ce­du­ra is­po­što­va­na

Alek­san­dar Du­bo­ri­ja iz In­sti­tu­ta ko­ji je ob­ra­đi­vač ela­bo­ra­ta is­ta­kao je da su ko­ri­sti­li do­stup­ne po­dat­ke, ka­ko iz Op­šti­ne, ta­ko i iz nad­le­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja. On sma­tra da pro­je­kat mHE ne­će ima­ti ne­ga­ti­van uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu i po zdra­vlje lju­di, te da će od­re­đen broj ži­te­lja iz tog kra­ja do­bi­ti za­po­sle­nje. Iz­vr­šni di­rek­tor „Hi­dre“ Bo­ban Ga­ro­vić re­kao je da će kao in­ve­sti­to­ri po­stu­pi­ti shod­no za­ko­ni­ma i pro­pi­si­ma, a što se ti­če Bu­ko­vi­ce dr­ža­va je u njoj pre­po­zna­la svoj in­te­res.
–Mi­ni-cen­tra­le su u svi­je­tu pre­po­zna­te kao naj­či­sti­ji na­čin pro­iz­vod­nje, a na pod­ruč­ju Evro­pe ima ih oko 14 hi­lja­da. Dr­ža­ve sa mno­go ve­ćim ste­pe­nom eko­lo­ške svi­je­sti ni­je­su mHE pre­po­zna­le kao eko­lo­ški pro­blem i ne vi­dim zbog če­ga bi to bio pro­blem ov­dje u Šav­ni­ku. In­ve­sti­tor će po­što­va­ti sve ela­bo­ra­te i pro­pi­se ko­je na­la­žu i za­kon i dr­žav­ne in­sti­u­tu­ci­je i po­stu­pa­će u skla­du s tim.Na­kon sa­gla­sno­sti Agen­ci­je na ela­bo­ra­te, oče­ku­je­mo do­bi­ja­nje gra­đe­vin­skih do­zvo­la, ka­ko bi­smo već na pro­lje­će po­če­li grad­nju – ka­zao je Ga­ro­vić.
I lo­kal­na upra­va, ka­ko je na­veo pred­sjed­nik op­šti­ne Mi­jo­mir Vu­ja­čić, is­po­što­va­će ono što na­la­žu za­ko­ni. Lo­kal­na skup­šti­na je u av­gu­stu pro­šle go­di­ne usvo­ji­la od­lu­ku o grad­nji mHE na Bu­ko­vi­ci, a sli­je­di lo­kal­na stu­di­ja iz­vo­dlji­vo­sti.
– Op­šti­na je ser­vis svih gra­đa­na i po­štu­je­mo sve pri­mjed­be ko­je su da­nas da­te. O ela­bo­ra­ti­ma će od­lu­či­va­ti nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je, a lo­kal­na upra­va je do­ra­di­la svoj dio po­sla do do­no­še­nja stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti – re­kao je Vu­ja­čić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor